Nasza Gmina
Wtorek 7 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn: Dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L -1 na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Nawojowej na sezon grzewczy 2012/2013

Nawojowa, dnia 11.10.2012 r. 

PG 272-1/2012

                                                                                                                                                

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L -1 na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Nawojowej na sezon grzewczy 2012/2013

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 6 złożona przez firmę : Andrzej Kołodziej i Pietrusza Tadeusz Spółka jawna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ANTA, ul. Krajewskiego 27,33-300 Nowy Sącz.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

BEMAR Sp. zo.o.

ul. Świętokrzyska 2

44-101 Gliwice

99,04

99,04

2

ORLEN Petro Tank

Sp. Zo.o.

36-145 Widełka 869

98,10

98,10

3

Z.U.H. ”MIXPOL” Michulec Paweł

ul. Kasztanowa 33

34-325 Łodygowice

99,36

99,36

4

ARGE Paliwa

Sp. z o.o.

ul. Wielicka 22A

30-552 Kraków

99,68

99,68

5

TANK – SYSTEM

Grzegorz Osiowski

ul. Węgierska 9A

33-300 Nowy Sącz

98,41

98,41

6

Andrzej Kołodziej i Pietrusza Tadeusz Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ANTA

ul. Krajewskiego 27

33-300 Nowy Sącz

100

100

 2.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

imieniny: Donata, Herminy, Rufina

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER