Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn.: Odbudowa korpusu drogi gminnej nr K 292995 Żeleźnikowa Wielka - Działy (Majdan - Sowina) w Żeleźnikowej Wielkiej w km 0+280 do 0+850 oraz w km 1+570 do 2+650; 2+650 do 2+990

 

Nawojowa, dnia 23.05.2013 r.

 

IRB.271.5.2013

                           

                                                                                                                       

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Odbudowa korpusu drogi gminnej nr K 292995 Żeleźnikowa Wielka – Działy (Majdan – Sowina) w Żeleźnikowej Wielkiej w km 0+280 do 0+850 oraz w km 1+570 do 2+650; 2+650 do 2+990”.

 

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo Mostowych Sp. Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 138.

 

 

Uzasadnienie:

 

 

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD

Grzegorz Zajac

34-608 Kamienica 477

85,03

85,03

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych

Sp. Akcyjna

ul. Wiśniowieckiego 138

33-310 Nowy Sącz

100

100

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER