Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie wsi Żeleźnikowa Wielka i Nawojowa w Gminie Nawojowa

Treść

IRB.271.32.2019                                                                         Nawojowa 10.10.2019r.

 

 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie wsi Żeleźnikowa Wielka i Nawojowa w Gminie Nawojowa

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie wsi Żeleźnikowa Wielka i Nawojowa w Gminie Nawojowa zgodnie z załącznikiem graficznym.

 

Opracowanie projektowe należy wykonać w wersji tradycyjnej (papierowej) w dwóch egzemplarzach dla każdego podłączenia osobno oraz w wersji elektronicznej w plikach PDF całej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z wymogami dotyczącymi stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń na obszarze działalności Spółki ”Sądeckie Wodociągi” – które dostępne są na stronie internetowej Spółki „Sądeckie Wodociągi”.

Dokumentacja projektowa  powinna być wykonana w formie zgodnej z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz wszystkich rozporządzeń i aktów prawnych towarzyszących obowiązujących w dacie sporządzenia opracowania, pozwalającymi na późniejsze wykonanie podłączeń.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:

 • wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,

-     uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii koniecznych do  późniejszego wykonania podłączeń,

 • opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla podłączeń budynków zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym „K – podłączenie kanalizacyjne, „W” – podłączenie wodociągowe,
 • pełnienie nadzoru autorskiego, które obejmuje między innymi wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; sporządzanie odpowiednio do potrzeb dodatkowych rysunków i opisów w celu koniecznego uszczegółowienia elementów przedstawionych w projekcie budowlanym; uzgodnienie możliwości wprowadzenia ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej. Sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa wyżej mieści się w cenie niniejszego zamówienia i nie może rodzić żadnych innych kosztów dodatkowych.

 

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących pracami.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
 1. Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 20 grudnia 2019r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ-1.doc 306.5 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 427.52 KB
1048875