Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Wzmocnienie korpusu drogi gminnej w Nawojowej – ul. Podgórska w Nawojowej

Treść

IRB.271.1.2020                                                                    Nawojowa, dnia 12.03.2020 r.                               

 

                                                                                                                                                            

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Wzmocnienie korpusu drogi gminnej w Nawojowej – ul. Podgórska  w Nawojowej”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

 

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę: KROCZ-BUD Krocz i Buduj Szczepan Kroczek ul. Słowacka 26, 38-300 Gorlice

 

 

Uzasadnienie:

 

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 5 ofert, nie odrzucono żadnej oferty;

 

 

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium okres  rękojmi i gwarancji

Razem

 

1

KROCZ-BUD Krocz i Buduj

Szczepan Kroczek

ul. Słowacka 26

38-300 Gorlice

60

40

100

2

PAWLAK Łukasz Pawlak

Łabowa 81

33-336 Łabowa

43,21

40

83,21

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Sp. Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sacz

43,43

40

83,43

4

P.B.U. ZIBUD Sp. z o.o.

Kamienica 1000

34-608 Kamienica

54,10

40

94,10

5

Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Wojciech Fiut

ul. Węgierska 204

33-300 Nowy Sącz

41,16

0

41,16

 

 

 

 

Numer sprawy: IRB.271.1.2020                                                 Nawojowa, dnia 02.03.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Wzmocnienie korpusu drogi gminnej w Nawojowej – ul. Podgórska  w Nawojowej

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 02.03.2020r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 190 000,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji

1

Szczepan Kroczek

KROCZ-BUD Krocz i Buduj

ul. Słowacka 26; 38-300 Gorlice

125 216,46

72

2

PAWLAK

Łukasz Pawlak

Łabowa 81

33-336 Łabowa

173 863,58

72

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

172 998,74

72

4

P.B.U. ZIBUD Sp. z o.o.

Kamienica 1000

34-608 Kamienica

138 859,62

72

5

Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Wojciech Fiut

ul. Węgierska 204

33-300 Nowy Sącz

182 520,04

60

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  30.06.2020 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Nawojowa, dnia 21.02.2020 r.

Numer sprawy: IRB.271.1.2020

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wzmocnienie korpusu drogi gminnej w Nawojowej – ul. Podgórska  w Nawojowej”.

 

Działając na podstawie art. 12 a pkt 2 i art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na zapytanie:

 

Pytanie 1:

Przedmiar robót poz. 1 mówi o wykonaniu frezowania nawierzchni asfaltowej na długości 470m, prosimy o podanie grubości frezowania. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Grubość frezowania wynosi 4 cm.

 

Pytanie 2:

Przedmiar robót poz. 2 zakłada wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na głęb. 5cm, prosimy o zamieszczenie przekroju stanu istniejących warstw konstrukcyjnych, m.in. podbudowy. Prosimy o podanie wskaźnika zagęszczenia podbudowy.

Odpowiedź:

Podbudowa asfaltowa grubości 5 cm ma na celu wyrównanie nierówności jezdni po frezowaniu i jest to jednocześnie warstwa wiążąca pod warstwę ścieralną. Istniejące warstwy podbudowy są wykonane z kruszywa mieszanego o łącznej grubości 40 cm i stopniu zagęszczenia 0,98. Ze względu na to że przedmiotowe zadanie polega na wzmocnieniu istniejącego korpusu drogi poprzez prace związane z nawierzchnią mineralno-bitumiczną nie ma konieczności opracowania szczegółowego przekroju drogi.

 

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje ułożenia warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

Odpowiedź:

Podbudowa asfaltowa grubości 5 cm ma na celu wyrównanie nierówności jezdni po frezowaniu i jest to jednocześnie warstwa wiążąca pod warstwę ścieralną.

 

 

 

 

Pytanie 4:

Przedmiar robót nie zawiera pozycji oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych  do wykonania, czy należy ująć w kalkulacji w/w pozycje? Jeżeli tak prosimy o dopisanie w przedmiarze robót pozycji wraz z podaniem ilości do wykonania.

Odpowiedź:

Ułożenie warstwy z betonu asfaltowego należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i technologią jej układania na uprzednio frezowanej nawierzchni.

 

Pytanie 5:

Przedmiar robót poz. 4 mówi o uformowaniu i uzupełnieniu poboczy mieszanką destruktu asfaltowego, prosimy o podanie grubości oraz szerokości poboczy do wykonania. Prosimy o określenie, co zawiera pozycja uformowanie poboczy wraz z podaniem ilości i rodzaju materiału do wykonania poboczy.                              Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, można stwierdzić, że brak jest miejsca na wykonanie w/w robót;  szerokość nawierzchni asfaltowej wynosi 2,9 – 3,2m natomiast wymagana szerokość drogi (nawierzchnia plus pobocza) to 4,4 – 4,7m.

Odpowiedź:

Pozycja uformowanie poboczy oznacza wyrównanie oraz uzupełnienie do wysokości jezdni destruktem asfaltowym pochodzącym z frezowania istniejącej drogi o grubości 5 - 8 cm wraz z zagęszczeniem. Szerokość poboczy jest zmienna od 0,35 m do 1,0 m w obmiarze przyjęto średnią na całej długości 0,75 m.

 

Pytanie 6:

Dojazd do przedmiotowej budowy zawiera ograniczenia tonażowe dla samochodów pow. 15 t czy Zamawiający przewiduje wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów przekraczających masę całkowitą 15 t na czas budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów przekraczających masę całkowitą 15 t na czas budowy przedmiotowego zadania.

 

Pytanie 7:

Przedmiar robót poz. 5 mówi o wykonaniu oczyszczenia i wyprofilowania odwodnienia liniowego, prosimy o wyjaśnienie jakie roboty wchodzą w skład tej pozycji.

Odpowiedź:

Poz. 5 obejmuje wykonanie oczyszczenia i wyprofilowania skarp i dna istniejącego rowu odwadniającego.

 

 

 

 

Pytanie 8:

Przedmiar robót nie zawiera do wykonania pozycji ścięcie poboczy. Czy Zamawiający przewiduje w/w roboty do wykonania? Jeżeli tak, prosimy o dopisanie w przedmiarze robót w/w pozycji wraz z podaniem ilości do wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje ścięcia poboczy ze względu na fakt że jezdnia zostanie podniesiona, a pobocza zostaną uzupełnione uzyskanym destruktem asfaltowym.

 

Pytanie 9:

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 15 do SIWZ o której mowa w SIWZ rozdział III tiret 3.

Odpowiedź:

Załącznik nr 15 do SIWZ stanowi mapa poglądowa z lokalizacją przedmiotowej inwestycji.

 

Pytanie 10:

Prosimy o podanie dla jakiego KR należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z podaniem rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej.

Odpowiedź:

Nawierzchnię z betonu asfaltowego należy wykonać dla KR 1. Rodzaj mieszanka mineralno-asfaltowej należy dostosować dla powyższej kategorii ruchu.

 

Pytanie 11:

Prosimy o zamieszczenie Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót.

Odpowiedź:

Ze względu na to że przedmiotowe zadanie polega na wzmocnieniu istniejącego korpusu drogi poprzez prace związane z nawierzchnią mineralno-bitumiczną nie ma konieczności opracowania specyfikacji technicznej wykonania robót. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

 

 

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. A/a.

 

Do Wiadomości:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

IRB.271.1.2020                                                                  Nawojowa 14.02.2020r.

 

 „Wzmocnienie korpusu drogi gminnej w Nawojowej – ul. Podgórska  w Nawojowej”.

 

 

 

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących Wzmocnienia korpusu drogi gminnej w Nawojowej – ul. Podgórska  w Nawojowej.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. wyrównanie istniejącej podbudowy warstwowej poprzez frezowanie nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi z wykorzystaniem urobku na pobocze;
 2. wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego;
 3. ułożenie warstwy nawierzchni mineralno – bitumicznej (warstwa ścieralna);
 4. uformowanie, uzupełnienie pobocza mieszanką z destruktu asfaltowego z uwałowaniem;
 5. Oczyszczenie i wyprofilowanie odwodnienia liniowego.

 

 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także
 1. odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;
 2. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego umową;

 

 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w Przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000–7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych;

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych : roboty ziemne;                     

45233140-2  Roboty drogowe

45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 30 czerwca 2020r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ.docx 91.52 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 429.67 KB
ul. Podgórska I część.pdf 203.89 KB
przedmiar robót.pdf 195.96 KB
1144768