Nasza Gmina
Czwartek 20 lutego, 2020
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nawojowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu O

Nawojowa, dnia 25.10.2013 r.

IRB.271.15.2013

                                 

                                                                                                                     

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nawojowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Umowa nr: POIG.08.03.00-12-030/13-00 z dnia 23.09.2013 r.”.

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez: Paweł Kupczak Gołkowice Dolne 58, 33-388 Gołkowice.

 

 

Uzasadnienie:

 

 

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Pracownia Projektowo-Usługowa Bogusław Dyduch

ul. Kozia 7A/2

54-104 Wrocław

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Szkoleniowe

ALTA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 19 lok. 11

13-100 Nidzica

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

3

InfoStrategia

Andrzej Szczerba i Wspólnicy Sp. J.

ul. Lubicz 25

31-503 Kraków

90,33

90,33

4

Paweł Kupczak

Gołkowice Dolne 58

33-388 Gołkowice

100

100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o odrzuceniu:

- oferty nr 1 złożonej przez firmę Pracownia Projektowo-Usługowa Bogusław Dyduch z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kozia 7A/2, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

- oferty nr 2 złożonej przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe ALTA Sp Z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp zawiadamiamy o wykluczeniu:

a) Wykonawcy tj. Pracowni Projektowo-Usługowej Bogusław Dyduch, ul. Kozia 7A/2;

54-104 Wrocław na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie załączył do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj:

- wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

Zamawiający pismem z dnia 18.10.2013 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w/w dokumentów. Wykonawca w wyzmaczonym terminie nie uzupełnił żądanych dokumentów.

 

b) Wykonawcy tj. Przedsiebiorstwa Produkcyjno Usługowo Szkoleniowego ALTA Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy, ul. Mickiewicza 19 lok. 11 na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie załączył do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj:

- wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

Zamawiający pismem z dnia 18.10.2013 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w/w dokumentów. Wykonawca w wyzmaczonym terminie nie uzupełnił żądanych dokumentów.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Nawojowa: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nawojowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Umowa nr: POIG.08.03.00-12-030/13-00 z dnia 23.09.2013 r.
Numer ogłoszenia: 203573 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa , 313 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nawojowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Umowa nr: POIG.08.03.00-12-030/13-00 z dnia 23.09.2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora Projektu w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nawojowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Umowa nr: POIG.08.03.00-12-030/13-00 z dnia 23.09.2013 r. Do zadań Koordynatora Projektu, należeć będzie: a) Opracowanie i aktualizowanie planów i harmonogramów poszczególnych zadań, dotyczących realizacji Projektu, b) Obecność podczas kontroli Projektu, c) Kontrola dokumentów związanych z realizacją Projektu, d) Redagowanie strony internetowej Projektu, e) Nadzór nad przeprowadzeniem rekrutacji Beneficjentów ostatecznych Projektu oraz dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych (deklaracje uczestnictwa, umowy użyczenia sprzętu komputerowego, itp.), f) Planowanie i nadzór nad realizacją zadań, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym Projektu, g) Terminowe i prawidłowe realizowanie całości Projektu, h) Prowadzenie działań promocyjnych, w tym przygotowywanie artykułów do prasy i ogłoszeń, ulotek, prawidłowe oznakowanie sprzętu, pomieszczeń, dokumentacji i innych materiałów, i) Nadzór nad realizacją i wdrażaniem projektu, j) Ścisła współpraca i regularna komunikacja oraz nadzór nad pracą wszystkich osób zaangażowanych w realizację Projektu, k) Nadzór nad realizacją kolejnych etapów projektu, w tym zgodności z planami i harmonogramami, zawartymi umowami i innymi dokumentami dotyczącymi realizacji Projektu, l) Współuczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, m) Wykonywanie zadań na stanowisku Koordynatora Projektu, nie wyłączając późnych godzin popołudniowych oraz sobót i niedziel, n) Pozostawanie w dyspozycyjności, rozumianej, jako gotowość do pracy w siedzibie Zamawiającego o każdej porze dnia, na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w ciągu 2 godzin od wezwania, o) Kierowanie pracami Biura Projektu - osobiste prowadzenie Biura Projektu zlokalizowanego w Urzędzie Gminy w Nawojowej, co najmniej przez 4 dni w tygodniu, co najmniej przez 4 godziny zegarowe w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 - przez cały okres realizacji Projektu, p) Bieżący kontakt i konsultacje z opiekunem projektu oraz z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub Komisję Europejską w zakresie: przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu we wskazanym przez nie zakresie i terminach; uczestnictwa w wywiadach i ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych; pomiaru wartości wskaźników realizacji projektu; niezwłoczne informowanie Instytucji Wdrażającej Instytucji Pośredniczącej II stopnia o zamiarze dokonywania zmian w projekcie; prowadzenie promocji projektu zgodnie z wytycznymi i ustalonym planem promocji, q) Nadzór nad organizacją szkoleń dla Beneficjentów ostatecznych Projektu, r) Nadzór nad sprzętem projektowym przekazanym do odbiorców Projektu tj. osób fizycznych oraz nadzór nad zapewnieniem dostępu do Internetu wszystkim w/w, s) Nadzór nad zapewnieniem opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania przez okres realizacji Projektu, t) Pomiar i monitorowanie wskaźników realizacji Projektu, rezultatów wskazanych we wniosku o dofinansowanie Projektu. 1. Wykonawca przyjmujący obowiązki związane z prowadzeniem Projektu będzie zatrudniony przez Zamawiającego na podstawie umowy zlecenia. 2. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywały zamówienie a) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych, b) Posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego na kierunku finanse lub rachunkowość lub zarządzanie, c) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym Generatora wniosków o Płatność w ramach programu PO IG, d) Biegła znajomość aktualnych: - Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, - Rekomendacji dla Beneficjentów w zakresie udzielania zamówień w ramach Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, - Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażania Programu, e) Doświadczenie w pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji kierowniczej projektu (koordynator/kierownik lub asystent koordynatora/kierownika) w co najmniej 3 projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym przynajmniej jednego projektu prawidłowo zrealizowanego i prawidłowo rozliczonego, przynajmniej jednego projektu o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł oraz przynajmniej jednego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1, 79.42.11.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający oceni na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt. VI.1.a siwz

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie doświadczenia w pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji kierowniczej projektu (koordynator/kierownik lub asystent koordynatora/kierownika), w co najmniej 3 projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym przynajmniej jednego projektu prawidłowo zrealizowanego i prawidłowo rozliczonego, przynajmniej jednego projektu o wartości, co najmniej 1.000.000,00 zł oraz przynajmniej jednego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w pkt. VI.1.b siwz

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt. VI.1.c-d siwz. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która posiada: - wykształcenie wyższe ekonomiczne na kierunku finanse lub rachunkowość lub zarządzanie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w pkt VI.1.a siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz oferty, zgodny z treści ze wzorem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz, - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie. - wraz z ofertą winny być złożone oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt VI siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Anety, Lehca, Leona

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER