Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn. Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeleźnikowa Mała i Nawojowa w gminie Nawojowa

Nawojowa, dnia 04.06.2012 r.

 

IRB.271.1.2012

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. ,, Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeleźnikowa Mała i Nawojowa w gminie Nawojowa”

 
 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Firmę Handlowo Usługowo Produkcyjną STAN – KAR Stanisław Czupak, Maciejowa 3a, 33-336 Łabowa

 Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

  

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Firma Handlowo

Usługowo Produkcyjna

STAN – KAR

Stanisław Czupak

Maciejowa 3a

33-336 Łabowa

100

100

2

Firma Handlowo Usługowa

INSTAL AC

Andrzej Csorich

Moszczenica Niżna 171

33-340 Stary Sącz

83,56

83,56

3

PHU INKO 2001

K Łukasik K Kaczor

J Majewski

Spółka Jawna

ul. Lwowska 220

33-300 Nowy Sącz

88,03

88,03

 

2.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER