Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna od kładki dla pieszych do Pana Mazura w miejscowości Popardowa

Treść

IRB.271.35.2019                                                                  Nawojowa, dnia 14.11.2019 r.                               

 

                                                                                   

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna od kładki dla pieszych do Pana Mazura w miejscowości Popardowa”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez: Firmę Elektryczno-Budowlana Marek Pióro ul. Sikornik 51, 33-335 Nawojowa.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 2 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium okres  rękojmi i gwarancji

Razem

 

1

Firma Usługowa EL-MAG

Magdalena Mysona

ul. Wojska Polskiego 18

39-215 Czarna

47,97

40

87,97

2

Firma Elektryczno Budowlana Marek Pióro

ul. Sikornik 51

33-335 Nawojowa

60

40

100

 

Numer sprawy: IRB.271.35.2019                                               Nawojowa, dnia 05.11.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna od kładki dla pieszych do Pana Mazura w miejscowości Popardowa

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 05.11.2019r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 263 004,34 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji

1

Firma Usługowa EL-MAG

Magdalena Mysona

ul. Wojska Polskiego 18

39-215 Czarna

276 913,82

72

2

Firma Elektryczno Budowlana Marek Pióro

ul. Sikornik 51

33-335 Nawojowa

221 400,00

72

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  17.12.2019 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

IRB.271.35.2019                                                                Nawojowa 21.10.2019 r.

 

 „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna od kładki dla pieszych do Pana Mazura w miejscowości Popardowa”.

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących Budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna od kładki dla pieszych do Pana Mazura w miejscowości Popardowa – łącznie 39 lamp oświetlenia.  

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Montaż i stawianie nowych słupów wraz wysięgnikami i oprawami do lamp ledowych pojedynczych;
 2. Montaż nowych wysięgników i opraw do lamp ledowych pojedynczych na istniejących słupach;
 3. Montaż zasilania kablowego ziemnego do słupów na odcinku od kładki dla pieszych do mostu;
 4. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2 x 25 mm2;
 5. Montaż skrzyni oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem;
 6. Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego wraz z sprawdzeniem i pomiarem skuteczności zerowania, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, pomiar rezystencji uziemienia;
 7. Wykonanie robót ziemnych: wykopy pod słupy i uziomy;
 8. Prace wykończeniowe.
 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także:

 

 1. odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;
 2. pełna obsługa geodezyjna budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w trzech kompletach w skali 1:500 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego umową;
 3. dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru wykonanych prac przez zarządcę sieci energetycznej oraz mapy powykonawczej;
 4. załatwienie wszelkich spraw związanych z odbiorem wykonanych prac przez Zakład Energetyczny i umową o włączenie oświetlenia do sieci energetycznej oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów do zgłoszenia zakończenia inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w Przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego

45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

 

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 17 grudnia 2019r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ.docx 94.58 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 438.43 KB
PB_OŚWIETLENIE_POPARDOWA.pdf 112726.17 KB
STWiOR_POPARDOWA.pdf 265.51 KB
przedmiar cz 1.pdf 674.68 KB
przedmiar cz 2.pdf 720.81 KB
przedmiar cz 3.pdf 696.01 KB
1144778