Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres styczeń-czerwiec 2020” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa

Treść

GOPS.271.2.2019                                                                 Nawojowa, dnia 20.12.2019 r.

                                                                                                                                

                                                                                                                   INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres styczeń - czerwiec 2020” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa”.

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Nawojowej zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez firmę: COLLOSSUS Joanna Jabłońska ul. Ks. Kruczka 50, 33-335 Nawojowa.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 2 oferty, nie odżucono żadnej oferty;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium Odległość od miejsca wytwarzania posiłku do siedziby Zamawiającego

Razem

 

1

Catermed S.A.

ul. Traktorowa 126

91-204 Łódź

47,06

35,73

82,79

2

COLLOSSUS

Joanna Jabłońska

ul. ks. Kruczka 50

33-335 Nawojowa

60

40

100

 

 

 

Numer sprawy: GOPS.271.2.2019                                              Nawojowa, dnia 17.12.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres styczeń - czerwiec 2020” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa

 

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 17.12.2018r. o godz. 09:30.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 149 500,00 zł.
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

 

Odległość od miejsca wytwarzania posiłku do siedziby Zamawiającego

1

Catermed S.A.

ul. Traktorowa 126

91-204 Łódź

143 942,40

7,5 km

2

COLLOSSUS

Joanna Jabłońska

ul. Ks. Kruczka 50

33-335 Nawojowa

112 896,00

6,7 km

 

 

             Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Nawojowa, dnia 13.12.2019 r.

Numer sprawy: GOPS.271.2.2019

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres styczeń-czerwiec 2020” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na zapytanie:

 

 

 1. Z treści art. 36b p.z.p. regulującego wprowadzanie podwykonawców wynika, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty. Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy (zgodnie z art. 36b ust.1a P.zp.). W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców  dotyczy jedynie tych, znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny?

 

Odpowiedź:

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ oraz zapisami ustawy Pzp. dotyczących podwykonawców:

 

a) Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić podwykonawcom wraz z podaniem nazw podwykonawców (jeżeli są znane), zgodnie z załącznikiem nr 13. Informacja o podwykonawcach powinna być podawana tylko przez tych wykonawców, którzy już na etapie składania oferty wiedzą, kto będzie podwykonawcą konkretnej części zamówienia.

b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia te wymagania w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.           c) Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, wymagać będzie zgody zamawiającego.

 

 

 1. Zwracamy się z prośba o wprowadzenie w wzorze umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie we wzorze umowy w/w zmian ponieważ umowa jaką zamierza zawrzeć z Wykonawcą nie będzie umowa długoterminową, a jedynie na okres 6 miesięcy.

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. A/a.

 

Do Wiadomości:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Nawojowa, dnia 09.12.2019 r.

Numer sprawy: GOPS.271.2.2019

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres styczeń-czerwiec 2020” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa”.

 

Działając na podstawie art. 12 a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej dokonuje zmiany treści ogłoszenia w zakresie:

 

W załączniku nr 9 – formularzu ofertowym jest:

Wartość brutto = cena posiłku brutto x liczba dzieci x 76 dni

powinno być:

Wartość brutto = cena posiłku brutto x liczba dzieci x 112 dni

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w następującym zakresie:

 

- w pkt. XI.1.) specyfikacji

jest:

 „Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, w sposób gwarantujący zachowanie poufności do terminu otwarcia ofert. Kopertę z ofertą należy opisać: Oferta – zamówienie publiczne nr GOPS.271.2.2019, pn.: Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres styczeń-czerwiec 2020” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa – Nie otwierać przed dniem  16.12.2019r godz. 09:40.

powinno być:

14)       Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, w sposób gwarantujący zachowanie poufności do terminu otwarcia ofert. Kopertę z ofertą należy opisać: „Oferta – zamówienie publiczne nr GOPS.271.2.2019, pn.: Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres styczeń-czerwiec 2020” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa – Nie otwierać przed dniem  17.12.2019r godz. 09:40.

 

- pkt XII siwz:

jest:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33 – 335 Nawojowa  – pokój nr 21 dziennik podawczy.
 2. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.12.2019r. godz. 09:30.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019r. o godz. 09:40 w siedzibie zamawiającego, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33 – 335 Nawojowa – pokój nr 56.

