Nasza Gmina
Wtorek 9 marca, 2021
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Aktualności

OGŁOSZENIE o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Frycowa – etapy „A” i „B” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Czwartek, 18 lutego 2021

Nawojowa, dnia 18.02.2021 r.

WÓJT GMINY NAWOJOWA

 

OGŁOSZENIE

 

o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Frycowa – etapy „A” i „B”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 247), a także
w związku z uchwałą Rady Gminy Nawojowa Nr XXVI/244/16 z dnia 29 listopada 2016r. zmienionej uchwałami Nr XXX/274/17 z dnia 31 stycznia 2017r. oraz Nr XLII/386/17 z dnia 8 grudnia 2017r.,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:

części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Frycowa – etapy „A” i „B” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zakres części projektu planu ponownie wykładanego do publicznego wglądu dotyczy wyłącznie zmian wprowadzonych w związku z rozpatrzeniem uwag oraz autopoprawką Wójta Gminy Nawojowa,
a także w związku z Decyzją Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie  przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa i obejmuje zmiany, które w załączniku tekstowym oraz rysunkowym wyróżniono kolorem czerwonym.

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 25 lutego do 18 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nawojowa,
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa, pok. 49, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Frycowa – etapy „A” i „B”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zostanie przeprowadzona w dniu 12 marca 2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa, Sala Obrad.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowanym. W przypadku zmiany przepisów, termin dyskusji publicznej może ulec zmianie. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ugnawojowa.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2021 r. w sposób określony
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa, w tym podczas dyskusji publicznej, lub w formie  elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@nawojowa.pl, oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nawojowa.

Uwagi są rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Nawojowa. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nawojowa oraz na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ugnawojowa.

 

Informuję, że:

1.Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie. 2.Administratorem podanych
w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Nawojowa z siedzibą ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania. 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@nawojowa.pl .

 

                                              Wójt Gminy Nawojowa

                                                                                     (-)

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Dominika, Franciszki, Katarzyny

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER