Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn: Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej na zadania pod nazwą: 1. Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa - przysiółek Popardowa Niżna wraz z odbudową drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Niżna w km 1+100 do 1+

Nawojowa, dnia 31.08.2012 r.

 

IRB.271.9.2012

                                                                                                                     

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej na zadania pod nazwą:

1. Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa – przysiółek Popardowa Niżna wraz z odbudową drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Niżna w km 1+100 do 1+300 (KDO 12-10-122-1);

2. Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa – przysiółek Popardowa Wyżna wraz z odbudową korpusu drogi gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna w km 1+850 do 2+040 (KDO 12-10-122-3)”.

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę: ProGeo Piotr Prokopczuk z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Głowackiego 34 a.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A.

al. Kijowska 16a

30-079 Kraków

64,29

64,29

2

Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska

GEOTECH Sp. z o.o.

ul. Budziwojska 79

35-317 Rzeszów

40,00

40,00

3

Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno – Wiertniczych ,,CHEMKOP – GEOWIERT”

Spółka z o.o. w Krakowie

ul. Józefa Wybickiego 7

31-261 Kraków

70,13

70,13

4

ProGeo

Piotr Prokopczuk

ul. Głowackiego 34 a

33-300 Nowy Sącz

100

100

 

2.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER