Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2019/2020

Treść

IRB.271.28.2019                                                                    Nawojowa, dnia 01.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2019/2020

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. Zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2019/2020”:

- Zadanie nr IV: Sołectwo FRYCOWAw trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4, wyżej wymienionej ustawy.

W terminie wyznaczonym na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu, wpłynęła 1 oferta, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.10.2019r. o godz. 09:40. Cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

- Zadanie nr VII  Sołectwo POPARDOWA NIŻNA – w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4, wyżej wymienionej ustawy.

W terminie wyznaczonym na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu, wpłynęła 1 oferta, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.10.2019r. o godz. 09:40. Cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

- Zadanie nr VIII: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA – w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1, wyżej wymienionej ustawy ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Numer sprawy: IRB.271.28.2019                                                Nawojowa, dnia 01.10.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2019/2020”

 

 1. Termin składania ofert upłynął 01.10.2019r. o godz. 09:30.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:

Zadanie nr III: Sołectwo NAWOJOWA (część północno – zachodnia) – 28 600,00 zł.

Zadanie nr IV: Sołectwo FRYCOWA – 31 050,00 zł

Zadanie nr V: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA – 59 000,00 zł.

Zadanie nr VI: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA – 25 500,00 zł.

Zadanie nr VII: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA – 23 400,00 zł.

Zadanie nr VIII: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA – 16 150,00 zł.

 1. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęło 3 oferty:

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Czas rozpoczęcia prac

Zadanie nr III: Sołectwo NAWOJOWA (część północno – zachodnia)

 

2

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka 4

28 511,57

30 minut

Zadanie nr IV: Sołectwo FRYCOWA

 

3

FHU Handel Zwierzętami Rzeźnymi

Monika Wójtowicz

Maciejowa 11

33-336 Łabowa

36 023,81

30 minut

Zadanie nr V: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA

 

2

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka 4

58 824,36

30 minut

Zadanie nr VI: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA

1

Firma Usługowa

Zarotyński Dariusz

Frycowa 227

33-335 Nawojowa

25 592,11

30 minut

Zadanie nr VII: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA

3

FHU Handel Zwierzętami Rzeźnymi

Monika Wójtowicz

Maciejowa 11

33-336 Łabowa

35 622,72

30 minut

Zadanie nr VIII: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA

 

Brak ofert

 

 

 

             Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2019/2020”

 

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: gmina@nawojowa.pl

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2019/2020.
 2. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 0050.119.2019 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 11 września 2019  roku w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa oraz m.in. na:

2.1. Odśnieżaniu całej szerokości jezdni oraz poboczy na drogach wymienionych w specyfikacji.

2.2. Likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej na podjazdach i skrzyżowaniach poprzez posypanie jezdni odpowiednimi środkami, jakie mogą być używane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach  /Dz.U. Nr 230 poz. 1960/. (Zamawiający dysponuje kruszywem naturalnym o uziarnieniu do 4 mm oraz solą, który składowany jest przy budynku dawnej „Hamerni” w Nawojowej.  Wykonawca realizujący zadanie  we własnym zakresie ma go pobierać z miejsca składowania).

2.3. Prowadzeniu prac (odśnieżania, likwidacja śliskości) w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, w czasie zawiei i zamieci śnieżnych) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, a w przypadku nagłych zmian pogody rozpoczęcie prac natychmiast oraz na każdorazowe polecenie Zamawiającego, utrzymanie przejezdności na drogach w okresie zimowym.

 1. Zimowe utrzymanie na dodatkowych drogach polega na przywróceniu przejezdności po opadach – odśnieżanie drogi po zakończeniu opadu śniegu. Stawka za 1 km odśnieżania drogi wynosi ½ stawki na innych drogach gminnych w Sołectwie Nawojowa, Frycowa, Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka.
 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

90.62.00.00-9 – Usługi odśnieżania,

90.63.00.00-2 – Usługi usuwania oblodzeń

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

a/ zadanie nr III: Sołectwo NAWOJOWA (część północno – zachodnia):

1) ulice: Urocza – Osiedlowa – Kwiatowa (Osiedle Podkamienne) - długość drogi 1,3 km

2) ul. Leśna (Nawojowa – Ciecierz) - długość drogi 0,9 km  

3) ul. Zielona (Nawojowa – Górki Zawadzkie) - długość drogi 0,6 km

4) ul. Zagórze (Od drogi powiatowej do drogi gminnej Majdan – Sowina w Żeleźnikowej Wielkiej) - długość drogi 2,2 km

5) ul. Podgórska (droga do „Kozerów”) - długość drogi 0,6 km

6) Droga Podkamienne (za potokiem) - długość drogi 0,3 km                                 

 

Parkingi:

7) Koło Szkoły Podstawowej w Nawojowej o powierzchni 618 m²;

8) Koło Kaplicy Cmentarnej w Nawojowej o powierzchni 1141 m²;

9) Koło kiosków handlowych w Nawojowej o powierzchni 1600 m²;

10) Koło Kościoła w Nawojowej (2 parkingi – przed i za Kościołem) o łącznej powierzchni 1000 m²;

 

b/ zadanie nr IV: Sołectwo FRYCOWA:

1) Rybień przez osiedle oraz w kierunku „Margonia” - długość drogi 2,3 km

2) Droga „Zawodzie” do osiedla „Wójtowiczów” i „Dolinki – Zagroda” -długość drogi 4,1 km                           

3) Frycowa – osiedle i osiedle k. Szkoły + 2 drogi boczne (do Lelity i Poradowskiego oraz łącznik do drogi powiatowej), - długość drogi 2,3 km 

4) Droga „Do lasu na Rybniu” – długość drogi 0,7 km

5) Droga „Do osiedla pod Pułankami” – długość drogi 0,35 km

 

„dodatkowe” drogi:

6) Droga do „Ormantego” we Frycowej - długość drogi 0,4 km                    

7) Droga do Homoncików i Zaczyków we Frycowej - długość drogi 0,6 km

8) Frycowa – Pułanki - długość drogi 1,2 km   

9) FRYCOWA – droga Rybień - do Cyconia - długość drogi 1,5 km

10) Frycowa – boczna droga do Wiktorów i innych dz. nr 775 - długość drogi 0,1 km

11) Droga do Kowalików i innych we Frycowej – długość drogi 0,4 km    

 

c/ zadanie nr V: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA:

1) Od pętli autobusowej do Sowiny (Wiejskie – Kącina) - długość drogi 1,9 km

2) Od Cmentarza do Poręby oraz droga Majdan – Sowina - długość drogi 3,1 km         

3) Od Szkoły w kierunku Zagórza od Popowic oraz droga Zagórze od Popowic - długość drogi 3,9 km           

4) Drogi (2 drogi) ,,Na Pustkach” – długość 0,8 km

5) Droga ,,Gajówka” w Żeleźnikowej Wielkiej – długość drogi 1 km;

6) Droga osiedle Plebańskie w Żeleźnikowej Wielkiej – długość drogi 0,2 km

           

„dodatkowe” drogi:

7) Droga do Barnachów, Michalików i Lelitów - długość drogi 0,7 km

8)  Droga Zagórze od Popowic do osiedla „Szmitów-Buczków”- długość drogi 0,6 km

9) ŻELEŹNIKOWA WIELKA – droga do Myślca (do mostu) - długość drogi 0,5 km

10) Droga do Barnachów, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej– długość drogi 0,9 km,  

 

11) Parking Koło Kościoła o powierzchni 762 m²;

 

d/ zadanie nr VI: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA:

1)  Od drogi krajowej do Pana Frączka i Kulpy oraz w kierunku osiedla „Wiktorów”, most na rzece Kamienica, ul. Krótka (Stary Tracz) i ul. Nad Kamienicą (do osiedla „Baranów” w Nawojowej) - długość drogi 4,9 km

 

e/ zadanie nr VII: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA:

1)  ul. Ogrodowa w Nawojowej i dalej droga Nawojowa – Popardowa Niżna (do końca asfaltu) - długość drogi 3,0 km       

2) Do osiedla pod Mała Górą - długość drogi 0,2 km

3) ul. Lipowa (Droga Przedszkole – Hamernia i Aleja Lipowa) oraz ul. Cicha (do osiedla „Za Murem”) - długość drogi 1,1 km  

 

 

Parkingi:

4) Koło Urzędu Gminy Nawojowa o powierzchni 480 m²;

5) Wzdłuż ul. Ogrodowej o powierzchni 485 m²;

6) parking przy ul. Lipowej (przy drodze w kierunku Hamernii za Przedszkolem) o powierzchni 380 m²;

 

f/ zadanie nr VIII: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA

1) Droga „Podlas”- długość drogi 0,3 km

2) Droga Moczurki – Stajanie- długość drogi 1,6 km

 

„dodatkowe” drogi:

3) Droga do Pawlików, Gawlaka i innych w Żeleźnikowej Małej - długość drogi 0,6 km

4) Droga od pętli autobusowej do osiedla Łąki w Żeleźnikowej Małej - długość drogi 0,6 km.

5) droga ,,Do Krzesza i innych” w Żeleźnikowej Małej - długość drogi 0,1 km.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

 

IV.Termin wykonania zamówienia.

od dnia podpisania umowy do 15.04.2020 r. dla wszystkich zadań.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ .docx 46.47 KB
załączniki.docx 61.48 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 448.74 KB
1048875