Nasza Gmina
Środa 19 lutego, 2020
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn.: Budowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi gminnej wraz z budową dojazdów do tego mostu oraz budową zabezpieczenia brzegów i dna potoku w miejscowości Frycowa

Nawojowa, dnia 17.12.2013 r.

 

IRB.271.19.2013                                                                                                           

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Budowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi gminnej wraz z budową dojazdów do tego mostu oraz budową zabezpieczenia brzegów i dna potoku w miejscowości Frycowa”.

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 9 złożona przez firmę: Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 70

 Uzasadnienie:

 Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 - w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Roko Sp. z o.o.

ul. Białobrzeska 15/170

02-370 Warszawa

66,51

66,51

2

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych

MOSTY-ŁÓDŹ

ul. Bratysławska 52

94-112 Łódź

43,18

43,18

3

 

Usługi Ogólnobudowlane Mętel Stanisław

34-222 Zawoja 100

72,37

72,37

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

A-Z BUD

Zbigniew Frąk

ul. Zientarskiego 1a lok. 114

26-600 Radom

51,86

51,86

5

Firma Inżynieryjno-Budowlana

F.I.B. TALAGA

ul. Słowackiego 90a

32-400 Myślenice

60,93

60,93

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

BANIMEX Sp. z o.o.

ul. Odkrywkowa 93

42-504 Będzin

68,33

68,33

7

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe

JAWAL Sp. z o.o.

ul. Kamienna 7

25-041 Kielce

45,60

45,60

8

Zakład Usługowo Produkcyjno-Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o.

ul. Dukielska 83a

38-300 Gorlice

66,45

66,45

9

Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 70

33-300 Nowy Sącz

100

100

10

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa REMOST

inż. Józef Siry

ul. Przemysłowa 10

39-200 Dębica

73,52

73,52

11

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne

IMB-PODBESKIDZIE

Sp. z o.o.

ul. Górny Bór 31a

43-430 Skoczów

45,74

45,74

12

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA KRAKÓW S.A.

ul. Klimeckiego 24

30-705 Kraków

83,98

83,98

13

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK

Krzysztof Machnik Mochnaczka Wyżna 59

33-380 Krynica Zdrój

44,07

44,07

14

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe GOMIBUD Sp. z o.o.

Borek Szlachecki 1

32-050 Skawina

46,80

46,80

15

Budownictwo Komunikacyjne

inż. Walenty Kuśnierz

ul. Szkolna 10b

33-300 Nowy Sącz

94,02

94,02

16

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

GODROM Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 5

38-300 Gorlice

64,72

64,72

17

PASADYN Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Pasadyn

33-114 Rzuchowa 247

76,09

76,09

18

Zakład Budowy Mostów Gryglak Bartosz, Czachurski Andrzej s.c.

33-394 Klęczany 192

85,67

85,67

19

Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy

DYNAMIC

Rzuchowa 247

33-114 Rzuchowa

52,56

52,56

20

Zakład Produkcyjno-Usługowy DROMET

ul. Pogodna 21

37-500 Jarosław

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o odrzuceniu:

-oferty nr 20, złożonej przez Zakład Produkcyjno-Usługowy DROMET z siedzibą w miejscowości Jarosław przy ul. Pogodnej 21, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp z uwagi na to, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o wykluczeniu, z postępowania o udzielenie zamówienia;

 

- Zakład Produkcyjno-Usługowy DROMET z siedzibą w miejscowości Jarosław przy ul. Pogodnej 21, na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp. – Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert,

 

Uzasadnienie:

Zamawiający, po dokonaniu oceny terminowego wniesienia wadium (ustalony termin: 28.11.2013 r do godz. 09: 00) stwierdził, że przelew na rachunek wpłynął w dniu 28.11.2013 r. o godz. 10:48 zatem po upływie terminu składania ofert.  Przepisy Prawa zamówień publicznych (art. 45 ust 3) wymagają, by w momencie upływu terminu składania ofert środki na zabezpieczenie znajdowały się w dyspozycji Zamawiającego, czyli były na jego koncie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp, należało Wykonawcę wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia, a zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzuconą.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Nawojowa, dnia 22.11.2013 r.

Numer sprawy: IRB.271.19.2013

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi gminnej wraz z budową dojazdów do tego mostu oraz budową zabezpieczenia brzegów i dna potoku w miejscowości Frycowa”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w odpowiedzi na zapytanie:

 

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania j.w. zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie treści SIWZ.

 

 1. W celu prawidłowej kalkulacji ceny prosimy o udostępnienie projektu Budowlanego zadania, oraz Geologicznych warunków Posadowienia obiektu lub dokumentacji geologicznej.
 2. Prosimy o wyjaśnienie czy w obecnym stanie na terenie inwestycji odbywa się ruch pieszy lub samochodowy, jeśli tak to czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmiany tej organizacji ruchu w związku z realizacją zadania, a jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o dział ,,tymczasowa organizacja ruchu”
 3. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Właścicielami działek terenów przeznaczonych do czasowego lub stałego zajęcia w związku z realizacja zadania. Jeśli nie to prosimy o wskazanie, jakiej pozycji kosztorysu uwzględnić ew. koszty związane z czasowym lub stałym zajęciem terenu.
 4. W związku z tym, iż w Dokumentacji przetargowej nie uwzględniono pozycji organizacji placu i zaplecza budowy, w celu prawidłowej wyceny prosimy o uzupełnienie Przedmiaru Robót o dział Wymagania Ogólne zgodnie ze STWiORB D-M 00.00.00 obejmujący koszty organizacji placu budowy, zaplecza Wykonawcy, ew. koszty tymczasowej organizacji ruchu, itp.

 

Zamawiający informuje, że:

 

Ad. 1 Projekt Budowlany oraz dokumentacja geologiczna jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 2 W obecnym stanie na terenie inwestycji nie odbywa się ruch pieszy lub samochodowy.

Ad. 3 Zamawiający posiada uzgodnienia z Właścicielami działek do czasowego lub stałego zajęcia w związku z realizacją zadania.

Ad. 4 Zamawiający nie przewiduje dodatkowych kosztów związanych z realizacją inwestycji, ponieważ teren objęty inwestycja jest wyłączony z ruchu.

 

Otrzymują:

1.       Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy

2.       A/a.

 

Do Wiadomości:

1.       Strona internetowa:  www.nawojowa.sacz.pl

Nawojowa, dnia 22.11.2013 r.

 

 

Numer sprawy: IRB.271.19.2013

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi gminnej wraz z budową dojazdów do tego mostu oraz budową zabezpieczenia brzegów i dna potoku w miejscowości Frycowa”.

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w odpowiedzi na zapytanie:

 

W udostępnionym przez Zamawiającego Opisie Technicznym opisany jest zakres ubezpieczenia koryta potoku:  …Opisane wyżej ubezpieczenia skarp koszami siatkowo-kamiennymi zostaną wykonane na odcinku od 0+415 do km 0+450 na lewej skarpie oraz odcinku od km 0+415 do km 0+465 na prawej skarpie. Na początku i końcu obustronnie ubezpieczonego odcinka potoku tj. w km 0+415 oraz 0+450 należy wykonać grunt z gabionu wypełnionego kamieniem. Poniżej gruntu w km 0+415 na odcinku 5m wykonać stabilizację dna narzutem kamiennym grubym. Również na odcinku pomiędzy gurtami tj. od km 0+415 do km 0+450 wykonać ubezpieczenie dna narzutem kamiennym grubym…

W przedmiarze został zamieszczony dział nr 6 ,,UBEZPIECZENIA POTOKU W KM 0+475 – 0+500”.

Prosimy o informację czy ubezpieczenie potoku w km 0+475 0+500 jest w zakresie przedmiotowego postępowania? Jeśli tak to prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczącej tego ubezpieczenia.

 

Zamawiający informuje, że:

 

Ubezpieczenie potoku w km 0 + 475 0+ 500 jest w zakresie przedmiotowego postępowania. W załączeniu Zamawiający przekazuje rysunek zabezpieczenia brzegu potoku w postaci 4 rzędów gabionów 1,5 m x 1,2 m długość 25 m.

 

Otrzymują:

1.Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy

2.A/a.

 

Do Wiadomości:

1.Strona internetowa:  www.nawojowa.sacz.pl

 

Nawojowa, dnia 22.11.2013 r.

