Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wąskiej koło cmentarza w Nawojowej w ramach zadania: „Odwodnienie ulicy Wąskiej koło cmentarza w Nawojowej

Treść

IRB.271.37.2019                                                                              Nawojowa, dnia 15.11.2019 r.                               

 

    

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wąskiej koło cmentarza w Nawojowej w ramach zadania: „Odwodnienie ulicy Wąskiej koło cmentarza w Nawojowej

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

 

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno – Sanitarnego POTOK Piotr Potok Stróżówka 1, 38-300 Gorlice

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 4 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium okres  rękojmi i gwarancji

Razem

 

1

Konsorcjum firm –

Lider: PHU LELITO Tomasz Lelito

Frycowa 120

33-335 Nawojowa

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BEDNAR

Robert Bednarek

33-314 Bilsko 188

59,75

40

99,75

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno – Sanitarnego

POTOK Piotr Potok

Stróżówka 1

38-300 Gorlice

60

40

100

3

PAWLAK Łukasz Pawlak

Łabowa 81

33-336 Łabowa

49,30

40

89,30

4

Zakład Budowlano-Drogowy

BUD-DROG Zdzisław Haraf

ul. Bolesława Prusa 24a

33-300 Nowy Sącz

51,40

40

91,40

 

 

Numer sprawy: IRB.271.37.2019                                               Nawojowa, dnia 06.11.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wąskiej koło cmentarza w Nawojowej w ramach zadania: „Odwodnienie ulicy Wąskiej koło cmentarza w Nawojowej

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 06.11.2019r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 114 000,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji

1

Konsorcjum firm –

Lider: PHU LELITO Tomasz Lelito

Frycowa 120

33-335 Nawojowa

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BEDNAR

Robert Bednarek

33-314 Bilsko 188

111 111,00

72

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno – Sanitarnego

POTOK Piotr Potok

Stróżówka 1

38-300 Gorlice

110 646,48

72

3

PAWLAK Łukasz Pawlak

Łabowa 81

33-336 Łabowa

134 665,44

72

4

Zakład Budowlano-Drogowy

BUD-DROG Zdzisław Haraf

ul. Bolesława Prusa 24a

33-300 Nowy Sącz

129 150,00

72

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  17.12.2019 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

IRB.271.37.2019                                                                Nawojowa 22.10.2019r.

 

 „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wąskiej koło cmentarza w Nawojowej w ramach zadania: „Odwodnienie ulicy Wąskiej koło cmentarza w Nawojowej”.

 

 

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących Budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wąskiej koło cmentarza w Nawojowej w ramach zadania: „Odwodnienie ulicy Wąskiej koło cmentarza w Nawojowej.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w tym: rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem gruzu;
 2. Wykonanie robót ziemnych: wykopy oraz przekopy i zasypanie wykopów;
 3. Wykonanie odwodnienia – kanalizacja deszczowa wraz ze studzienkami i kanałami z rur PVC z obsypką piaskiem.
 4. Odbudowy wlotów i wylotów przepustów wraz z zabezpieczeniem wlotów.
 5. Wykonanie uzupełnienia nawierzchni mineralno-bitumicznej

 

 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także
 1. odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;
 2. pełna obsługa geodezyjna budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w trzech kompletach w skali 1:500 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego umową;

 

 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w Przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000–7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych;

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych : roboty ziemne;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków;

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 17 grudnia 2019r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ.docx 91.5 KB
Przedmiar robót.pdf 971.04 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 436.09 KB
1. PZT 594x600.pdf 1637.16 KB
2. Podłużny 297x600.pdf 632.22 KB
3. Typowe A3.pdf 248.25 KB
Opis.pdf 922.57 KB
STWIORB.pdf 1980.68 KB
1144843