Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej pt . Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Nawojowa - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu S

Nawojowa, dnia 05.04.2012 r.

 

GOPS.271.1.2012

                                                                                                                     

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej pt . „Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Nawojowa” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.”

 

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 10 złożona przez Firmę Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Reja 11

33-300 Nowy Sącz

 

 Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego

ul. Bronowicka 73

30-091 Kraków

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2

Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach

ul. Targowa 16a/75

25-520 Kielce

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

3

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Jagiellońska 14

33-300 Nowy Sącz

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

4

Centrum Wsparcia i Rozwoju

ul. Kruczkowskiego 6A

21-040 Świdnik

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

5

Europartner Sp. z o.o.

Ul. Wschodnia 6

43-600 Jaworzno

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

6

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski

ul. Przełęcz 51

60-115 Poznań

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

7

PROFECTUS Szkolenia – Doradztwo

Renata Mikołajczyk

os. Kopernika 9/87

34-100 Wadowice

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

8

INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.

ul. Jagiełły 8

38-200 Jasło

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

9

Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach

ul. Michalusa 4

38-320 Gorlice

Przedstawicielstwo

ul. Długosza 67

33-300 Nowy Sącz

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

10

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Reja 11

33-300 Nowy Sącz

100

100

11

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL

ul. Wyspiańskiego 22

33-300 Nowy Sącz

91,76

91,76

12

PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr

Sp. z o.o.

ul. Piotrowska 16

90-269 Łódź

Oddział w Nowym Sączu

ul. Wyszyńskiego 1

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

13

Anna Pawlik INGO

ul. Osiedle Słoneczne

7 m 29

33-340 Stary Sącz

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

14

Firma B-CONSULTING

Bartłomiej Gęmbarowski – Lider konsorcjum

ul. Malczewskiego 11/49

35-114 Rzeszów

EKSA Sp. z o.o. – Partner konsorcjum

al. Powstańców Warszawy 16, 35-329 Rzeszów

40,76

40,76

15

Agencja Rozwoju Społecznego

ul. Górki Zawadzkie 110

33-300 Nowy Sącz

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

16

Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego

Jolanta Reichel

ul. Sucharskiego 11/48

33-300 Nowy Sącz

97,67

97,67

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zawiadamiamy o odrzuceniu:

 

- oferty nr 1 złożonej przez firmę Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego ul. Bronowicka 73 30-091 Kraków, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

Uzasadnienie:

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia nie wynika z poszczególnych cen jednostkowych podanych w tabeli w formularzu oferty, za osobogodzinę i grupę tj.

1. Aktywizacja społeczna w zakresie podniesienia kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego:

a)      warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę – 12 godzin) 1650,00 zł x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.1. a) SIWZ) i

b)      indywidualne doradztwo zawodowe / w tym określenie IPD/  – cena brutto z tabeli za osobogodzinę 140,00 zł x 14 osób po 2 godziny (zgodnie z pkt III.I.1 b) SIWZ) i

c)      trening kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego /w tym: asertywność, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów /cena brutto z tabeli(za 1 grupę 30 godzin) 3990,00 zł brutto x 2 grupy  (zgodnie z pkt III.I.1 c) SIWZ) i

d)      kurs obsługi komputera /w tym Internet i telepraca/ - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę 40 godzin) 4900,00 zł brutto x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.2. a). SIWZ )

- razem nie daje ceny oferty za całość zamówienia w wysokości 28 920,00 zł brutto.

W związku z powyższym zachodzi konieczność odrzucenia oferty, zawierającej błędy w obliczeniu ceny, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 

- oferty nr 2 złożonej przez firmę Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach ul. Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia nie wynika z poszczególnych cen jednostkowych podanych w tabeli w formularzu oferty, za osobogodzinę i grupę tj.

1. Aktywizacja społeczna w zakresie podniesienia kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego:

a)      warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę – 12 godzin) 1880,00 zł x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.1. a) SIWZ) i

b)      indywidualne doradztwo zawodowe / w tym określenie IPD/  – cena brutto z tabeli za osobogodzinę 2380,00 zł x 14 osób po 2 godziny (zgodnie z pkt III.I.1 b) SIWZ) i

c)      trening kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego /w tym: asertywność, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów /cena brutto z tabeli(za 1 grupę 30 godzin) 3800,00 zł brutto x 2 grupy  (zgodnie z pkt III.I.1 c) SIWZ) i

d)      kurs obsługi komputera /w tym Internet i telepraca/ - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę 40 godzin) 4290,00 zł brutto x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.2. a). SIWZ )

- razem nie daje ceny oferty za całość zamówienia w wysokości 24 700,00 zł brutto.

W związku z powyższym zachodzi konieczność odrzucenia oferty, zawierającej błędy w obliczeniu ceny, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 

- oferty nr 3 złożonej przez firmę Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Uzasadnienie:

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia nie wynika z poszczególnych cen jednostkowych podanych w tabeli w formularzu oferty, za osobogodzinę i grupę tj.

1. Aktywizacja społeczna w zakresie podniesienia kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego:

a)      warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę – 12 godzin) 1062,5zł x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.1. a) SIWZ) i

b)      indywidualne doradztwo zawodowe / w tym określenie IPD/  – cena brutto z tabeli za osobogodzinę 5,90 zł x 14 osób po 2 godziny (zgodnie z pkt III.I.1 b) SIWZ) i

c)      trening kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego /w tym: asertywność, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów /cena brutto z tabeli(za 1 grupę 30 godzin) 2343,75 zł brutto x 2 grupy  (zgodnie z pkt III.I.1 c) SIWZ) i

d)      kurs obsługi komputera /w tym Internet i telepraca/ - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę 40 godzin) 2937,50 zł brutto x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.2. a). SIWZ )

- razem nie daje ceny oferty za całość zamówienia w wysokości 15 000,80 zł brutto.

W związku z powyższym zachodzi konieczność odrzucenia oferty, zawierającej błędy w obliczeniu ceny, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 

- oferty nr 4 złożonej przez firmę Centrum Wsparcia i Rozwoju, ul. Kruczkowskiego 6A,

21-040 Świdnik, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Uzasadnienie:

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia nie wynika z poszczególnych cen jednostkowych podanych w tabeli w formularzu oferty, za osobogodzinę i grupę tj.

1. Aktywizacja społeczna w zakresie podniesienia kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego:

a)      warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę – 12 godzin) 1082,50 zł x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.1. a) SIWZ) i

b)      indywidualne doradztwo zawodowe / w tym określenie IPD/  – cena brutto z tabeli za osobogodzinę 40,00 zł x 14 osób po 2 godziny (zgodnie z pkt III.I.1 b) SIWZ) i

c)      trening kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego /w tym: asertywność, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów /cena brutto z tabeli(za 1 grupę 30 godzin) 2706,50 zł brutto x 2 grupy  (zgodnie z pkt III.I.1 c) SIWZ) i

d)      kurs obsługi komputera /w tym Internet i telepraca/ - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę 40 godzin) 3608,00 zł brutto x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.2. a). SIWZ )

- razem nie daje ceny oferty za całość zamówienia w wysokości 17820,00 zł brutto.

 

oraz Wykonawca nie załączył do oferty podpisanego przez Wykonawcę projektu umowy stanowiący załącznik nr 3

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność odrzucenia oferty, zawierającej błędy w obliczeniu ceny, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. oraz na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ust Pzp.

 

- oferty nr 5 złożonej przez firmę Europartner Sp. Z O.O., ul. Wschodnia 6, 43-600 Jaworzno, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

Uzasadnienie:

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia nie wynika z poszczególnych cen jednostkowych podanych w tabeli w formularzu oferty, za osobogodzinę i grupę tj.

1. Aktywizacja społeczna w zakresie podniesienia kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego:

a)      warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę – 12 godzin) 1275,30 zł x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.1. a) SIWZ) i

b)      indywidualne doradztwo zawodowe / w tym określenie IPD/  – cena brutto z tabeli za osobogodzinę 199,66 zł x 14 osób po 2 godziny (zgodnie z pkt III.I.1 b) SIWZ) i

c)      trening kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego /w tym: asertywność, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów /cena brutto z tabeli(za 1 grupę 30 godzin) 2984,80 zł brutto x 2 grupy  (zgodnie z pkt III.I.1 c) SIWZ) i

d)      kurs obsługi komputera /w tym Internet i telepraca/ - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę 40 godzin) 4236,05 zł brutto x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.2. a). SIWZ )

- razem nie daje ceny oferty za całość zamówienia w wysokości 19 787,56 zł brutto.

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność odrzucenia oferty, zawierającej błędy w obliczeniu ceny, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 

- oferty nr 6 złożonej przez firmę  Wielkopolska Akademia nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie załączył do oferty podpisanego przez Wykonawcę projektu umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

- oferty nr 7, złożonej przez  firmę PROFECTUS Szkolenia – Doradztwo Renata Mikołajczyk os. Kopernika 9/87 34-100 Wadowice, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp z uwagi na to, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

 

- oferty nr 8 złożonej przez firmę INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., ul. Jagiełły 8, 38-200 Jasło na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Uzasadnienie:

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia nie wynika z poszczególnych cen jednostkowych podanych w tabeli w formularzu oferty, za osobogodzinę i grupę tj.

1. Aktywizacja społeczna w zakresie podniesienia kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego:

a)      warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę – 12 godzin) 2195,20 zł x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.1. a) SIWZ) i

b)      indywidualne doradztwo zawodowe / w tym określenie IPD/  – cena brutto z tabeli za osobogodzinę 182,86 zł x 14 osób po 2 godziny (zgodnie z pkt III.I.1 b) SIWZ) i

c)      trening kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego /w tym: asertywność, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów /cena brutto z tabeli(za 1 grupę 30 godzin) 4940,80 zł brutto x 2 grupy  (zgodnie z pkt III.I.1 c) SIWZ) i

d)      kurs obsługi komputera /w tym Internet i telepraca/ - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę 40 godzin) 6969,60 zł brutto x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.2. a). SIWZ )

- razem nie daje ceny oferty za całość zamówienia w wysokości 33 831,36 zł brutto.

W związku z powyższym zachodzi konieczność odrzucenia oferty, zawierającej błędy w obliczeniu ceny, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 

- oferty nr 9 złożonej przez firmę Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego Gorlicach, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice, Przedstawicielstwo ul. Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Uzasadnienie:

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia nie wynika z poszczególnych cen jednostkowych podanych w tabeli w formularzu oferty, za osobogodzinę i grupę tj.

1. Aktywizacja społeczna w zakresie podniesienia kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego:

a)      warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę – 12 godzin) 1078,00 zł x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.1. a) SIWZ) i

b)      indywidualne doradztwo zawodowe / w tym określenie IPD/  – cena brutto z tabeli za osobogodzinę 85,00 zł x 14 osób po 2 godziny (zgodnie z pkt III.I.1 b) SIWZ) i

c)      trening kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego /w tym: asertywność, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów /cena brutto z tabeli(za 1 grupę 30 godzin) 1960,00 zł brutto x 2 grupy  (zgodnie z pkt III.I.1 c) SIWZ) i

d)      kurs obsługi komputera /w tym Internet i telepraca/ - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę 40 godzin) 3408,00 zł brutto x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.2. a). SIWZ )

- razem nie daje ceny oferty za całość zamówienia w wysokości 15 308,00 zł brutto.

W związku z powyższym zachodzi konieczność odrzucenia oferty, zawierającej błędy w obliczeniu ceny, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 

 

- oferty nr 12 złożonej przez firmę PROFESJA Centrum Kształcenia kadr Sp. z o.o., ul. Piotrowska 16, 90-269 Łódź, Oddział Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 1, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Uzasadnienie:

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia nie wynika z poszczególnych cen jednostkowych podanych w tabeli w formularzu oferty, za osobogodzinę i grupę tj.

1. Aktywizacja społeczna w zakresie podniesienia kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego:

a)      warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę – 12 godzin) 1200,00 zł x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.1. a) SIWZ) i

b)      indywidualne doradztwo zawodowe / w tym określenie IPD/  – cena brutto z tabeli za osobogodzinę 120,00 zł x 14 osób po 2 godziny (zgodnie z pkt III.I.1 b) SIWZ) i

c)      trening kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego /w tym: asertywność, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów /cena brutto z tabeli(za 1 grupę 30 godzin) 3000,00 zł brutto x 2 grupy  (zgodnie z pkt III.I.1 c) SIWZ) i

d)      kurs obsługi komputera /w tym Internet i telepraca/ - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę 40 godzin) 4000,00 zł brutto x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.2. a). SIWZ )

- razem nie daje ceny oferty za całość zamówienia w wysokości 27 300,00 zł brutto;

 

oraz Wykonawca nie załączył do oferty podpisanego przez Wykonawcę projektu umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność odrzucenia oferty, zawierającej błędy w obliczeniu ceny, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. oraz na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

- oferty nr 13 złożonej przez firmę Centrum Wsparcia i Rozwoju, ul. Kruczkowskiego 6A,

21-040 Świdnik, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Uzasadnienie:

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia nie wynika z poszczególnych cen jednostkowych podanych w tabeli w formularzu oferty, za osobogodzinę i grupę tj.

1. Aktywizacja społeczna w zakresie podniesienia kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego:

a)      warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę – 12 godzin) 840zł x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.1. a) SIWZ) i

b)      indywidualne doradztwo zawodowe / w tym określenie IPD/  – cena brutto z tabeli za osobogodzinę 70 zł x 14 osób po 2 godziny (zgodnie z pkt III.I.1 b) SIWZ) i

c)      trening kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego /w tym: asertywność, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów /cena brutto z tabeli(za 1 grupę 30 godzin) 2,100zł brutto x 2 grupy  (zgodnie z pkt III.I.1 c) SIWZ) i

d)      kurs obsługi komputera /w tym Internet i telepraca/ - cena brutto z tabeli ( za 1 grupę 40 godzin) 3.200 zł brutto x 2 grupy (zgodnie z pkt III.I.2. a). SIWZ )

- razem nie daje ceny oferty za całość zamówienia w wysokości 9.720 zł brutto.

 

Wykonawca nie załączył do oferty podpisanego przez Wykonawcę projektu umowy stanowiący załącznik nr 3

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność odrzucenia oferty, zawierającej błędy w obliczeniu ceny, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. oraz na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ust Pzp.

 

- oferty nr 15, złożonej przez  firmę Agencja Rozwoju Społecznego ul. Górki Zawadzkie 110

33-300 Nowy Sącz, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp z uwagi na to, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp zawiadamiamy o wykluczeniu, z postępowania o udzielenie zamówienia;

 

a)      Firmy Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach, ul. Targowa 16a/75 25-520 Kielce,  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wykazał że wykonał dla Ośrodków Pomocy Społecznej lub innych podmiotów minimum 3 usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i edukacyjnej o tematyce objętej przedmiotem zamówienia dla których Beneficjentami Ostatecznymi były osoby narażone na wykluczenie społeczne. Zamawiający odstąpił od wezwania wykonawcy do uzupełnień w/w dokumentu ponieważ mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

 

b)      Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wykazał że wykonał dla Ośrodków Pomocy Społecznej lub innych podmiotów minimum 3 usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i edukacyjnej o tematyce objętej przedmiotem zamówienia dla których Beneficjentami Ostatecznymi były osoby narażone na wykluczenie społeczne. Zamawiający odstąpił od wezwania wykonawcy do uzupełnień w/w dokumentu ponieważ mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

 

 

c)      Firmy Centrum Wsparcia i Rozwoju, ul. Kruczkowskiego 6A, 21-040 Świdnik na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wykazał że wykonał dla Ośrodków Pomocy Społecznej lub innych podmiotów minimum 3 usług i polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i edukacyjnej o tematyce objętej przedmiotem zamówienia dla których Beneficjentami Ostatecznymi były osoby narażone na wykluczenie społeczne. Zamawiający odstąpił od wezwania wykonawcy do uzupełnień w/w dokumentu ponieważ mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

d)      Wielkopolską Akademie Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51 60-115 Poznań  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wykazał że wykonał dla Ośrodków Pomocy Społecznej lub innych podmiotów minimum 3 usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i edukacyjnej o tematyce objętej przedmiotem zamówienia dla których Beneficjentami Ostatecznymi były osoby narażone na wykluczenie społeczne oraz nie załączył dokumentów dotyczących podmiotu, który udostępnił niezbędne zasoby w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, polegających na udostępnieniu wiedzy i doświadczenia:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do  osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp;

 

b)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- wzór str 2 załącznika nr 2 do siwz .