Numer sprawy: IRB.271.19.2013

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi gminnej wraz z budową dojazdów do tego mostu oraz budową zabezpieczenia brzegów i dna potoku w miejscowości Frycowa”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w odpowiedzi na zapytanie:

 

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na zadanie jw. Prosimy o udostępnienie:

1.      Dokumentacji geologicznej

2.      Wersji edytowalnej kosztorysów ofertowych

 

Zamawiający informuje, że:

 

Ad. 1. Dokumentacja geologiczna została załączona do postępowania oddzielnym plikiem.

Ad. 2. Zamawiający nie dysponuje wersji edytowalnej kosztorysów ofertowych.

 

Otrzymują:

1.       Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy

2.       A/a.

 

Do Wiadomości:

1.       Strona internetowa:  www.nawojowa.sacz.pl

 

Nawojowa, dnia 22.11.2013 r.

Numer sprawy: IRB.271.19.2013

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi gminnej wraz z budową dojazdów do tego mostu oraz budową zabezpieczenia brzegów i dna potoku w miejscowości Frycowa”.

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w odpowiedzi na zapytanie:

 

Załączone Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, opis techniczny oraz rysunki wykonawcze nie precyzują rodzaju nawierzchni bitumicznej, jaka należy zastosować dla robót nawierzchniowych dla planowanej inwestycji, w związku, z czym zwracamy się z prośba o uszczegółowienie parametrów zastosowanych warstw nawierzchni na obiekcie oraz dojazdach do mostu, jak również podanie kategorii ruchu.

 

Zamawiający informuje, że:

 

Parametry zastosowanych warstw nawierzchni na obiekcie oraz dojazdach do mostu – należy przyjąć wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W, oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S. Kategoria ruchu – KR2

Otrzymują:

1.       Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy

2.       A/a.

 

Do Wiadomości:

1.       Strona internetowa:  www.nawojowa.sacz.pl

 

 

Nawojowa: Budowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi gminnej wraz z budową dojazdów do tego mostu oraz budową zabezpieczenia brzegów i dna potoku w miejscowości Frycowa
Numer ogłoszenia: 239249 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa , 313 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi gminnej wraz z budową dojazdów do tego mostu oraz budową zabezpieczenia brzegów i dna potoku w miejscowości Frycowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi gminnej wraz z budową dojazdów do tego mostu oraz budową zabezpieczenia brzegów i dna potoku w miejscowości Frycowa. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę: - mostu o dopuszczalnym ciężarze pojazdów do 30 ton, o długości 14,08 metrów i szerokości 8,0 metrów, - dojazdów do mostu o nawierzchni mineralno-bitumicznej; - zabezpieczenia brzegów i dna potoku w obrębie mostu oraz zabezpieczenie lewego brzegu nad mostem; - oraz uzyskanie w imieniu Gminy Nawojowa decyzji pozwolenia na użytkowanie. Na wykonawcy spoczywać będzie także: a) odpowiedzialność, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Uwaga: Użyte w Przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 21 000,00 zł (słownie; dwadzieścia jeden tysięcy zł 00/100) do dnia 28.11.2013 r. do godz. 09:00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Nawojowej nr konta: 06 8810 0007 9001 0000 0013 0005. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji (wadium) należy złożyć: na dzienniku podawczym pokój nr 33 najpóźniej w terminie do 28.11.2013 r. do godz. 09:00, w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć wadium do przetargu nr IRB.271.19.2013. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie ( art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.). Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający oceni na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI. 1.1. a siwz

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonania minimum 2 zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w pkt VI.1.1 b siwz

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.1 c-d siwz. Wykonawca ma dysponować osobą/osobami, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności mostowej i drogowej upoważniające do kierowania robotami w powyższym zakresie. Ponadto osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w pkt VI 1.1 e - f siwz, przy czym Wykonawca musi wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 900 000 zł oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 900 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  referencje

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz oferty, zgodny z treści ze wzorem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz, - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie. - wraz z ofertą winny być złożone oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt VI siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany a) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych lub niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie robót lub nieprzewidzianego przedłużenia procedur formalnych. b) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy, inspektor nadzoru (w szczególności choroba, wypadki losowe).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER