Nasza Gmina
Piątek 21 lutego, 2020
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Gospodarka/Przetargi

Wykonanie docieplenia ścian i stropu Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz robót remontowych konstrukcji, instalacji elektrycznej wewnętrznej

Nawojowa, dnia 24.01.2014 r.

 

IRB.271.22.2013

                           

                                                                                                                                

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie docieplenia ścian i stropu Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz robót remontowych konstrukcji, instalacji elektrycznej wewnętrznej”.

 

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 9 złożona przez firmę: Zakład Budowlany KAN-BUD Mariusz Kantor ul. Gen. Długoszowskiego 50d. 33-300 Nowy Sącz.

 

 

Uzasadnienie:

 

 

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

 

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

FHU KRUCZEK

Wojciech Kruczek

ul. Kołłątaja 18/13

33-300 Nowy Sącz

70,72

70,72

2

Zakład Usług Ogólnobudowlanych

TAP-MAL

Andrzej Maciuszek

33-342 Barcice 394

72,63

72,63

3

 

P.H.U. IZODOM

Ryszard Soja

33-335 Nawojowa 751

62,66

62,66

4

ULTRA Łukasz Kural

Wola Dębińska 105

32-852 Dębno

95,03

95,03

5

Firma Remontowo Budowlana

Nidecki Eugeniusz

Nowa Wieś 37A

33-336 Łabowa

71,13

71,13

6

Usługi Remontowo-Budowlane

Adam Sułkowski

ul. Bandurskiego 13a

33-340 Stary Sącz

67,97

67,97

7

FHUB ZŁOCKI

Robert Złocki

33-334 Kamionka Wielka 343

66,73

66,73

8

Usługi Remontowo Budowlane URBUD Krystian Uryga

Łęka 77

33-322 Korzenna

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

9

STEBUD Jan Stec

Kicznia 126

33-390 Łącko

87,07

87,07

10

Zakład Budowlany

KAN BUD

Mariusz Kantor

ul. Gen. Długoszowskiego 50d

33-300 Nowy Sącz

100

100

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o odrzuceniu:

-oferty nr 8, złożonej przez firmę: Usługi Remontowo Budowlane URBUD Krystian Uryga Łęka 77, 33-322 Korzenna, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp z uwagi na to, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o wykluczeniu, z postępowania o udzielenie zamówienia;

 

- Firmy: Usługi Remontowo Budowlane URBUD Krystian Uryga Łęka 77, 33-322 Korzenna, na podstawie art. art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp. – Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu;

 

Uzasadnienie:

Zamawiający w treści siwz żądał, aby wykonawcy spełniając warunek udziału w postępowaniu złożyli aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca załączył do oferty zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek jednak zaświadczenie to było wystawione 10.09.2013 r., – więc wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składaniem ofert. Zamawiający pismem z dnia 15.01.2014 r. wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentu tj. zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek spełniającego wymogi siwz.

Wykonawca pismem z dnia 20.01.2014 r. złożył wymagany dokument. Na załączonym dokumencie widniała data wystawienia 16.01.2014 r. tak, więc był wystawiony po terminie składania ofert.

W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp, należało Wykonawcę wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia, a zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzuconą.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Nawojowa, dnia 03.01.2014 r.

Numer sprawy: IRB.271.22.2013

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie docieplenia ścian i stropu Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz robót remontowych konstrukcji, instalacji elektrycznej wewnętrznej”.

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w odpowiedzi na zapytanie:

 

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości związanych z przedmiarem do SIWZ

 

 1. W poz. 48 opisana jest rozbiórka izolacji na stropach – jaka jest grubość izolacji do rozbiórki i czy Inwestor bierze na siebie wywóz i utylizację materiału izolacyjnego?

 

Odpowiedź: Przypuszczalna grubość izolacji do rozbiórki nie powinna przekroczyć 15 cm. Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki leży po stronie wykonawcy robót.

 

 1. Proszę o podanie twardości wełny mineralnej do poz. 49

 

Odpowiedź: Do wykonania izolacji termicznej stropów przyjęto wełnę mineralną półtwardą – 80 kg /m3. Przy izolacji stropów należy zastosować wełnę o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym niż λ = 0,039 W/mK.

 

 1. W poz. 50 izolacja wełną gr. 25 cm w jednej warstwie – czy nie powinno być izolacji dwuwarstwowej – Żaden znany mi producent wełny nie wykonuje jej w gr. 250 mm (max. 200).

 

Odpowiedź: Według uzyskanej wiedzy na rynku występują maty o grubości 5 – 25 cm. Dopuszcza się zastosowanie izolacji dwuwarstwowej przy założeniu, że cena usługi nie ulegnie zmianie.

 

 1. Proszę o podanie rodzaju tynku na cokole – w poz. 77 przedmiaru przyjęto tynk mozaikowy (żywiczny), a w projekcie opisany jest tynk mineralny.

 

Odpowiedź: Należy przyjąć tynk mozaikowy – żywiczny zgodnie z przedmiarem robót.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy

2.       A/a.

 

Do Wiadomości:

1.      Strona internetowa:  www.nawojowa.sacz.pl

 

 

 

Nawojowa, dnia 03.01.2014 r.

IRB.271.22.2013

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie docieplenia ścian i stropu Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz robót remontowych konstrukcji, instalacji elektrycznej wewnętrznej”.

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), w odpowiedzi na następujące zapytania:

 

 1. W przedmiarze w pozycji 3.4 występuje montaż opraw 14 szt. w projekcie (na rzucie 3.1) występuje 17 szt.

 

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 14 szt. lamp 3 pozostałe to istniejące lampy.

 

 1. W przedmiarze w pozycji 3.5 występuje montaż 65 szt. opraw (na rzucie 3.1) występuje 9 szt.

 

Odpowiedź: Rzeczywista liczba policzonych materiałów w kosztorysie (opraw) wynosi 15 szt. (6 lamp z dwoma oprawami + 3 z jedną oprawą).

 

 1. W projekcie (na rzucie 3.1) na scenie (ośw. sceny) występują dwie oprawy brak ich w przedmiarze.

 

Odpowiedź: Powyższe dwie oprawy występujące na projekcie to istniejące lampy (na dzień sporządzenia projektu), które mają pozostać.

 

 1. W projekcie (na rzucie 3.1) na scenie (występują dwa symbole brak ich w legendzie)

 

Odpowiedź: Symbole dotyczą dwóch mikrofonów przewodowych, które zostały policzone w przedmiarze robót poz. 5.6.

 

 1. W pomieszczeniu technicznym (operatorka) brak instalacji elektrycznej (opraw i gniazd) czy zostaje istniejąca?

 

Odpowiedź: Projekt nie przewidywał zmian w zakresie zmian instalacji elektrycznej zasilającej i oświetleniowej w pomieszczeniu operatora, poza instalacją sterującą oświetleniem i nagłośnieniem sceny.

 

 

 

Otrzymują:

1.       Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy

2.       A/a.

 

Do Wiadomości:

1.      Strona internetowa:  www.nawojowa.sacz.pl

 

Nawojowa, dnia 03.01.2014 r.

Numer sprawy: IRB.271.22.2013

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie docieplenia ścian i stropu Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz robót remontowych konstrukcji, instalacji elektrycznej wewnętrznej”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w odpowiedzi na zapytanie:

 

Czy w składanej Ofercie na wykonanie -"Docieplenia ścian i stropu Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej wraz z robotami szczegółowymi określonymi w/p specyfikacji"- wymagany jest  Szczegółowy Kosztorys ?.

 

Odpowiedź: Wybrany do realizacji zadania Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu uproszczony kosztorys wykonania robót.

 

 

Otrzymują:

1.       Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy

2.       A/a.

 

Do Wiadomości:

1.       Strona internetowa:  www.nawojowa.sacz.pl

 

Nawojowa: Wykonanie docieplenia ścian i stropu Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz robót remontowych konstrukcji, instalacji elektrycznej wewnętrznej
Numer ogłoszenia: 280871 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa , 313 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie docieplenia ścian i stropu Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz robót remontowych konstrukcji, instalacji elektrycznej wewnętrznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie docieplenia ścian i stropu Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz robót remontowych konstrukcji, instalacji elektrycznej wewnętrznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę: - Wykonanie robót ziemnych wraz z izolacją ścian fundamentowych i opaską z kostki betonowej; - Roboty demontażowe, murowe i wykończeniowe wewnętrzne; - Montaż stolarki okiennej z parapetami i drzwiowej; - Izolacja stropu wraz z naprawą konstrukcji dachu i pokrycia dachowego; - Roboty wykończeniowe zewnętrzne wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych; - Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej; - Montaż instalacji odgromowej; - Wykonanie instalacji teletechnicznej. Na wykonawcy spoczywać będzie także: a) umieszczenie tablicy informacyjnej o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Działanie ,,Odnowa i rozwój wsi, b) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. c) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów odpowiednio do zakresu robót. Uwaga: Użyte w Przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie; trzy tysiące pięćset zł 00/100) do dnia 08.01.2014 r. do godz. 09:00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Nawojowej nr konta: 06 8810 0007 9001 0000 0013 0005. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji (wadium) należy złożyć: na dzienniku podawczym pokój nr 33 najpóźniej w terminie do 08.01.2014 r. do godz. 09:00, w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć wadium do przetargu nr IRB.271.22.2013. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie ( art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.). Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający oceni na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI. 1.1. a siwz

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonania minimum 1 zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w pkt VI.1.1 b siwz

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.1 c-d siwz. Wykonawca ma dysponować osobą/osobami, które posiadają uprawnienia budowlane: 1) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upoważniające do kierowania robotami w powyższym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w pkt VI 1.1 e - f siwz, przy czym Wykonawca musi wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz oferty, zgodny z treści ze wzorem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz, - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie. - wraz z ofertą winny być złożone oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt VI siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany a) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie robót. b) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy, inspektor nadzoru (w szczególności choroba, wypadki losowe).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Dzialanie Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER