Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Wzmocnienie korpusu drogi gminnej – boczna od ulicy Leśnej do osiedla mieszkaniowego (działka nr 129/5) w Nawojowe

Treść

IRB.271.6.2020                                                                    Nawojowa, dnia 10.06.2020 r.

                               

                                                  

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Wzmocnienie korpusu drogi gminnej – boczna od ulicy Leśnej do osiedla mieszkaniowego (działka nr 129/5) w Nawojowej”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

 

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez firmę: PAWLAK Łukasz Pawlak Łabowa 81 33-336 Łabowa.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 3 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium okres  rękojmi i gwarancji

Razem

 

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„Zrąb” Sp z o.o.

Wierchomla Wielka 1

33-350 Piwniczna-Zdrój

60

0

60

2

F.H.U. OGROPARK

Krystyna Pióro

Maciejowa 7

33-336 Łabowa

44,95

40

84,95

3

PAWLAK

Łukasz Pawlak

Łabowa 81

33-336 Łabowa

57,67

40

97,67

 

 

 

 

Numer sprawy: IRB.271.6.2020                                                 Nawojowa, dnia 20.05.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Wzmocnienie korpusu drogi gminnej – boczna od ulicy Leśnej do osiedla mieszkaniowego (działka nr 129/5) w Nawojowej

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 20.05.2020r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 65 000,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„Zrąb” Sp z o.o.

Wierchomla Wielka 1

33-350 Piwniczna-Zdrój

47 408,75

60

2

F.H.U. OGROPARK

Krystyna Pióro

Maciejowa 7

33-336 Łabowa

63 283,50

72

3

PAWLAK

Łukasz Pawlak

Łabowa 81

33-336 Łabowa

49 328,04

72

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  31.07.2020 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Zamawiający – Gmina Nawojowa do odwołania będzie dokonywał otwarcia ofert złożonych w przetargach poprzez transmisję online.


W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Na 10 minut przed terminem otwarcia ofert, w polu poniżej zostanie opublikowany link do transmisji online: 

https://www.youtube.com/channel/UC_mZum49hDIZOVFsoTRadeg/featured

 

IRB.271.6.2020                                                                  Nawojowa 05.05.2020r.

pt.: „Wzmocnienie korpusu drogi gminnej – boczna od ulicy Leśnej do osiedla mieszkaniowego (działka nr 129/5) w Nawojowej”.

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących: Wzmocnienia korpusu drogi gminnej – boczna od ulicy Leśnej do osiedla mieszkaniowego (działka nr 129/5) w Nawojowej.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Wykonanie robót ziemnych – kształtowanie korpusu drogi – wykonanie koryta drogi;
 2. Wykonanie podbudowy warstwowej dla drogi i zjazdów;
 3. Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej warstwowo: warstwa wiążąca i ścieralna;
 4. Wykonanie zjazdów do poszczególnych posesji;
 5. Wykonanie pobocza z mieszanki kliniec + destrukt asfaltowy;
 6. Montaż pokrywy żeliwnej do zasuwy wodociągowej.

 

 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także
 1. odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z zakresem robót oraz obowiązującymi przepisami;
 2. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego umową;

 

 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w Przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000–7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych;

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg.

45233140-2  Roboty drogowe

45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 31 lipca 2020r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

1230666