Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn. Wykonanie przebudowy i ukształtowania korpusu istniejącej drogi gminnej niepublicznej do kompleksów i gospodarstw rolnych ,,Do Barnachów, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej - III Etap

Nawojowa, dnia 11.06.2012 r.

 

IRB.271.2.2012

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie przebudowy i ukształtowania korpusu istniejącej drogi gminnej niepublicznej do kompleksów i gospodarstw rolnych ,,Do Barnachów, Pawlików i Legutków” w Żeleźnikowej Wielkiej – III Etap”.

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 5 złożona przez Firmę Handlowo Usługową JANEKS Janusz Kucharski 33-335 Nawojowa 496.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Firma Handlowo Usługowo Transportowa

Ryszard Bieniek

ul. Barska 165

33-300 Nowy Sącz

82,61

82,61

2

Usługi Sprzętowe Sanitarne i Pokrewne

Tadeusz Matuła

Berest 53

33-380 Krynica Zdrój 

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

3

Firma Usługowo Handlowa

Jan Pajor

Bilsko 101

33-314 Łososina Dolna

66,12

66,12

4

Usługi Drogowo Budowlane Zygmunt Jurczak

ul. Dożynkowa 20

33-300 Nowy Sącz

87,38

87,38

5

FHU JANEKS

Janusz Kucharski

33-335 Nawojowa 496

100

100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zawiadamiamy o odrzuceniu

 

- oferty nr 2 złożonej przez firmę Usługi Sprzętowe Sanitarne i Pokrewne Tadeusz Matuła z siedzibą w miejscowości Berest 53, 33-380 Krynica Zdrój na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o wykluczeniu, z postępowania o udzielenie zamówienia;

 

- firmę Usługi Sprzętowe Sanitarne i Pokrewne Tadeusz Matuła z siedzibą w miejscowości Berest 53, 33-380 Krynica Zdrój na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający w celu wykazania spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, żądał wykazania że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż  140 000 zł. Załączona do oferty polisa o nr 0170532 posiada sumę gwarancyjną do kwoty 120 000 zł.

 

            oraz

 

Zamawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do podmiotu który udostępnił wiedze i doświadczenie Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej 59, 33-380 Krynica Zdrój żądał następujących dokumentów:

 

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do  osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp (załącznik nr 2 str. 3);

 

b) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- wzór str 2 załącznika nr 2 do siwz .

 

Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 05.06.2012 r. dotyczące uzupełnienia w/w dokumentów uzupełnił żądane dokumenty jednak widnieje na nich data 08.06.2012r. w związku z powyższym dokumenty te nie potwierdzają spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tj. 30.05.2012r.  

 

4.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER