Nasza Gmina
Wtorek 28 stycznia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa chodnika dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na odcinkach Poniedziałek, 14 października 2019

IRB – 7021.16.2019                                                  Nawojowa, dn. 02.10.2019 r.

Wójt  Gminy  Nawojowa  zaprasza do złożenia oferty na realizację prac:

ZADANIE: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na odcinkach w km 76+000 – 76+850 oraz w km 77+380 – 77+600 w ciągu drogi krajowej nr 75 Branice – Brzesko – Muszynka – granica państwa w miejscowości Frycowa, Gmina Nawojowa”.
Proszę o wyliczenie kosztu wykonania dokumentacji projektowo – budowlanej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót (zawierającej uzgodnienia, decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę chodnika)  i  złożenie oferty,  w terminie do 14 października 2019 roku.
Oferta powinna zawierać wyliczoną cenę brutto za wykonanie dokumentacji; potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania projektów budowlanych (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego); oświadczenie, że osoba, która będzie odpowiadać za wykonanie projektu posiada wymagane uprawnienia, zgodnie z ustawą prawo budowlane; oświadczenie o kompletności dokumentacji; termin płatności faktury – 30 dni. Oferent winien, ze względu na warunki techniczne i lokalizację, zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia.
Zamawiający informuje, że w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej należy przewidzieć dodatkowe konsultacje dotyczące koncepcji planowanej budowy chodnika z zarządcą drogi krajowej tj. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie.

ZAKRES  PRAC: Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo – budowlano – kosztorysowej, która będzie zawierać:  mapę do celów projektowych; ewentualny projekt podziału działek niezbędnych do zajęcia pod chodnik; projekty szczegółowych rozwiązań technicznych przekroczenia cieków wodnych z wykorzystaniem istniejących przepustów i odwodnienia drogi, przedmiar robót i uproszczony kosztorys inwestorski; spełniać warunki techniczne do zaprojektowania chodnika podane przez GDDKiA – oddział w Krakowie.
Dokumentacja winna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia, w tym z zarządcą drogi, spełniać wymogi prawne pozwalające na uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę chodnika oraz przygotowany wniosek o wydanie pozwolenia na budowę chodnika. 
Termin wykonania dokumentacji projektowo – budowlanej – kosztorysowej – do 17 grudnia 2019 roku. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie i rozliczenie prac projektowych.
Termin zapłaty faktury za wykonanie robót – do 30 grudnia 2019 roku, po  jej złożeniu wraz z protokołem odbioru wykonanej dokumentacji. W przypadku wcześniejszego złożenia dokumentacji i rozliczenia prac, płatność nastąpi do 30 dni od daty złożenia faktury. 

Wójt Gminy

/-/ dr inż. Stanisław Kiełbasa

imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER