Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej – 1. ul. Sikornik; 2. ul. Ks. Stanisława Kruczka; 3. ul. Podgórska w Nawojowej

Treść

 

Nawojowa, dnia 21.11.2019 r.

 

IRB.271.38.2019

                                                                                                         

                                                                                                                                                             Tablica ogłoszeń

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej – 1. ul. Sikornik; 2. ul. Ks. Stanisława Kruczka; 3. ul. Podgórska  w Nawojowej”.

 

 1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryt okres rękojmi i gwarancji

Razem liczba pkt

1. ul. Sikornik

1

PAWLAK Łukasz Pawlak Łabowa 81

33-336 Łabowa

59,83

40

99,83

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

60

40

100

2. ul. Ks. Stanisława Kruczka

1

PAWLAK Łukasz Pawlak Łabowa 81

33-336 Łabowa

52,50

40

92,50

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

60

40

100

 

 

 

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta:

 

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wybranego wykonawcy

Uzasadnienie wyboru

1. ul. Sikornik

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. ul. Ks. Stanisława Kruczka

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 1. Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej – 1. ul. Sikornik; 2. ul. Ks. Stanisława Kruczka; 3. ul. Podgórska  w Nawojowej w ramach zadania: 3. ul. Podgórska  w Nawojowej - zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4, wyżej wymienionej ustawy.

W terminie wyznaczonym na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu, wpłynęła 1 oferta, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.11.2019r. o godz. 09:10. Cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

1144796