Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej – ul. Zielona w Nawojowej

Treść

IRB.271.25.2019                                                                  Nawojowa, dnia 20.08.2019 r. 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej – ul. Zielona w Nawojowej”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez: Firmę Handlowo-Usługową ELCOM Aleksandra Cabak, 33-334 Kamionka Wielka 9.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 3 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium okres  rękojmi i gwarancji

Razem

 

1

Firma Handlowo-Usługowa ELCOM

Aleksandra Cabak

33-334 Kamionka Wielka 9

60

40

100

2

Firma Elektryczna i Teletechniczna Kamil Jasiński

Przydonica 48

33-318 Gródek nad Dunajcem

55,20

40

95,20

3

Firma Elektryczno Budowlana Marek Pióro

ul. Sikornik 51

33-335 Nawojowa

55,76

40

95,76

 

 

Numer sprawy: IRB.271.25.2019                                               Nawojowa, dnia 01.08.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej – ul. Zielona w Nawojowej

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 31.07.2019r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 90 000,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji

1

Firma Handlowo-Usługowa ELCOM

Aleksandra Cabak

33-334 Kamionka Wielka 9

56 580,00

72

2

Firma Elektryczna i Teletechniczna Kamil Jasiński

Przydonica 48

33-318 Gródek nad Dunajcem

61 500,00

72

3

Firma Elektryczno Budowlana Marek Pióro

ul. Sikornik 51

33-335 Nawojowa

60 885,00

72

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  31.10.2019 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl
 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ.docx 100.61 KB
przedmiar.pdf 2468.59 KB
1144794