Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Nawojowa

Nawojowa, dnia 23.08.2012 r.

 

IRB.271.6.2011

                                                                                                                     

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Nawojowa”.

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Firmę Budowlano – Remontową Tadeusz Pióro, Maciejowa 98, 33-336 Łabowa.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Firma Budowlano – Remontowa

Tadeusz Pióro

Maciejowa 98

33-336 Łabowa

100

100

2

KOMTECH

Piotr Martuszewski

ul. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

81,25

81,25

3

INTERPLAN

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Józefa Rzebika 6

30-725 Kraków

66,01

66,01

 

2.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER