Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

Treść

IRB.271.6.2019                                                                     Nawojowa, dnia 05.04.2019 r.                               

                                                                                                                     

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez: Konsorcjum firm: 1) PMP Style Sp. z o.o. Naściszowa 60, 33-300 Nowy Sącz, 2) Firma Handlowo Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka, 33-314 Łososina Dolna 37.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 2 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium wysokość kar umownych

Razem

 

1

Konsorcjum firm;

1) NOVA Sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 14

33-300 Nowy Sącz

2) SUEZ Małopolska

Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A, Kraków

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37,

33-300 Nowy Sącz

46,62

40

86,62

2

Konsorcjum firm:

1) PMP Style Sp. z o.o.

Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

2) Firma Handlowo Usługowa „Pałka”

Seweryn Pałka

33-314 Łososina Dolna 37

60

40

100

 

Numer sprawy: IRB.271.6.2019                                                 Nawojowa, dnia 15.03.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych
i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 15.03.2019r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 1 890 000,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

Data i godzina złożenia na ePUAP

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

 

Wysokość kar umownych

1

2019.03.14 13:05

Konsorcjum firm;

1) NOVA Sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 14

33-300 Nowy Sącz

2) SUEZ Małopolska

Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A, Kraków

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37,

33-300 Nowy Sącz

3 254 580,00

2 500,00 zł

2

2019.03.14 23:16

Konsorcjum firm:

1) PMP Style Sp. z o.o.

Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

2) Firma Handlowo Usługowa „Pałka”

Seweryn Pałka

33-314 Łososina Dolna 37

2 528 999,99

2 500,00 zł

 

 

Termin wykonania zamówienia: od 01.04.2019 r. do  31.12.2020 r.

Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

 

Nawojowa, dnia 04.03.2019 r.

Numer sprawy: IRB.271.6.2019

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie:

 

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa”, nr zamówienia IRB.271.6.2019, zwracamy się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie podania kwoty jaką zamierzacie Państwo przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia to: 1 890 000,- zł.

 

 

 

 

Nawojowa, dnia 01.03.2019 r.

Numer sprawy: IRB.271.6.2019

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie:

 

Zapisy pkt 2.1 i 2.4 § 9 ust 2 projektu umowy, dotyczące kar umownych nie są jednoznaczne. Zapis punktu 2.1 nie precyzuje co może zostać potraktowane jako „opóźnienie w wykonaniu określonego w harmonogramie lub ustalonego z Zamawiającym lub podmiotem, od którego maja być odebrane odpady komunalne, zakresu usługi”. Punkt 2.4 przewiduje natomiast karę umowną za nieodebranie odpadów z poszczególnych nieruchomości lub niedostarczenie worków do gromadzenia odpadów do nieruchomości zgodnie z harmonogramem – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za każdą posesję, z zastrzeżeniem punktu 2.1. Nie jesteśmy w stanie określić jaka jest wzajemna relacja tych dwóch kar umownych, co oznacza w punkcie 2.4 sformułowanie „z zastrzeżeniem punktu 2.1”, a także określić, czy zapisy te nie powodują, że za jeden przypadek opóźnienia w odbiorze odpadów nie zostanie naliczona kara zarówno z punktu 2.1., jak i z punktu 2.4. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie zapisów.

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w razie stwierdzenia nieodebrania odpadów z poszczególnych nieruchomości lub niedostarczenia worków do gromadzenia odpadów do nieruchomości zgodnie z harmonogramem – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za każdą posesję Zamawiającemu będzie przysługiwała wyłącznie kara umowna, o której mowa w § 9 pkt 2.4 projektu umowy z zastrzeżeniem pkt 2.1, tj. w wysokości 5% od kwoty wskazanej w  § 9 pkt 2.1 projektu umowy.

Kara umowna, o której mowa w § 9 pkt 2.1 projektu umowy dotyczy każdego innego opóźnienia w wykonaniu określonego w harmonogramie lub ustalonego z Zamawiającym lub z podmiotem, od którego mają być odbierane odpady komunalne, zakresu usługi – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 

 

 

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. A/a.

 

Do Wiadomości:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Nawojowa, dnia 20.02.2019 r.

Numer sprawy: IRB.271.6.2019

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie:

 

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa”, nr zamówienia IRB.271.6.2019, zwracamy się z uprzejmą prośbą, o podanie kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 86 ust. 3 poda bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. A/a.

 

Do Wiadomości:

Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67189-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Nawojowa: Usługi gospodarki odpadami
2019/S 030-067189
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

1. Znak sprawy: IRB.271.6.2019

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia:  Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

5. Termin składania ofert:

w terminie do dnia 15.03.2019 r. do godz. 09:00

Ogłoszenie przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.02.2019 r.

 

 

 • Status przetargu
  nowy
1144820