Nasza Gmina
Wtorek 7 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn: Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną na realizację zadania pn: Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej wraz z kosztorys

 

Nawojowa, dnia 02.07.2013 r.

 

IRB.271.8.2013

                                                                                                                   

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej wraz z kosztorysem inwes70torskim i przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną na realizację zadania pod nazwą: Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa – przysiółek Popardowa Wyżna wraz z odbudową korpusu drogi gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna w km 1 + 850 do 2 + 040 (KDO 12-10-122-3)”.

 

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie, terenowa Grupa Rzeczoznawców SITWM w Krakowie, ul. Cegielniana 18/42 30-404 Kraków.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

 

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Firma ABS Ochrona Środowiska Sp. Z o.o.

ul. Wierzbowa 14

40-169 Katowice

70,50

70,50

2

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37

31-234 Kraków

96,80

96,80

 

3

 

Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie Terenowa Grupa Rzeczoznawców SITWM w Krakowie

ul. Cegielniana 18/42

30-404 Kraków

100

100

4

Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich KONSPROJEKT

Bogusław Sokal

ul. Czarnieckiego 5

33-300 Nowy Sącz

92,38

92,38

5

ALBIS Biuro Budowlane

ul. Ogrodowa 1441

34-381 Radziechowy

biuro: Batorego 13

34-300 Bielsko Biała

68,06

68,06

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Donata, Herminy, Rufina

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER