Nasza Gmina
Piątek 21 lutego, 2020
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn.: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2013/2014

Nawojowa, dnia 29.10.2013 r.


IRB.271.16.2013

 
                                                                                                                                                            

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2013/2014”.

 


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

 

- w prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

Zadanie nr I: Sołectwo BĄCZA KUNINA i część Sołectwa NAWOJOWA

1

Baran Dominik Usługi Transportowo Towarowe

Bącza-Kunina 17

33-335 Nawojowa

100

100

Zadanie nr II: Sołectwo NAWOJOWA

 

2

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka 4

 

 

4

KOMPOSTECH Sp. z o.o.

ul. Wiklinowa 4A

33-300 Nowy Sącz

 

 

Zadanie nr III: Sołectwo FRYCOWA

 

3

Firma Usługowa

Zarotyński Dariusz

Frycowa 227

33-335 Nawojowa

 

 

Zadanie nr IV: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA

 

2

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka 4

 

 

Zadanie nr V: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA

3

Firma Usługowa

Zarotyński Dariusz

Frycowa 227

33-335 Nawojowa

 

 

4

KOMPOSTECH Sp. z o.o.

ul. Wiklinowa 4A

33-300 Nowy Sącz

 

 

Zadanie nr VI: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA

2

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka 4

 

 

Zadanie nr VII: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA

3

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka 4

 

 

 


 

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta:

 
 

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wybranego wykonawcy

Uzasadnienie wyboru

Zadanie nr I: Sołectwo BĄCZA KUNINA i część Sołectwa NAWOJOWA

1

Baran Dominik Usługi Transportowo Towarowe

Bącza-Kunina 17

33-335 Nawojowa

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr II: Sołectwo NAWOJOWA

 

2

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka 4

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr III: Sołectwo FRYCOWA

 

3

Firma Usługowa

Zarotyński Dariusz

Frycowa 227

33-335 Nawojowa

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr IV: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA

2

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka 4

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr V: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA

4

KOMPOSTECH Sp. z o.o.

ul. Wiklinowa 4A

33-300 Nowy Sącz

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr VI: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA

2

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka 4

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr VII: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA

2

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka 4

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 
 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami będzie możliwe po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Nawojowa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 205673 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa , 313 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: . Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2013/2014. 2. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 134/2010 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa (zał. nr 4 do SIWZ) oraz m.in. na: 1) Odśnieżaniu całej szerokości jezdni oraz poboczy na drogach wymienionych w załączniku nr 4 do specyfikacji. 2) Likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej na podjazdach i skrzyżowaniach poprzez posypanie jezdni odpowiednimi środkami, jakie mogą być używane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach /Dz.U. Nr 230 poz. 1960/. (Zamawiający dysponuje kruszywem naturalnym o uziarnieniu do 4 mm oraz solą, który składowany jest przy budynku dawnej Hamerni Nawojowej. Wykonawca realizujący zadanie we własnym zakresie ma go pobierać z miejsca składowania). 3) Prowadzeniu prac (odśnieżania, likwidacja śliskości) w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, w czasie zawiei i zamieci śnieżnych) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, a w przypadku nagłych zmian pogody rozpoczęcie prac natychmiast oraz na każdorazowe polecenie Zamawiającego, utrzymanie przejezdności na drogach w okresie zimowym. 4) Zimowe utrzymanie na dodatkowych drogach polega na przywróceniu przejezdności po opadach - odśnieżanie drogi po zakończeniu opadu śniegu. Stawka za 1 km odśnieżania drogi wynosi ½ stawki na innych drogach gminnych w Sołectwie Frycowa, Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający oceni na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI. 1.1. a siwz

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w pkt VI 1.1 a siwz

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.1 b siwz. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj. co najmniej ciągnikiem o podwójnym napędzie i pługiem do odśnieżania

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w pkt VI 1.1 a siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz oferty, zgodny z treści ze wzorem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz, - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie. - wraz z ofertą winny być złożone oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt VI siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sołectwo BĄCZA KUNINA i część Sołectwa NAWOJOWA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Droga Nosalówka-od sklepu do zjazdu na drogę powiatową koło Pana Janikowskiego-długość drogi 1,8 km 2) Droga Od Kapliczki do drogi powiatowej Frycowa-Złotne -długość drogi 2,2 km 3) Droga koło Szkoły - długość drogi 0,3 km 4) Szkoła - Barnakówka - Horoskówka- długość drogi 0,8 km 5) Droga Dutkówka do sołtysa - długość drogi 0,3 km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sołectwo NAWOJOWA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Droga Powiatowa - Cmentarz - Sikornik - Bukowiec - Łęg oraz od cmentarza do drogi krajowej (droga Łącznik) - długość drogi 3,8 km 2) Osiedle Podkamienne- długość drogi 1,1 km 3) Nawojowa - Ciecierz- długość drogi 0,9 km 4) Nawojowa - Górki Zawadzkie (do Urygi i innych) -długość drogi 0,6 km 5) Od drogi powiatowej do drogi gminnej Majdan - Sowina (Żeleźnikowa Wielka) -długość drogi 2,2 km 6) Droga do osiedla Kozerów- długość drogi 0,6 km 7) Droga Podkamienne (za potokiem) -długość drogi 0,3 km Parkingi: 8) Koło Szkoły Podstawowej w Nawojowej o powierzchni 618 m²; 9) Koło Kaplicy Cmentarnej w Nawojowej o powierzchni 1141 m²; 10) Koło kiosków handlowych w Nawojowej o powierzchni 1600 m².

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.20.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sołectwo FRYCOWA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Rybień przez osiedle oraz w kierunku Margonia -długość drogi 2,3 km 2) Droga Zawodzie do osiedla Wójtowiczów i Dolinki - Zagroda -długość drogi 4,1 km 3) Frycowa - osiedle (2 drogi) -długość drogi 1,1 km dodatkowe drogi: 4) Droga do osiedla Ormantego- -długość drogi 0,4 km 5) Droga do Homoncików i Zaczyków-długość drogi 0,6 km 6) Frycowa - Pułanki - długość drogi 1,4 km 7) FRYCOWA - droga Rybień - do Cyconia-długość drogi 1,5 km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA:.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Od pętli autobusowej do Sowiny (Wiejskie - Kącina) -długość drogi 1,9 km 2) Od Cmentarza do Poręby Małej oraz droga Majdan - Sowina -długość drogi 3,1 km 3) Od Szkoły w kierunku Zagórza od Popowic oraz droga Zagórze od Popowic- długość drogi 3,9 km 4) Drogi (2 drogi) ,,Na Pustkach - długość 0,8 km dodatkowe drogi: 5) Droga do Barnachów, Michalików i Lelitów - długość drogi 0,7 km 6) Droga Zagórze od Popowic do osiedla Szmitów-Buczków- długość drogi 0,6 km 7) ŻELEŹNIKOWA WIELKA - droga do Myślca do mostu - długość drogi 0,5 km 8) Droga do Barnachów, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej- długość drogi 0,9 km, Parking: 9) Koło Kościoła o powierzchni 762 m²;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Od drogi krajowej do osiedla Frączków i Kulpów oraz w kierunku osiedla Wiktorów, most na rzece Kamienica, Stary Tracz i do osiedla Baranów w Nawojowej- długość drogi 4,9 km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Nawojowa - Popardowa Niżna (do końca asfaltu) - długość drogi 3,0 km 2) Do osiedla pod Mała Górą - długość drogi 0,2 km 3) Droga Przedszkole - Hamernia i Aleja Lipowa oraz do osiedla Za Murem - długość drogi 1,1 km Parking: 4) Koło Urzędu Gminy Nawojowa o powierzchni 480 m²; 5) Wzdłuż drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Niżna o powierzchni 485 m²; 6) parking przy drodze w kierunku Hamernii (za Przedszkolem) o powierzchni 380 m²;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Droga Podlas- długość drogi 0,3 km 2) Droga Moczurki - Stajanie- długość drogi 1,6 km dodatkowe drogi: 3) Droga do Pawlików, Gawlaka i innych w Żeleźnikowej Małej - długość drogi 0,6 km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER