Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej pt . Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Nawojowa - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu S

 

Nawojowa, dnia 20.09.2012 r.

 

GOPS.271.3.2012

                                                                                                                     

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej pt . „Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Nawojowa” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.”

 
 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Reja 11 33-300 Nowy Sącz.

 

 Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

  

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

1

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego

ul. Prądnicka 8/25

30-002 Kraków

91,32

 

91,32

 

 

2

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Jagiellońska 14

33-300 Nowy Sącz

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

3

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Reja 11

33-300 Nowy Sącz

100

100

4

Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach

ul. Michalusa 4

38-320 Gorlice

Przedstawicielstwo

ul. Długosza 67

33-300 Nowy Sącz

81,59

81,59

5

Instytut Zaawansowanego Zarządzania Sp. Z O.O.

ul. Zielona 27

33-300 Nowy Sącz

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

6

Agencja Rozwoju Społecznego

ul. Górki Zawadzkie 110

33-300 Nowy Sącz

58,49

58,49

7

Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego

Jolanta Reichel

ul. Sucharskiego 11/48

33-300 Nowy Sącz

78,47

78,47

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zawiadamiamy o odrzuceniu:

 - oferty nr 2 złożonej przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 Uzasadnienie:

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia nie wynika z poszczególnych cen jednostkowych podanych w formularzu oferty, za osobogodzinę i grupę tj.

a) Dodatkowe konsultacje z doradcą zawodowym: cena brutto za 1 osobogodzinę                         

3,81 zł brutto x 2 godziny = 7,62 zł brutto x 14 osób =106,68 zl brutto (zgodnie z pkt III.I.1. a) SIWZ)

 

b) Dodatkowe konsultacje z psychologiem: cena brutto ( za 1 grupę -30 godzin)

1490,40 zł brutto x 2 grupy 2980,80 zł brutto (zgodnie z pkt III.I.1 b) SIWZ)

 

 

- razem nie daje ceny oferty za całość zamówienia w wysokości 4474,32 zł brutto.

W związku z powyższym zachodzi konieczność odrzucenia oferty, zawierającej błędy w obliczeniu ceny, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 - oferty nr 2 złożonej przez Instytut Zaawansowanego Zarządzania Sp. Z o.o. ul. Zielona 27 33-300 Nowy Sącz, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia nie wynika z poszczególnych cen jednostkowych podanych w tabeli w formularzu oferty, za osobogodzinę i grupę tj.

 

 

a) Dodatkowe konsultacje z doradcą zawodowym: cena brutto za 1 osobogodzinę                         

61 zł brutto x 2 godziny = 122 zł brutto x 14 osób =1708 zł brutto

 

b) Dodatkowe konsultacje z psychologiem: cena brutto ( za 1 grupę -30 godzin)

2915 zł brutto x 2 grupy 5830 zł brutto

 

- razem nie daje ceny oferty za całość zamówienia w wysokości 8488 zł brutto.

W związku z powyższym zachodzi konieczność odrzucenia oferty, zawierającej błędy w obliczeniu ceny, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp zawiadamiamy o wykluczeniu, z postępowania o udzielenie zamówienia;

 

a)      Instytut Zawansowanego Zarządzania Sp. Z o.o.,  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wykazał że wykonał dla Ośrodków Pomocy Społecznej lub innych podmiotów minimum 3 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i edukacyjnej o tematyce objętej przedmiotem zamówienia dla których Beneficjentami Ostatecznymi były osoby narażone na wykluczenie społeczne. Zamawiający odstąpił od wezwania wykonawcy do uzupełnień w/w dokumentu ponieważ mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. z uwagi na to że zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER