Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

1. Przebudowa drogi gminnej nr 292983K Nawojowa – Podkamienne Osiedle w km 0+152 do km 0+616 – ul. Osiedlowa w miejscowości Nawojowa, Gmina Nawojowa; 2. Przebudowa drogi gminnej nr 292993K Nawojowa – Podkamienne w km 0+003,50 do km 0+141,00 – ul. Zagórze

Treść

IRB.271.5.2020                                                                    Nawojowa, dnia 21.05.2020 r.                               

 

                                                                                                                                                            

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „1. Przebudowa drogi gminnej nr 292983K Nawojowa – Podkamienne Osiedle w km 0+152 do km 0+616 – ul. Osiedlowa w miejscowości Nawojowa, Gmina Nawojowa; 2. Przebudowa drogi gminnej nr 292993K Nawojowa – Podkamienne w km 0+003,50 do km 0+141,00 – ul. Zagórze w miejscowości Nawojowa, Gmina Nawojowa”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

 

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę: Zakład Remontowo Budowlany i Malarsko Tapeciarski s. c. Lesław Szymański, Ryszard Szymański, Złockie 81, 33-370 Muszyna.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 2 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium okres  rękojmi i gwarancji

Razem

 

1

Zakład Remontowo Budowlany i Malarsko Tapeciarski s. c. 

Lesław Szymański

Ryszard Szymański

Złockie 81 33-370 Muszyna

60

40

100

2

ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

Kamienica 1000

34-608 Kamienica

56,12

40

96,12

 

Numer sprawy: IRB.271.5.2020                                                 Nawojowa, dnia 05.05.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:1. Przebudowa drogi gminnej nr 292983K Nawojowa – Podkamienne Osiedle w km 0+152 do km 0+616 – ul. Osiedlowa w miejscowości Nawojowa, Gmina Nawojowa; 2. Przebudowa drogi gminnej nr 292993K Nawojowa – Podkamienne w km 0+003,50 do km 0+141,00 – ul. Zagórze w miejscowości Nawojowa, Gmina Nawojowa

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 05.05.2020r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 1 586 160,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji

1

Zakład Remontowo Budowlany i Malarsko Tapeciarski s. c.  

Lesław Szymański

Ryszard Szymański

Złockie 81 33-370 Muszyna

1 353 498,73

72

2

ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

Kamienica 1000

34-608 Kamienica

1 447 074,26

72

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  05.10.2020 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Zamawiający – Gmina Nawojowa do odwołania będzie dokonywał otwarcia ofert złożonych w przetargach poprzez transmisję online.


W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Na 10 minut przed terminem otwarcia ofert, w polu poniżej zostanie opublikowany link do transmisji online: 

https://www.youtube.com/channel/UC_mZum49hDIZOVFsoTRadeg/featured

Nawojowa, dnia 27.04.2020r.

Numer sprawy: IRB.271.5.2020

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 292983K Nawojowa – Podkamienne Osiedle w km 0+152 do km 0+616 – ul. Osiedlowa w miejscowości Nawojowa, Gmina Nawojowa; 2. Przebudowa drogi gminnej nr 292993K Nawojowa – Podkamienne w km 0+003,50 do km 0+141,00 – ul. Zagórze w miejscowości Nawojowa, Gmina Nawojowa

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na zapytanie:

 

1. W przedmiarze brak: Skrzynki SO dla potrzeb ośw. Ulicznego.

 

Odpowiedź:

 

Zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego należy zakupić i zabudować skrzynkę dla potrzeb oświetlenia ulicznego. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę w oparciu o przekazane przez Zamawiającego projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone do siwz przedmiary robót stanowią jedynie dla Wykonawcy podstawę informacyjną

 

 

2. Poz.52 "Osiedlowa" budowa kanalizacji nowej czy zabezp. ist. Zapis z przedmiaru "zabezpieczeniu sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi o średnicy 160mm i zabudowie studni teletechnicznych"

 

W przedmiarach jest pozycja kal. własna 

"Opracowanie projektu wykonawczego zabezpieczenia i przełożenia sieci teletechnicznej, uzgodnienie z zarządcą sieci na podstawie wydanych warunków przebudowy i zabezpieczenia sieci i projektu budowlanego"   

-Jak to wycenić jeśli brak projektu (niewiadoma o przyłaczach ab.) druga sprawa w tym czasie epidemi wykonać projekt uzgodnić go a jeszcze wykonać zadanie(należy wcześniej uzgodnić projekt i 14 dni wcześniej zgłosić prace i wykonać) niemożliwe do wykonania do 5/10/2020 

 

Odpowiedź:

 

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarządcę Sieci Orange znak sprawy: TTISIKU-62882/18/JB (TTISIKU-51127/18/JB) realizacja prac związanych z zabezpieczeniem i przebudową sieci telekomunikacyjnej może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej. Inwestor posiada protokół z narady koordynacyjnej, uzgodnienie projektu budowlanego przez Zarządców sieci oraz zatwierdzony projekt budowlany.

Do zadania wykonawcy należy opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu wykonawczego przed przystąpieniem do robót budowlanych. Materiały, które posiada zamawiający zostaną udostępnione wykonawcy robót celem zatwierdzenia projekt wykonawczego. W związku do obowiązku Wykonawcy robót jest ujęcie w ofercie wszelkie koszty niezbędne dla zatwierdzenia projektu wykonawczego, a następnie wykonania robót w terminie wymaganym SIWZ

 

 

 

3. W projekcie są uzgodnienia przeterminowane 

ORANGE -2018 r. ważność 1 rok 

Tauron 2014-ważność 2 lata

 

Odpowiedź:

 

3. Uzgodnienia, opinie, decyzje oraz inne załączniki wymagane do uzyskania zatwierdzenia projektu budowlanego zostały uzyskane przed złożeniem wniosku o decyzji na budowę. Zamawiający informuje, iż podjął działania związane z uzyskaniem aktualnym warunków przyłączenia od zarządcy sieci energetycznej

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. a/a.

 

Do Wiadomości:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

IRB.271.5.2020                                                                  Nawojowa 17.04.2020r.

 

„1. Przebudowa drogi gminnej nr 292983K Nawojowa – Podkamienne Osiedle w km 0+152 do km 0+616 – ul. Osiedlowa w miejscowości Nawojowa, Gmina Nawojowa; 2. Przebudowa drogi gminnej nr 292993K Nawojowa – Podkamienne w km 0+003,50 do km 0+141,00 – ul. Zagórze w miejscowości Nawojowa, Gmina Nawojowa”.

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących: 1. Przebudowy drogi gminnej nr 292983K Nawojowa – Podkamienne Osiedle w km 0+152 do km 0+616 – ul. Osiedlowa w miejscowości Nawojowa, Gmina Nawojowa; 2. Przebudowy drogi gminnej nr 292993K Nawojowa – Podkamienne w km 0+003,50 do km 0+141,00 – ul. Zagórze w miejscowości Nawojowa, Gmina Nawojowa.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Wykonanie robót ziemnych – kształtowanie korpusu drogi pod: kanalizację deszczową, nawierzchnię drogi, chodniki, oświetlenie uliczne;
 2. Wykonanie odwodnienia – kanalizacji deszczowej;
 3. Wykonanie podbudowy warstwowej dla drogi i chodnika;
 4. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej – ul. Osiedlowa;
 5. Wykonanie zjazdów do poszczególnych posesji;
 6. Budowa chodnika z kostki brukowej;
 7. Wykonanie pobocza – ul. Osiedlowa;
 8. Budowa oświetlenia ulicznego;
 9. Oznakowanie dróg zgodnie z docelową organizacją ruchu.

 

 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także
 1. odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;
 2. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego umową;

 

 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w Przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000–7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych;

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego

45233140-2  Roboty drogowe

45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 05 października 2020r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ.docx 93.02 KB
Przedmiar_robót_Osiedlowa.pdf 606.16 KB
Przedmiar_robót_Zagórze.pdf 582.03 KB
II.1. 594x1200.pdf 3691.04 KB
II.2a. 297x1200.pdf 1658.58 KB
II.2b. 297x550.pdf 747.15 KB
II.3. 297x1100.pdf 1280.78 KB
II.4. 297x800.pdf 1143.17 KB
II.5. 297x950.pdf 1591.38 KB
III.1. 594x1200.pdf 2385.72 KB
III.4. Słup.pdf 182.79 KB
Opis projekt.pdf 22501.4 KB
Opis.pdf 1724.2 KB
Orientacja_1.pdf 2161.97 KB
PPD_594x1200.pdf 2137.53 KB
PZT_594x1200.pdf 6150.3 KB
PZT_rys nr 1.pdf 994.27 KB
PZT_rys nr 2.pdf 636.75 KB
schemat, kable etap II.pdf 211.78 KB
STWIORB_DROGI.pdf 5221.1 KB
STWIORB_elektryka.pdf 838.31 KB
Zestawienie znaków.pdf 219.63 KB
1230668