Nasza Gmina
Piątek 21 lutego, 2020
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Gospodarka/Przetargi

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

Nawojowa, dnia 12.12.2013 r.

 

IRB.271.20.2013                                                                                                                   

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa”.

 1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez SITA Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5A 30-731 Kraków, Oddział w Nowym Sączu ul. Jana Pawła II 37. 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

SITA Małopolska Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

100

100

 

2.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 3 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Nawojowa: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa
Numer ogłoszenia: 242611 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa , 313 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Nawojowa. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych w opisie zamówienia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Nawojowa, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXV/379/12 z dnia 2 lipca 2012 r. oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa Nr uchwały XXX/223/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012 r. i uchwały Nr XXXIII/255/13 rady Gminy Nawojowa z dnia 22 marca 2013 r. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.1. Opis Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nawojowa. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach regionalnych. Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny i nieselektywny z nieruchomości na terenie Gminy Nawojowa. Wykonawca zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki do zbierania odpadów w sposób nieselektywny przekazane zostaną do używania mieszkańcom, pojemniki po okresie trwania umowy pozostaną własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania odpadów leżących obok pojemników, jeśli będzie to wynikiem jego działania. Ilość worków oraz pojemników do gromadzenia odpadów, w które Wykonawca wyposaża zamieszkałe nieruchomości, musi być dostosowana do liczby obsługiwanych mieszkańców i wynikającej z harmonogramu częstotliwości ich odbierania lub opróżniania przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów. Szczegółowy wykaz nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość będzie przekazany Wykonawcy w toku realizacji umowy (zamówienia). 1.2. Zabudowa jednorodzinna Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 1) Odpady komunalne zbierane nieselektywnie (niesegregowane - zmieszane) Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z przed każdej zamieszkałej nieruchomości, przy pomocy pojemników o pojemności: od 120 l do 1100 l. lub workach (dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w terenach górskich, do których jest utrudniony dojazd sprzętem specjalistycznym) o pojemności: 120 l. Pojemniki i worki zapewnia wykonawca. Ilość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów zmieszanych, w które Wykonawca wyposaża zamieszkałe nieruchomości, musi być dostosowana do liczby obsługiwanych mieszkańców i wynikającej z harmonogramu częstotliwości ich odbierania lub opróżniania przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów zmieszanych. Odbiór odpadów ma się odbyć sprzed wszystkich nieruchomości również tych trudno dostępnych. W przypadku tych nieruchomości Wykonawca ma obowiązek zorganizować odbiór odpadów tak by następował on regularnie, bez zakłóceń i w pełnym zakresie. Częstotliwość odbierania i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych - jeden raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 2) Odpady komunalne zbierane selektywnie (segregowane) Zbiórka odpadów komunalnych zebranych selektywnie na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Worki zapewnia wykonawca. Ilość worków do gromadzenia odpadów podlegających selektywnej zbiórce, w które Wykonawca wyposaża zamieszkałe nieruchomości, musi być dostosowana do liczby obsługiwanych mieszkańców i wynikającej z harmonogramu częstotliwości ich odbierania lub opróżniania przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów segregowanych. Odbiór odpadów ma się odbyć z przed wszystkich nieruchomości również tych trudno dostępnych w przypadku tych nieruchomości Wykonawca ma obowiązek zorganizować odbiór odpadów tak by następował on regularnie, bez zakłóceń i w pełnym zakresie. Do gromadzenia odpadów segregowanych obowiązuje system dwóch kolorowych worków: - zielony - na szkło i metal - niebieski - papier, tekturę, plastik, tekstylia, odpady wielomateriałowe Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych - jeden raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 3) Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Korzystającymi z tej usługi będą właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają gospodarstw rolnych lub kompostowników, co szacuje się na około 20% nieruchomości w Gminie. Ilość worków dostarczonych do poszczególnych nieruchomości ustalona będzie w porozumieniu z właścicielami nieruchomości oddającymi odpady biodegradowalne i zielone a Wykonawcą. Częstotliwość załadunku i wywozu odpadów biodegradowalnych i zielonych - 2 razy w miesiącu w okresie od 31 marca do 31 października. 4) Pozostałe odpady - odpady wielkogabarytowe, - zużyte opony, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - przeterminowane leki i chemikalia, - zużyte baterie i akumulatory Zbiórka odpadów w/w odbędzie się dwa razy w okresie zamówienia w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Odbiór w/w odpadów będzie następował w okresie zamówienia, na zasadzie jednodniowej -akcji- w poszczególnych sołectwach Gminy Nawojowa ogłoszonej wcześniej przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, ze specjalnie do tego wyznaczonych miejsc zbiórki, z których Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady. 5) Odpady budowlane Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 1.3. Zabudowa wielorodzinna Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 1) Odpady komunalne zbierane nieselektywnie (niesegregowane - zmieszane) Odpady komunalne zbierane nieselektywnie odbierane będą z przed nieruchomości wielorodzinnej, z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków ( wiatach, altankach śmietnikowych, itp.) odbierane będą przy pomocy pojemników o pojemności do 2200 l. Pojemniki zapewnia wykonawca. Ilość pojemników do gromadzenia odpadów zbieranych nieselektywnie, w które Wykonawca wyposaża nieruchomości wielorodzinne, musi być dostosowana do liczby obsługiwanych mieszkańców i wynikającej z harmonogramu częstotliwości ich odbierania lub opróżniania przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów. Częstotliwość odbierania i wywozu w/w odpadów odbywać się będzie raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym, lub na zgłoszenie telefoniczne w razie potrzeby. 2) Odpady komunalne zbierane selektywnie (segregowane) Odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane będą z dwóch rodzajów pojemników o pojemności do 1100 l. Pojemniki zapewnia wykonawca. Odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane będą z przed nieruchomości wielorodzinnej, z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków ( wiatach, altankach śmietnikowych, itp.) Do gromadzenia odpadów segregowanych obowiązuje system dwóch kolorowych pojemników: - zielony - na szkło i metal - niebieski - papier, tekturę, plastik, tekstylia, odpady wielomateriałowe Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych - raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym, lub na zgłoszenie telefoniczne w razie potrzeby. 3) Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Odpady ulegające biodegradacji i zielone odbierane będą z przed nieruchomości wielorodzinnej, z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków ( wiatach, altankach śmietnikowych, itp.) Ilość worków dostarczonych do poszczególnych lokali ustalona będzie w porozumieniu z właścicielami lokalu i Wykonawcą. Częstotliwość załadunku i wywozu odpadów biodegradowalnych i zielonych - 2 razy w miesiącu w okresie od 31 marca do 31 października. 4) Pozostałe odpady - odpady wielkogabarytowe, - zużyte opony, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - przeterminowane leki i chemikalia, - zużyte baterie i akumulatory Zbiórka odpadów w/w odbędzie się dwa razy w okresie zamówienia w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Odbiór w/w odpadów będzie następował w okresie zamówienia, na zasadzie jednodniowej -akcji- w poszczególnych sołectwach Gminy Nawojowa ogłoszonej wcześniej przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, ze specjalnie do tego wyznaczonych miejsc zbiórki, z których Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady. 5) Odpady budowlane Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 1.5 Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego 1) Urządzenia do gromadzenia odpadów Charakterystyka worków do zbiórki odpadów: - materiał - folia polietylenowa LDPE, - pojemność - od 60l - 120l, - kolor - niebieski, zielony i czarny, - grubość - zapewniająca odpowiednią szczelność - nadruk - jednostronny o treści uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Charakterystyka pojemników do zbiórki odpadów: - materiał - tworzywo sztuczne lub metalowe - pojemność - od 120l do 2200l, - nadruk - o treści uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - pojemniki powinny być przystosowany do załadunku sprzętem specjalistycznym 2) Sprzęt techniczny: - wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu specjalistycznego, spełniającego warunki określone przepisami prawa, który zapewni możliwość wykonania przedmiotowego zamówienia w sposób regularny, bez zakłóceń i w pełnym zakresie. - pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu. - pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego. - pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu, - w razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach, 1.6. Dane ilościowe pozwalające ocenić (oszacować) wartość Zamówienia. 1) Charakterystyka Gminy Nawojowa - powierzchnia gminy Nawojowa wynosi 5 113 ha. (51,13 km2) - liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Nawojowa wynosi 8.326 osób (stan na dzień 30.10.2013r.). - ilość gospodarstw domowych wynosi ok. 1634. W tym 1632 w zabudowie jednorodzinnej oraz 2 (dwa) zabudowania wielorodzinne. Ilość nieruchomości w poszczególnych sołectwach: MIEJSCOWOŚĆ LICZBA BUDYNKÓW Nawojowa 751 Frycowa 258 Żeleźnikowa Wielka 220 Bącza Kunina 118 Żeleźnikowa Mała 106 Popardowa 86 Homrzyska 70 Złotne 25 RAZEM 1634 - liczba mieszkańców w Gminie, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych -około 7650, - liczba mieszkańców nieruchomości jedno lub kilkurodzinnych: ok. 7600, - liczba mieszkańców bloków, wspólnot: ok. 50, - liczba bloków: 2 - dwa budynki wielorodzinne, w których mieści się ok. 24 lokali mieszkalnych. Uwaga: Ilości nieruchomości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji, jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2) Zebrane ilości odpadów komunalnych w Gminie Nawojowa w latach: Rok 2011: segregowane odpady komunalne - 68,3 Mg niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 490,9 Mg Rok 2012: segregowane odpady komunalne - 82,4 Mg niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 581,9 Mg 1.7. Warunki wykonania usług 1. W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram (w formie papierowej i elektronicznej) na czas trwania umowy. Harmonogram Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji do dnia 20 grudnia 2013r. 2.Wykonawca na obowiązek wyposażenia nieruchomości, na których gromadzone są odpady w niezbędne pojemniki oraz w worki do dnia 20 grudnia 2013 r., które przekaże do używania mieszkańcom. Wielkość pojemników do ilości osób zamieszkujących poszczególne gospodarstwa domowe dostosowuje Wykonawca. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. 3.Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informację o liczbie i rodzaju wydanych pojemników i worków oraz ilości odebranych odpadów z podziałem na poszczególne rodzaje (w Mg). Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. 4. Na uzasadniony wniosek właściciela nieruchomości Wykonawca ma dokonać wymiany pojemnika na mniejszy lub większy w terminie 3 dni roboczych. O każdej wymianie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. 5. Odbiór odpadów ma się odbyć z przed wszystkich nieruchomości również tych trudno dostępnych. W przypadku tych nieruchomości Wykonawca ma obowiązek zorganizować odbiór odpadów tak by następował on regularnie, bez zakłóceń i w pełnym zakresie. Każdy oferent winien zapoznać się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia przed przystąpieniem do składania ofert. Zamawiający będzie wymagał, aby na drogach będących w zarządzie Zamawiającego i dojazdach do posesji był użyty właściwy tabor transportowy niepowodujący niszczenia dróg. 6. Wykonawca prowadzący zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Nawojowa będzie upoważniony do kontroli poprawności segregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie prowadzi prawidłowo czynności w zakresie segregacji, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego (lub drogą elektroniczną) poinformowania Zamawiającego o nie wywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację - nagranie wykonane kamerą lub dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. 7. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogram odbioru, który Zamawiający po zaakceptowaniu poda do publicznej wiadomości. 8. Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów. 9. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok altanek śmietnikowych, pojemników i kontenerów, jeśli jest to wynikiem jego działalności. 10. Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie umowy przepisów prawnych, a w szczególności: a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn.zm.) b. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) c. uchwały Nr XXX/223/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa. d. uchwały Nr XXXIII/255/13 rady Gminy Nawojowa z dnia 22 marca 2013 r., w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXX/223/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa e. uchwały Nr XXXIII/257/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 12. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nawojowa Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wymaganiami ochrony środowiska) poza terenem gminy Nawojowa. 13. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.12.00-4, 90.51.20.00-9, 90.51.30.00-6, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 13 000 zł (słownie; trzynaście tysięcy zł 00/100) do dnia 25.11.2013 r. do godz. 09:00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Nawojowej nr konta: 06 8810 0007 9001 0000 0013 0005. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji (wadium) należy złożyć: na dzienniku podawczym pokój 33 najpóźniej w terminie do 25.11.2013 r. do godz. 09:00 w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć wadium do przetargu nr IRB.271.20.2013. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie ( art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.). Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający oceni na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiający żąda, aby Wykonawca: a) załączył oświadczenie o aktualnym wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Nawojowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) posiadał aktualne zezwolenie Starosty na transport odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych (dokumenty, o których mowa w pkt VI. 1.1. b siwz); c) posiadał aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dokumenty, o których mowa w pkt VI. 1.1. b siwz);

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonania minimum 1 usługi odbioru odpadów komunalnych wykonywanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w pkt VI.1.1 c siwz

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.1 a siwz

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałemi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.1 a siwz

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w pkt VI 1.1 d - e siwz, przy czym Wykonawca musi wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz oferty, zgodny z treści ze wzorem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz, - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie. - wraz z ofertą winny być złożone oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt VI siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER