Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Montaż piłkochwytów na boisku do piłki plażowej w Homrzyskach

Treść

IRB.271.31.2019                                                                  Nawojowa, dnia 06.11.2019 r.                               

                                                                                                                                                           

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Montaż piłkochwytów na boisku do piłki plażowej w Homrzyskach”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany Jakub Klimczak                                 Maciejowa 104, 33-336 Łabowa.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 4 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium okres  rękojmi i gwarancji

Razem

 

1

RING                                            Klaudia Sowa                                     ul. Młyńska 14 46-040 Krasiejów

58,25

0

58,25

2

Zakład Remontowo-Budowlany Jakub Klimczak                                 Maciejowa 104 33-336 Łabowa

60

40

100

3

Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław Czop

33-386 Podegrodzie 210A

38,42

0

38,42

4

BUD MAT Lucyna Matyja                ul. Kraszewskiego 188

33-380 Krynica Zdrój

36,88

40

76,88

 

 

Numer sprawy: IRB.271.31.2019                                               Nawojowa, dnia 25.10.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Montaż piłkochwytów na boisku do piłki plażowej w Homrzyskach

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 25.10.2019r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 25 000,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji

1

RING     Klaudia Sowa 

   ul. Młyńska 14

46-040 Krasiejów

16 469,70

60

2

Zakład Remontowo-Budowlany

Jakub Klimczak    

Maciejowa 104

33-336 Łabowa

15 990,00

72

3

Zakład Remontowo-Budowlany

Wiesław Czop

33-386 Podegrodzie 210A

24 973,92

60

4

BUD MAT Lucyna Matyja

ul. Kraszewskiego 188

33-380 Krynica Zdrój

26 014,50

72

 

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2019 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

IRB.271.31.2019                                                                Nawojowa 10.10.2019 r.

pt.: „Montaż piłkochwytów na boisku do piłki plażowej w Homrzyskach”.

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących Montażu piłkochwytów na boisku do piłki plażowej w Homrzyskach.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Osadzenie w gruncie słupków stalowych o średnicy 76 mm;
 2. Montaż linki stalowej do słupków
 3. Montaż piłkochwytów z siatki PP

 

 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także
 1. zgromadzeniem wszelkich niezbędnych dokumentów powykonawczych odpowiednio do zakresu wykonanych robót;

 

 1. odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;
 2. obsługa geodezyjna zadania;
 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia,  stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w Przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000–7 Roboty budowlane;

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 30 listopada 2019r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ.docx 90.03 KB
przedmiar.pdf 27.19 KB
zagospodarowanie.pdf 156.74 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 429.43 KB
1048875