Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania: Odbudowa przepustu pod drogą gminną Frycowa - Rybień

Nawojowa, dnia 18.04.2012 r.

 

ZP.271.5.2012

                                                                                                                     

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. ,, Odbudowa przepustu pod drogą gminną Frycowa – Rybień”

 

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 7 złożona przez firmę NOW – WAK, Paweł Nowak, ul. Brodowska 23, 33-300 Nowy Sącz.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Budownictwo Komunikacyjne

inż. Walenty Kuśnierz

ul. Szkolna 10 b

33-300 Nowy Sącz

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2

PAWTRANS Transport Spedycja Budownictwo

Marian Pawlak

33-336 Łabowa 81

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

3

FPUH MIREK

Stanisław Mirek

Łabowa 254

33-336 Łabowa

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

4

Pełnomocnik konsorcjum:

Firma WEKALL Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane

Hydrotechniczne i Przebicia

Józef Sołtys, Pisarzowa 416

34-654 Męcina

97,29

97,29

5

Usługi Drogowo Budowlane Zygmunt Jurczak

ul. Dożynkowa 20

33-300 Nowy Sącz

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

6

FHU JANEKS

Janusz Kucharski

33-335 Nawojowa 496

94,09

94,09

7

NOW – WAK

Paweł Nowak

ul. Brodowska 23

33-300 Nowy Sącz

100

100

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zawiadamiamy o odrzuceniu:

 

- oferty nr 1 złożonej przez firmę  Budownictwo Komunikacyjne inż. Walenty Kuśnierz ul. Szkolna 10 b 33-300 Nowy Sącz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. z uwagi na to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie załączył do oferty podpisanego przez Wykonawcę projektu umowy stanowiący załącznik nr 3 do siwz.

 

- oferty nr 2 złożonej przez firmę PAWTRANS Transport Spedycja Budownictwo Marian Pawlak 33-336 Łabowa 81 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

- oferty nr 3 złożonej przez Firmę Produkcyjno Usługowo Handlową MIREK, Stanisław Mirek, 33-336 Łabowa 254 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. z uwagi na to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie załączył do oferty podpisanego przez Wykonawcę projektu umowy stanowiący załącznik nr 3 do siwz.

 

- oferty nr 5 złożonej przez firmę Usługi Drogowo Budowlane Zygmunt Jurczak, ul. Dożynkowa 20, 33-300 Nowy Sącz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie złożył wyjaśnień w ustalonym terminie, oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

 

 

Uzasadnienie:

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia pismem z dnia 12.04.2012 roku zwrócił się do Wykonawcy tj. firmy Usługi Drogowo Budowlane Zygmunt Jurczak, ul. Dożynkowa 20, 33-300 Nowy Sącz, o udzielenie w określonym terminie tj. do dnia 16.04.2012 roku wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył w/w wyjaśnień. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp w związku z art.90 ust. 3 ustawy Pzp.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o wykluczeniu, z postępowania o udzielenie zamówienia;

 

- firmy Budownictwo Komunikacyjne inż. Walenty Kuśnierz ul. Szkolna 10 b 33-300 Nowy Sącz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie:

Załączony do oferty wykaz osób nie zawiera pełnych informacji dotyczących uprawnień o których mowa w pkt V 2.3. siwz. (tj.: Wykonawca ma dysponować osobą/osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania w pełnym zakresie odpowiadającym charakterowi zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (specjalizacja budowle hydrotechniczne). Zamawiający odstąpił od wezwania wykonawcy do uzupełnień w/w dokumentu ponieważ mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. z uwagi na to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- firmy PAWTRANS Transport Spedycja Budownictwo Marian Pawlak 33-336 Łabowa 81 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie:

Załączony do oferty wykaz osób nie zawiera pełnych informacji dotyczących uprawnień o których mowa w pkt V 2.3. siwz. (tj.: Wykonawca ma dysponować osobą/osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania w pełnym zakresie odpowiadającym charakterowi zamówienia). Zamawiający pismem z dnia 12.04.2012r. wezwał w/w wykonawcę do złożenia oświadczeń i dokumentów dotyczących kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. Wykonawca złożył dokumenty dnia 13.04.2012r. oraz 16.04.2012r. na których widnieje data 12.04.2012r. i 13.04.2012r. w związku z powyższym dokumenty te nie potwierdzają spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tj. 29.03.2012r. zgodnie z art. 26 ust 3 Pzp. że wykonawca dysponował osobami posiadającymi wymagane uprawnienia. Ponadto w przedstawionych wykazach figurują osoby inne niż wymienione w dokumentach zawartych w ofercie.

 

- Firmy Produkcyjno Usługowo Handlową MIREK, Stanisław Mirek, 33-336 Łabowa 254, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

Uzasadnienie:

Załączony do oferty wykaz osób nie zawiera pełnych informacji dotyczących uprawnień o których mowa w pkt V 2.3. siwz. (tj.: Wykonawca ma dysponować osobą/osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania w pełnym zakresie odpowiadającym charakterowi zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (specjalizacja budowle hydrotechniczne). Zamawiający odstąpił od wezwania wykonawcy do uzupełnień w/w dokumentu ponieważ mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. z uwagi na to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- firmy Usługi Drogowo Budowlane Zygmunt Jurczak, ul. Dożynkowa 20, 33-300 Nowy Sącz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie:

Załączony do oferty wykaz osób nie zawiera pełnych informacji dotyczących uprawnień o których mowa w pkt V 2.3. siwz. (tj.: Wykonawca ma dysponować osobą/osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania w pełnym zakresie odpowiadającym charakterowi zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (specjalizacja budowle hydrotechniczne). Zamawiający pismem z dnia 12.04.2012r. wezwał w/w wykonawcę do złożenia oświadczeń i dokumentów dotyczących kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia oraz podstawy dysponowania tymi osobami. Wykonawca złożył dokumenty na których widnieje data 16.04.2012r. w związku z powyższym dokument ten nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tj. 29.03.2012r. zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp.

 

 

4.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER