Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

„Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlano-kosztorysowej na zadaniach: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Żeleźnikowa Mała „Ścieżki” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we

Treść

IRB.271.4.2020                                                                      Nawojowa, dnia 14.05.2020 r.

                                                                                  

INFORMACJAO WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlano-kosztorysowej na zadaniach:

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Żeleźnikowa Mała „Ścieżki” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
 2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Frycowa „Domy pod Pułankami” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2.
 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa ul. ks. Stanisława Kruczka – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlano-kosztorysowej na zadaniach:

Zadanie nr 1 – „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Żeleźnikowa Mała „Ścieżki” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez firmę: Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa.

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono 3 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

Nr zadania

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Razem

 

1

2

Firma Projektowo Usługowa

PROINSTAL

ul. Tadeusza

Kościuszki 81A

34-600 Limanowa

33,91

40

73,91

3

Projektowanie – Nadzór

inż. Mirosław Olszowski

ul. B.A. Konstanty 16/17

33-300 Nowy Sącz

26,33

40

66,33

4

Zaprojektuj i Wybuduj

Sp. z o.o.

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

60

30

90

 

 

Zadanie nr 2 – „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Frycowa „Domy pod Pułankami” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 - w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez firmę: Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa..

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono 3 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

 

Nr zadania

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Razem

 

2

2

Firma Projektowo Usługowa

PROINSTAL

ul. Tadeusza

Kościuszki 81A

34-600 Limanowa

26,26

40

66,26

3

Projektowanie – Nadzór

inż. Mirosław Olszowski

ul. B.A. Konstanty 16/17

33-300 Nowy Sącz

15,57

40

55,57

4

Zaprojektuj i Wybuduj

Sp. z o.o.

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

60

30

90

 

 

 

 

Zadanie nr 3 – „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa ul. ks. Stanisława Kruczka – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3” - w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez firmę: Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa.

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono 4 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

 

Nr zadania

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Razem

 

3

1

K&L Bulding Desingn Pracownia Projektowa

mgr inż. Magdalena Lalewicz

ul. Leśna 102 A

26-020 Chmielnik

20,21

40

60,21

2

Firma Projektowo Usługowa

PROINSTAL

ul. Tadeusza Kościuszki 81A

34-600 Limanowa

37,24

40

77,24

3

Projektowanie – Nadzór

inż. Mirosław Olszowski

ul. B.A. Konstanty 16/17

33-300 Nowy Sącz

14,16

40

54,16

4

Zaprojektuj i Wybuduj

Sp. z o.o.

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

60

30

90

 

 

Numer sprawy: IRB.271.4.2020                                                 Nawojowa, dnia 21.04.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlano-kosztorysowej na zadaniach:

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Żeleźnikowa Mała „Ścieżki” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
 2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Frycowa „Domy pod Pułankami” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2.
 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa ul. ks. Stanisława Kruczka – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 21.04.2020r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:

Zadanie nr 1: 40 000,00 zł

Zadanie nr 2: 40 000,00 zł

Zadanie nr3: 10 000,00 zł

 1. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęła 4 oferty:

Nr zadania

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (ilość zamówień)

1

2

Firma Projektowo Usługowa

PROINSTAL

ul. Tadeusza Kościuszki 81A

34-600 Limanowa

35 670,00

5

3

Projektowanie – Nadzór

inż. Mirosław Olszowski

ul. B.A. Konstanty 16/17

33-300 Nowy Sącz

45 940,50

5

4

Zaprojektuj i Wybuduj

Sp. z o.o.

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

20 159,70

4

2

2

Firma Projektowo Usługowa

PROINSTAL

ul. Tadeusza Kościuszki 81A

34-600 Limanowa

47 970,00

5

3

Projektowanie – Nadzór

inż. Mirosław Olszowski

ul. B.A. Konstanty 16/17

33-300 Nowy Sącz

80 884,80

5

4

Zaprojektuj i Wybuduj

Sp. z o.o.

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

20 992,30

4

3

1

K&L Bulding Desingn Pracownia Projektowa

mgr inż. Magdalena Lalewicz

ul. Leśna 102 A

26-020 Chmielnik

34 000,00

5

2

Firma Projektowo Usługowa

PROINSTAL

ul. Tadeusza Kościuszki 81A

34-600 Limanowa

18 450,00

5

3

Projektowanie – Nadzór

inż. Mirosław Olszowski

ul. B.A. Konstanty 16/17

33-300 Nowy Sącz

48 523,50

5

4

Zaprojektuj i Wybuduj

Sp. z o.o.

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

11 451,30

4

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  18.12.2020 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Zamawiający – Gmina Nawojowa do odwołania będzie dokonywał otwarcia ofert złożonych w przetargach poprzez transmisję online.


W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznegoOsoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Na 10 minut przed terminem otwarcia ofert, w polu poniżej zostanie opublikowany link do transmisji online: 

https://www.youtube.com/channel/UC_mZum49hDIZOVFsoTRadeg/featured

Nawojowa, dnia 17.04.2020r.

Numer sprawy: IRB.271.4.2020

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlano-kosztorysowej na zadaniach:

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Żeleźnikowa Mała „Ścieżki” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
 2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Frycowa „Domy pod Pułankami” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2.
 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa ul. ks. Stanisława Kruczka – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na zapytanie:

 

1.       Proszę o wskazanie miejsc/ numerów działek istniejących sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej do których mają być nawiązane poszczególne projektowane odcinki w celu umożliwienia oszacowania długości projektowanych sieci z co za tym idzie kosztów wykonania dokumentacji.

Odpowiedź:

Dla zadania 1: Działki nr 121/5, 121/3, 96/4 lub 98/3, 97/4, 98/5 w Żeleźnikowej Małej.

Dla zadania 2: Działka nr 64 we Frycowej.

Dla zadania 3: Działka nr 446/36 w Nawojowej lub inne poniżej zakresu.

  2.       W związku z zapisem: Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi – czy wykonawca korzystając i współpracując z osobami samozatrudnionymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą może przedłożyć umowy na wykonanie konkretnego zadania w ramach w/w przedmiotowego zadania i w ten sposób spełni powyższy zapis?

Odpowiedź:

Tak.

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. a/a.

 

Do Wiadomości:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

IRB.271.4.2020                                                                          Nawojowa 08.04.2020r.

 

 „Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlano-kosztorysowej na zadaniach:

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Żeleźnikowa Mała „Ścieżki” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
 2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Frycowa „Domy pod Pułankami” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2.
 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa ul. ks. Stanisława Kruczka – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3”.

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlano-kosztorysowej na zadaniach:

1). Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Żeleźnikowa Mała „Ścieżki” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.

2). Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Frycowa „Domy pod Pułankami” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2.

3). Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa ul. ks. Stanisława Kruczka – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3.

Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w wersji tradycyjnej (papierowej). Mają zawierać: po 5 egzemplarzy opracowań projektowych dla każdej branży oddzielnie; po 2 egzemplarze kosztorysów, przedmiarów i STWiOR oraz w wersji elektronicznej w plikach PDF całej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z wymogami dotyczącymi stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń na obszarze działalności Spółki ”Sądeckie Wodociągi” – które dostępne są na stronie internetowej Spółki „Sądeckie Wodociągi”.

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna być wykonana w formie zgodnej z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz wszystkich rozporządzeń i aktów prawnych towarzyszących obowiązujących w dacie sporządzenia opracowania, pozwalającymi na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:

 • wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
 • sporządzenie wykazu właścicieli działek ewidencyjnych przez które będzie przebiegała kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa,
 • uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w tym zgód na wejście w teren przy budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – zgodnie z wykazem właścicieli działek,
 • opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla każdego z zakresów: sieć główna, sieć rozdzielcza i podłączenia budynków,
 • uzyskanie niezbędnych opracowań geologicznych koniecznych dla prawidłowego sporządzenia przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi,
 • Wykonanie innych opracowań projektowych, w przypadku takiej konieczności, jak: operaty wodno-prawne, projekty przepompowni ścieków i wody, projekty przyłączy energetycznych, uzyskanie warunków przyłączenia zasilania energetycznego, projekty odbudowy dróg, potoków, przełożenia w razie potrzeby sieci energetycznych, gazowych wod-kan itp.,
 • przedstawienie Zamawiającemu opracowania projektowego w wersji roboczej do akceptacji,
 • uwzględnienie wszystkich uwag Zamawiającego w szczególności dotyczących ewentualnych zmian funkcjonalnych w fazie projektowania,
 • Sporządzenie Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
 • przygotowanie i złożenie w imieniu zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wszystkich dokumentów potrzebnych do skutecznego dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę,
 • Opracowanie przedmiarów robót z podstawą wyceny i kosztorysów inwestorskich w zakresie i formie określonej w przepisach odrębnych.
 • Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie i formie wymaganej w przepisach odrębnych,
 • pełnienie nadzoru autorskiego, które obejmuje między innymi wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; sporządzanie odpowiednio do potrzeb dodatkowych rysunków i opisów w celu koniecznego uszczegółowienia elementów przedstawionych w projekcie budowlanym; uzgodnienie możliwości wprowadzenia ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych w trakcie realizacji za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, czuwanie by zakres ewentualnych zmian nie wpływał istotnie na treść zatwierdzonego projektu budowlanego, pociągających za sobą konieczność zmiany pozwolenia na budowę; uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych oraz w odbiorze inwestycji. Nadzór autorski winien być sprawowany w postaci osobistego pobytu na budowie uprawnionego projektanta danej branży na wezwanie Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca obowiązany będzie dostosować częstotliwość pobytów w niezbędnych ilościach odpowiednio do potrzeb zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru. Sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa wyżej mieści się w cenie niniejszego zamówienia i nie może rodzić żadnych innych kosztów dodatkowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każdy zakres osobno.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących pracami.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
 1. Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 18 grudnia 2020r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik
1230669