Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Łazy Biegonickie w miejscowości Żeleźnikowa Mała (od Szkoły do skrzyżowania „Na Ścieżkach”)

Treść

IRB.271.2.2020                           Nawojowa, dnia 21.04.2020r.                               

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa  oświetlenia  ulicznego  wzdłuż  drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Łazy Biegonickie w miejscowości Żeleźnikowa Mała (od Szkoły do skrzyżowania „Na Ścieżkach”).”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez firmę: ProSoft Kościółek Piotr ul. Brzozowa 11, 33-101 Tarnów

Uzasadnienie:

 

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 10 ofert, nie odrzucono żadnej oferty;

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium okres  rękojmi i gwarancji

Razem

 

1

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Plac Powstańców Śląskich 20

53-314 Wrocław

32,01

40

72,01

2

FHU MAXI

Jędrzejek Bogdan

Koszary 167

34-600 Limanowa

48,44

40

88,44

3

Firma Usługowa El-Mag

Magdalena Mysona

ul. Wojska Polskiego 18

39-215 Czarna

40,07

40

80,07

4

ProSoft Kościółek Piotr

ul. Brzozowa 11

33-101 Tarnów

60

40

100

5

P.P.U.H. „HEAN” Spółka z o.o.

ul. Biecka 23c

38-200 Gorlice

40,56

0

40,56

6

P.H. AMPER

M. Ross, M Jabłoński, E. Ross-Jabłońska

ul. Paderewskiego 39

33-300 Nowy Sącz

40,78

0

40,78

7

Firma Elektryczna i Teletechniczna Kamil Jasiński

Przydonica 48

33-318 Gródek N/Dunajcem

49,89

40

89,89

8

KOMTECH Piotr Martuszewski

ul. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

58,07

40

98,07

9

Usługi Elektryczno-Budowlane

Jan Zwoliński

Frycowa 154

33-335 Nawojowa

50,09

40

90,09

10

Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych ELTEX S. C.

Z. Sławecki, A. Rams.

ul. Kraszewskiego 171A/A1

33-380 Krynica Zdrój

47,14

40

87,14

 

Numer sprawy: IRB.271.2.2020                                                 Nawojowa, dnia 08.04.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Budowa  oświetlenia  ulicznego  wzdłuż  drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Łazy Biegonickie w miejscowości Żeleźnikowa Mała (od Szkoły do skrzyżowania „Na Ścieżkach”).

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 08.04.2020r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 155 000,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęło 10 ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji

1

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Plac Powstańców Śląskich 20

53-314 Wrocław

153 971,40

72

2

FHU MAXI

Jędrzejek Bogdan

Koszary 167

34-600 Limanowa

101 735,50

72

3

Firma Usługowa El-Mag

Magdalena Mysona

ul. Wojska Polskiego 18

39-215 Czarna

122 992,62

72

4

ProSoft Kościółek Piotr

ul. Brzozowa 11

33-101 Tarnów

82 146,41

72

5

P.P.U.H. „HEAN” Spółka z o.o.

ul. Biecka 23c

38-200 Gorlice

121 524,00

60

6

P.H. AMPER

M. Ross, M Jabłoński, E. Ross-Jabłońska

ul. Paderewskiego 39

33-300 Nowy Sącz

120 849,12

60

7

Firma Elektryczna i Teletechniczna Kamil Jasiński

Przydonica 48

33-318 Gródek N/Dunajcem

98 800,23

72

8

KOMTECH Piotr Martuszewski

ul. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

84 870,00

72

9

Usługi Elektryczno-Budowlane

Jan Zwoliński

Frycowa 154

33-335 Nawojowa

98 400,00

72

10

Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych ELTEX S. C.

Z. Sławecki, A. Rams.

ul. Kraszewskiego 171A/A1

33-380 Krynica Zdrój

104 550,00

72

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  30.06.2020 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.plZamawiający – Gmina Nawojowa do odwołania będzie dokonywał otwarcia ofert złożonych w przetargach poprzez transmisję online.


W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznegoOsoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Na 10 minut przed terminem otwarcia ofert, w polu poniżej zostanie opublikowany link do transmisji online: 

https://www.youtube.com/watch?v=hRrt0o9rJ9c

 

 

Nawojowa, dnia 30.03.2020r.

Numer sprawy: IRB.271.2.2020

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa  oświetlenia  ulicznego  wzdłuż  drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Łazy Biegonickie w miejscowości Żeleźnikowa Mała (od Szkoły do skrzyżowania „Na Ścieżkach”).

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na zapytanie:

 

Czy budowa oświetlenia w m. Żeleźnikowa Mała będzie wykonana wg dokumentacji oprawami SGS 104 SON-T czy Urząd Gminy będzie oczekiwał od wybranego wykonawcy montażu opraw LED?

 

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje że przy wycenie bieżącego zadania należy uwzględnić montaż opraw LED  o podobnej lub tożsamej mocy i montaż takich opraw będzie wymagał Zamawiający od wybranego Wykonawcy .

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. a/a.

 

Do Wiadomości:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

IRB.271.2.2020                                                                  Nawojowa 23.03.2020 r.

 

 „Budowa  oświetlenia  ulicznego  wzdłuż  drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Łazy Biegonickie w miejscowości Żeleźnikowa Mała (od Szkoły do skrzyżowania „Na Ścieżkach”).

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących Budowy  oświetlenia  ulicznego  wzdłuż  drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Łazy Biegonickie w miejscowości Żeleźnikowa Mała (od Szkoły do skrzyżowania „Na Ścieżkach”).

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Wykonanie robót ziemnych – kopanie rowów dla słupów i uziomów:
 2. Montaż przewodów izolowanych linii kablowej wielożyłowej;
 3. Montaż 20 sztuk słupów wraz z montażem wysięgników i opraw na do lamp pojedynczych;
 4. Podłączenie przewodów i wykonanie pomiaru kompletnego obwodu i skuteczności zerowania;
 5. Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego wraz z sprawdzeniem i pomiarem skuteczności zerowania, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, pomiar rezystencji uziemienia;
 6. Prace wykończeniowe.
 7. Pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z mapą.
 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także

 

 1. odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;
 2. pełna obsługa geodezyjna budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w trzech kompletach w skali 1:500 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego umową;
 3. dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru wykonanych prac przez zarządcę sieci energetycznej oraz mapy powykonawczej;
 4. załatwienie wszelkich spraw związanych z odbiorem wykonanych prac przez Zakład Energetyczny i umową o włączenie oświetlenia do sieci energetycznej oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów do zgłoszenia zakończenia inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Uwaga: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu realizuje zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej w Żeleźnikowej Małej – wejście na plac budowy należy uzgodnić z wykonawca robót.

 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w Przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego

45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

 

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 30 czerwca 2020r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

1144765