 

 Zamawiający odstąpił od wezwania wykonawcy do uzupełnień w/w dokumentu ponieważ mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. z uwagi na to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty podpisanego przez Wykonawcę projektu umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

e)      Firmy PROFEKTUS Szkolenia – Doradztwo Renata Mikołajczyk, os. Kopernika 9/87, 34-100 Wadowice na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wykazał pomimo wezwania Zamawiającego że wykonał dla Ośrodków Pomocy Społecznej lub innych podmiotów minimum 3 usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i edukacyjnej o tematyce objętej przedmiotem zamówienia dla których Beneficjentami Ostatecznymi były osoby narażone na wykluczenie społeczne.

 

f)        Firmy INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. ul. Jagiełły 8, 38-200 Jasło na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wykazał że wykonał dla Ośrodków Pomocy Społecznej lub innych podmiotów minimum 3 usług i polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i edukacyjnej o tematyce objętej przedmiotem zamówienia dla których Beneficjentami Ostatecznymi były osoby narażone na wykluczenie społeczne. Zamawiający odstąpił od wezwania wykonawcy do uzupełnień w/w dokumentu ponieważ mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

g)      Stowarzyszenia Centrum Szkolenia Zawodowego Gorlicach, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice, Przedstawicielstwo ul. Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wykazał że wykonał dla Ośrodków Pomocy Społecznej lub innych podmiotów minimum 3 usług i polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i edukacyjnej o tematyce objętej przedmiotem zamówienia dla których Beneficjentami Ostatecznymi były osoby narażone na wykluczenie społeczne. Zamawiający odstąpił od wezwania wykonawcy do uzupełnień w/w dokumentu ponieważ mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

h)      Firmy PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 16, 90-269 Łódź oddział w Nowym Sączu ul. Wyszyńskiego 1 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wykazał że wykonał dla Ośrodków Pomocy Społecznej lub innych podmiotów minimum 3 usług i polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i edukacyjnej o tematyce objętej przedmiotem zamówienia dla których Beneficjentami Ostatecznymi były osoby narażone na wykluczenie społeczne. Zamawiający odstąpił od wezwania wykonawcy do uzupełnień w/w dokumentu ponieważ mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. z uwagi na to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty podpisanego przez Wykonawcę projektu umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

i)        Firmy INGO Anna Pawlik, ul. Osiedle Słoneczne 7 m 29, 33-340 Stary Sącz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wykazał, ze spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia tj. że wykonał dla Ośrodków Pomocy Społecznej lub innych podmiotów minimum 3 usług i polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i edukacyjnej o tematyce objętej przedmiotem zamówienia dla których Beneficjentami Ostatecznymi były osoby narażone na wykluczenie społeczne ponieważ nie załączył wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia nie załączył wymaganych dokumentów tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do  osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, oraz świadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- wzór str 2 załącznika nr 2 do siwz;

Zamawiający odstąpił od wezwania wykonawcy do uzupełnień w/w dokumentu ponieważ mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

j)        Agencji Rozwoju Społecznego ul. Górki Zawadzkie 110, 33-300 Nowy Sącz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wykazał pomimo wezwania przez Zamawiającego że wykonał dla Ośrodków Pomocy Społecznej lub innych podmiotów minimum 3 usług i polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i edukacyjnej o tematyce objętej przedmiotem zamówienia dla których Beneficjentami Ostatecznymi były osoby narażone na wykluczenie społeczne.

Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia polegając na wiedzy i doświadczeniu osób  zdolnych do wykonania zamówienia nie załączył wymaganych dokumentów tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do  osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, oraz świadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- wzór str 2 załącznika nr 2 do siwz;

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER