Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2019/2020

Treść

Nawojowa, dnia 15.11.2019 r.

 

IRB.271.36.2019

 

                                                                                                                                            

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2019/2020”.

 

 1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryt czas rozpocz prac

Razem liczba pkt

Zadanie nr III: Sołectwo NAWOJOWA (część północno – zachodnia)

 

1

FHU Handel Zwierzętami Rzeźnymi

Monika Wójtowicz

Maciejowa 11

33-336 Łabowa

60

40

100

Zadanie nr IV: Sołectwo FRYCOWA

 

1

FHU Handel Zwierzętami Rzeźnymi

Monika Wójtowicz

Maciejowa 11

33-336 Łabowa

60

40

100

 

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta:

 

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wybranego wykonawcy

Uzasadnienie wyboru

Zadanie nr III: Sołectwo NAWOJOWA (część północno – zachodnia)

 

1

FHU Handel Zwierzętami Rzeźnymi

Monika Wójtowicz

Maciejowa 11

33-336 Łabowa

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr IV: Sołectwo FRYCOWA

 

1

FHU Handel Zwierzętami Rzeźnymi

Monika Wójtowicz

Maciejowa 11

33-336 Łabowa

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Numer sprawy: IRB.271.36.2019                                               Nawojowa, dnia 04.11.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2019/2020”

 

 1. Termin składania ofert upłynął 30.10.2019r. o godz. 09:00.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:

Zadanie nr II: Sołectwo NAWOJOWA (część południowo – zachodnia) 17 400,00 zł.

Zadanie nr IV: Sołectwo FRYCOWA – 31 050,00 zł

 1. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Czas rozpoczęcia prac

Zadanie nr III: Sołectwo NAWOJOWA (część północno – zachodnia)

 

1

FHU Handel Zwierzętami Rzeźnymi

Monika Wójtowicz

Maciejowa 11

33-336 Łabowa

17 492,03

30 minut

Zadanie nr IV: Sołectwo FRYCOWA

 

1

FHU Handel Zwierzętami Rzeźnymi

Monika Wójtowicz

Maciejowa 11

33-336 Łabowa

35 039,90

30 minut

 

             Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

IRB.271.36.2019                                                                                   Nawojowa 22.10.2019r.

 

 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2019/2020”

 

 

 

 

 

 

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: gmina@nawojowa.pl

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2019/2020.
 2. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 0050.119.2019 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 11 września 2019  roku w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa oraz m.in. na:

2.1. Odśnieżaniu całej szerokości jezdni oraz poboczy na drogach wymienionych w specyfikacji.

2.2. Likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej na podjazdach i skrzyżowaniach poprzez posypanie jezdni odpowiednimi środkami, jakie mogą być używane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach  /Dz.U. Nr 230 poz. 1960/. (Zamawiający dysponuje kruszywem naturalnym o uziarnieniu do 4 mm oraz solą, który składowany jest przy budynku dawnej „Hamerni” w Nawojowej.  Wykonawca realizujący zadanie  we własnym zakresie ma go pobierać z miejsca składowania).

2.3. Prowadzeniu prac (odśnieżania, likwidacja śliskości) w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, w czasie zawiei i zamieci śnieżnych) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, a w przypadku nagłych zmian pogody rozpoczęcie prac natychmiast oraz na każdorazowe polecenie Zamawiającego, utrzymanie przejezdności na drogach w okresie zimowym.

 1. Zimowe utrzymanie na dodatkowych drogach polega na przywróceniu przejezdności po opadach – odśnieżanie drogi po zakończeniu opadu śniegu. Stawka za 1 km odśnieżania drogi wynosi ½ stawki na innych drogach gminnych w Sołectwie Nawojowa, Frycowa.
 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

90.62.00.00-9 – Usługi odśnieżania,

90.63.00.00-2 – Usługi usuwania oblodzeń

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

a/ zadanie nr II: Sołectwo NAWOJOWA (część południowo – zachodnia):

1) ul. Szkolna w Nawojowej (droga Szkoła – Barnakówka – Horoskówka) - długość drogi 0,8 km

2) ul. Wspólna w Nawojowej (droga „Dutkówka” do sołtysa) - długość drogi 0,3 km       

3) ul. Ks. Stanisława Kruczka (Droga Plebańskie Pola w Nawojowej) – długość drogi 0,3 km

4) ul. Polna (Droga ,,Do Kali” w Nawojowej) – długość drogi 0,5 km

5) ulice: Parkowa - Sikornik – Wąska – Widokowa -  Łącznik (od drogi Powiatowej – Cmentarz – Sikornik – Bukowiec – Łęg oraz od cmentarza do drogi krajowej) - długość drogi 3,8 km

 

b/ zadanie nr IV: Sołectwo FRYCOWA:

1) Rybień przez osiedle oraz w kierunku „Margonia” - długość drogi 2,3 km

2) Droga „Zawodzie” do osiedla „Wójtowiczów” i „Dolinki – Zagroda” -długość drogi 4,1 km                           

3) Frycowa – osiedle i osiedle k. Szkoły + 2 drogi boczne (do Lelity i Poradowskiego oraz łącznik do drogi powiatowej), - długość drogi 2,3 km 

4) Droga „Do lasu na Rybniu” – długość drogi 0,7 km

5) Droga „Do osiedla pod Pułankami” – długość drogi 0,35 km

 

„dodatkowe” drogi:

6) Droga do „Ormantego” we Frycowej - długość drogi 0,4 km                    

7) Droga do Homoncików i Zaczyków we Frycowej - długość drogi 0,6 km

8) Frycowa – Pułanki - długość drogi 1,2 km   

9) FRYCOWA – droga Rybień - do Cyconia - długość drogi 1,5 km

10) Frycowa – boczna droga do Wiktorów i innych dz. nr 775 - długość drogi 0,1 km

11) Droga do Kowalików i innych we Frycowej – długość drogi 0,4 km    

 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

 

IV.Termin wykonania zamówienia.

od dnia podpisania umowy do 15.04.2020 r. dla wszystkich zadań.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ .docx 44.51 KB
załączniki.docx 45.28 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 433.35 KB
1144750