 

powinno być:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33 – 335 Nawojowa  – pokój nr 21 dziennik podawczy.
 2. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.12.2019r. godz. 09:30.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2019r. o godz. 09:40 w siedzibie zamawiającego, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33 – 335 Nawojowa – pokój nr 56.

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. A/a.

 

Do Wiadomości:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

GOPS.271.2.2019                                                                        Nawojowa 06.12.2019r.

 

 

 

Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres styczeń-czerwiec 2020” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa

 

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

 

GMINA NAWOJOWA

W imieniu której działa Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 79 14, faks 18 445 79 14

www.nawojowa.pl; e – mail: gops@nawojowa.pl

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843) Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do poszczególnych placówek Gorących posiłków jednodaniowych:

a/ ziemniaki lub produkty przetworzone z ziemniaków o odpowiedniej gramaturze lub zamiennik (ryż, kasza) – 200 gram, mięso – 100 gram, surówka – 150 gram, sok lub kompot – 200 ml

 

Za danie  z mięsem, jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, lub danie z makaronem itp. o minimalnej gramaturze 400 gram + sok lub kompot 200 ml.

Wartość kaloryczna posiłku nie może być niższa niż 1000 kcal.

 

 Placówka                                                                Szacunkowa ilość posiłków

Szkoła Podstawowa w Nawojowej                                  25

Szkoła Podstawowa w we Frycowej                               35

Szkoła Podstawowa w Bączej-Kuninie                            25

Szkoła Podstawowa w Homrzyskach                             25

Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej                      25

Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej                   5

 

RAZEM                                                                                140

 

2. Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z przepisami i wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego. Zamawiający wymaga, aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego z uwzględnieniem niniejszej specyfikacji nie był niższy niż 4,50 zł brutto licząc w cenach hurtowych.

W rozumieniu Zamawiającego, surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie jednego gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego” jest to jedynie koszt surowca potrzebnego do przygotowania posiłku. Cena za przygotowania jednego posiłku winna być wyższa od kwoty 4,50 zł brutto o pozostałe koszty związane z wyprodukowaniem, koszty opakowań jednorazowych, dostarczenie do poszczególnych szkół, wydanie uczniom oraz kosztu odbioru i utylizacji naczyń jednorazowych oraz pozostałe koszty które ponosi wykonawca.

 

Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu 2 tygodni /10 dni/ wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Zamawiający wymaga dostarczenia jadłospisów na dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego.

 

Dostarczenie/wydawanie posiłków - w godzinach umówionych z Dyrektorami Szkół.

 

Przewidywane przerwy obiadowe w szkołach:

 

Placówka                                                                 Przerwy obiadowe

Szkoła Podstawowa w Nawojowej                      11:55-12:10

Szkoła Podstawowa w we Frycowej                   11:35-11:50

Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie              10:05-10:25

Szkoła Podstawowa w Homrzyskach                 10:25-10:45

Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej       11:15-11:35

Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej  10:35-10:55

 

W ramach realizacji zamówienia należy zapewnić posiłek w pojemnikach porcjowanych jednorazowych. Firma cateringowa musi zapewnić również odbiór naczyń jednorazowych do utylizacji najpóźniej w dniu następnym.

 

Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany. Zmiana ilości zarówno na + jak i na – nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy.

 

3. Wykonawca zapewnia transport posiłków we własnym zakresie. Wykonawca zapewni transport posiłków w taki sposób, aby posiłki dostarczone do spożycia posiadały wymaganą przepisami prawa temperaturę.

 

4. Firma cateringowa dostarczająca posiłki musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej oraz na transport posiłków.

5. Przygotowanie posiłków w okresie od dnia 07.01.2020 r. do 25.06.2020 r. z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od nauki w szkole i przerw w nauce w szkole.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

55.52.31.00-3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych,

55.52.40.00-9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół.

IV.Termin wykonania zamówienia.

od dnia 07.01.2020 r. do 25.06.2020 r.

 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy

Pliki do pobrania

SIWZ .docx 44.12 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 411.67 KB
SIWZ zmodyfikowany.docx 44.04 KB
1144806