Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej – 1. ul. Sikornik; 2. ul. Ks. Stanisława Kruczka; 3. ul. Podgórska w Nawojowej

Treść

IRB.271.33.2019                                                                    Nawojowa, dnia 28.10.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej – 1. ul. Sikornik; 2. ul. Ks. Stanisława Kruczka; 3. ul. Podgórska  w Nawojowej

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. Zm.) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej – 1. ul. Sikornik;

 - w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4, wyżej wymienionej ustawy.

W terminie wyznaczonym na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu, wpłynęły 3 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.10.2019r. o godz. 09:40. Cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

„Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej – 2. ul. Ks. Stanisława Kruczka

- w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4, wyżej wymienionej ustawy.

W terminie wyznaczonym na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu, wpłynęły 3 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.10.2019r. o godz. 09:40. Cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

„Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej – 3. ul. Podgórska  w Nawojowej:

 - w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4, wyżej wymienionej ustawy.

W terminie wyznaczonym na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu, wpłynęły 3 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.10.2019r. o godz. 09:40. Cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Numer sprawy: IRB.271.33.2019                                               Nawojowa, dnia 28.10.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej – 1. ul. Sikornik; 2. ul. Ks. Stanisława Kruczka; 3. ul. Podgórska  w Nawojowej

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 28.10.2019r. o godz. 09:30.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:

Zadanie nr 1: 174 275,00 zł

Zadanie nr 2: 61 000,00 zł

Zadanie nr 3: 91 000,00 zł

 1. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji

1. ul. Sikornik

1

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając       34-608 Kamienica 477

207 776,52

72

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

181 689,79

60

3

PAWLAK Łukasz Pawlak Łabowa 81

33-336 Łabowa

204 337,44

72

2. ul. Ks. Stanisława Kruczka

1

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając       34-608 Kamienica 477

107 717, 25

72

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

62 583,73

60

3

PAWLAK Łukasz Pawlak Łabowa 81

33-336 Łabowa

74 830,13

72

3. ul. Podgórska  w Nawojowej

1

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając       34-608 Kamienica 477

164 642,88

72

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

113 595,49

60

3

PAWLAK Łukasz Pawlak Łabowa 81

33-336 Łabowa

199 560,12

72

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  30.11.2019 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Nawojowa, dnia 22.10.2019 r.

Numer sprawy: IRB.271.33.2019

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej – 1. ul. Sikornik; 2. ul. Ks. Stanisława Kruczka; 3. ul. Podgórska  w Nawojowej”

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie:

 

W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym pn: Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej, proszę o odpowiedź na n/w pytania:

 

 1. Z jakiego materiału Zamawiający przewiduje wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy warstwowej na gł. do 10cm?

 

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy na gł. do 10cm z materiału znajdującego się obecnie na drodze.

 

 1. Jaką grubość i z jakiego materiału Zamawiający przewiduje ułożenie górnej warstwy podbudowy pod warstwy bitumiczne?

 

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje ułożenie górnej warstwy podbudowy pod warstwy bitumiczne z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm

 

 1. Jaką grubość uformowania i uzupełnienia poboczy przewiduje Zamawiający do wykonania?

 

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje uformowania i uzupełnienia poboczy o grubości 10 cm.

 

 1. Z jakiego materiału zamawiający przewiduje umocnienie skarp?

 

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje umocnienie skarp z kruszywa łamanego gr 10 cm.

 

 1. Czy pod zapisem oczyszczenie i wyprofilowanie odwodnienia liniowego Zamawiający ma na myśli istniejące korytka które należy oczyścić i je wyrównać bez ich wymiany?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje oczyszczenie i wyprofilowanie odwodnienia liniowego bez jego wymiany.

 1. Dotyczy ul. Podgórska: brak w przedmiarze robót warstwy bitumicznej ścieralnej

 

Odpowiedź: W przedmiarze robót omyłkowo zapisano ułożenie warstwy wiążącej zamiast ścieralnej.

Warstwa wiążąca jest istniejąca jezdnią na przedmiotowej drodze, należy ja tylko wyrównać masą bitumiczną, a następnie ułożyć na niej warstwę ścieralną.

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. A/a.

Do Wiadomości:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

 

 

IRB.271.33.2019                                                                Nawojowa 11.10.2019r.

 

 „Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej – 1. ul. Sikornik; 2. ul. Ks. Stanisława Kruczka; 3. ul. Podgórska  w Nawojowej”.

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących: Wzmocnienia korpusu dróg gminnych w Nawojowej:

1. ul. Sikornik;

2. ul. Ks. Stanisława Kruczka;

3. ul. Podgórska  w Nawojowej.

zgodnie z dokumentacją projektową zakres robót obejmuje w szczególności:

Zadanie nr 1)

 

 1. wyrównanie istniejącej podbudowy i ułożenie górnej warstwy podbudowy pod warstwy bitumiczne;
 2. ułożenie warstwy nawierzchni mineralno – bitumicznej (warstwa wiążąca gr. 4 cm);
 3. ułożenie warstwy nawierzchni mineralno – bitumicznej (warstwa ścieralna gr. 4 cm);
 4. uformowanie, uzupełnienie pobocza mieszanką z kruszywa łamanego, skropienie asfaltem;
 5. ułożenie elementów betonowych odwodnienia na ławie betonowej, umocnienie i wyprofilowanie skarp odwodnienia.

 

 

Zadanie nr 2)

 

 1. wyrównanie istniejącej podbudowy i ułożenie górnej warstwy podbudowy pod warstwy bitumiczne;
 2. ułożenie warstwy nawierzchni mineralno – bitumicznej (warstwa wiążąca gr. 4 cm);
 3. ułożenie warstwy nawierzchni mineralno – bitumicznej (warstwa ścieralna gr. 4 cm);
 4. uformowanie, uzupełnienie pobocza mieszanką z kruszywa łamanego, skropienie asfaltem;
 5. oczyszczenie i wyprofilowanie odwodnienia liniowego;

 

Zadanie nr 3)

 1. wyrównanie istniejącej podbudowy warstwowej;
 2. ułożenie warstwy nawierzchni mineralno – bitumicznej (warstwa wiążąca gr. 5 cm);
 3. uformowanie, uzupełnienie pobocza mieszanką z kruszywa łamanego, skropienie asfaltem;
 4. Oczyszczenie i wyprofilowanie odwodnienia liniowego.

 

 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także
 1. odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;
 2. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego umową;

 

 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w Przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

45233140-2  Roboty drogowe

45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 30 listopada 2019r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

1048875