Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Przebudowa z rozbudową budynku administracyjnego dawnego urzędu na budynek wielofunkcyjny łączący różne funkcje społeczne na działce 257 w Nawojowej

Treść

IRB.271.7.2020                                                                    Nawojowa, dnia 10.06.2020 r.                               

 

                                                                                                                                                            

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa z rozbudową budynku administracyjnego dawnego urzędu na budynek wielofunkcyjny łączący różne funkcje społeczne na działce 257 w Nawojowej”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez: Firmę Handlową MIKULEC Andrzej Mikulec Biała Niżna 504, 33-330 Grybów.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 7 ofert, nie odrzucono żadnej oferty;

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium okres  rękojmi i gwarancji

Razem

 

1

ULTIMUS

Rafał Michalik

ul. Jagiellońska 21/3

33-300 Nowy Sącz

56,27

40

96,27

2

Zakład Remontowo-Budowlany Jakub Klimczak

Maciejowa 104

33-336 Łabowa

59,73

40

99,73

3

FHU KRUCZEK

Wojciech Kruczek

ul. Kołłątaja 18/13

33-300 Nowy Sącz

47,71

40

87,71

4

Zakład Remontowo Budowlany Józef Smyda

Barcice Dolne 94

33-342 Barcice

49,96

40

89,96

5

Firma Handlowa MIKULEC

Andrzej Mikulec

Biała Niżna 504

33-330 Grybów

60

40

100

6

Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester Główczyk

33-336 Łabowa 197

54,34

40

94,34

7

Krystian Uryga URBUD

Usługi Remontowo Budowlane

Łęka 134

33-322 Korzenna

56,07

40

96,07

 

 

Numer sprawy: IRB.271.7.2020                                                 Nawojowa, dnia 25.05.2020 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Przebudowa z rozbudową budynku administracyjnego dawnego urzędu na budynek wielofunkcyjny łączący różne funkcje społeczne na działce 257 w Nawojowej

 

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 25.05.2020r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 650 000,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęło 7 ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji (miesięcy)

1

ULTIMUS

Rafał Michalik

ul. Jagiellońska 21/3

33-300 Nowy Sącz

616 346,25

72

2

Zakład Remontowo-Budowlany Jakub Klimczak

Maciejowa 104

33-336 Łabowa

580 554,34

72

3

FHU KRUCZEK

Wojciech Kruczek

ul. Kołłątaja 18/13

33-300 Nowy Sącz

726 868,30

72

4

Zakład Remontowo Budowlany Józef Smyda

Barcice Dolne 94

33-342 Barcice

694 155,39

72

5

Firma Handlowa MIKULEC

Andrzej Mikulec

Biała Niżna 504

33-330 Grybów

578 000,00

72

6

Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester Główczyk

33-336 Łabowa 197

638 220,10

72

7

Krystian Uryga URBUD

Usługi Remontowo Budowlane

Łęka 134

33-322 Korzenna

618 550,06

72

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  26.02.2021 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Zamawiający – Gmina Nawojowa do odwołania będzie dokonywał otwarcia ofert złożonych w przetargach poprzez transmisję online.


W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Na 10 minut przed terminem otwarcia ofert, w polu poniżej zostanie opublikowany link do transmisji online: 
(proszę o kliknięcie w film z adnotacją na żywo)

https://www.youtube.com/channel/UC_mZum49hDIZOVFsoTRadeg/featured

IRB.271.7.2020                                                                  Nawojowa 08.05.2020 r.

 

 „Przebudowa z rozbudową budynku administracyjnego dawnego urzędu na budynek wielofunkcyjny łączący różne funkcje społeczne na działce 257 w Nawojowej”.

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących Przebudowy z rozbudową budynku administracyjnego dawnego urzędu na budynek wielofunkcyjny łączący różne funkcje społeczne na działce 257 w Nawojowej.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Roboty budowlane:
  1. Roboty budowlane w Świetlicy Środowiskowej (parter);
 1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe;
 2. Roboty ziemne pod fundamenty;
 3. Roboty fundamentowe;
 4. Roboty izolacyjne;
 5. Płyta na gruncie;
 6. Roboty murowe i konstrukcyjne;
 7. Wentylacje - kominy;
 8. Podłogi i posadzki;
 9. Sufity;
 10. Roboty okładzinowe tynki wewnętrzne;
 11. Roboty malarskie;
 12. Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych;
 13. Stolarka zewnętrzna;
 14. Montaż parapetów:
 15. Stolarka wewnętrzna;
 16. Roboty wykończeniowe zewnętrzne – ściany;
 17. Roboty wykończeniowe zewnętrzne – schody;
 18. Roboty ślusarskie;
 19. Podjazd dla niepełnosprawnych

 

 1. Roboty budowlane w mieszkaniu (poddasze):
 1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe;
 2. Roboty ziemne pod fundamenty;
 3. Roboty fundamentowe;
 4. Roboty murowe i konstrukcyjne;
 5. Wentylacje - kominy;
 6. Roboty dekarskie;
 7. Podłogi i posadzki;
 8. Sufity;
 9. Roboty okładzinowe, tynki wewnętrzne;
 10. Roboty malarskie;
 11. Stolarka zewnętrzna;
 12. Montaż parapetów:
 13. Stolarka wewnętrzna;
 14. Roboty wykończeniowe zewnętrzne – ściany;
 15. Roboty wykończeniowe zewnętrzne – schody;

 

 1. Roboty budowlane wspólne:
 1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe;
 2. Roboty ziemne;
 3. Wentylacje – kominy;
 4. Konstrukcja drewniana dachu;
 5. Roboty dekarskie;
 6. Roboty wykończeniowe zewnętrzne;
 7. Nawierzchnie utwardzone;
 8. Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych, podwaliny;

 

 1. Instalacje elektryczne:

2.1) Instalacje elektryczne w Świetlicy Środowiskowej (parter);

a) Roboty demontażowe;

b) Zasilanie WLZ – rozdzielnie;

c) Instalacja elektryczna – okablowanie;

d) Instalacja elektryczna – osprzęt;

e) Instalacja przyzywowa;

 

2.2) Instalacje elektryczne w mieszkaniu (poddasze);

a) Roboty demontażowe;

b) Zasilanie WLZ – rozdzielnie;

c) Instalacja elektryczna – okablowanie;

d) Instalacja elektryczna – osprzęt;

 

2.3) Roboty wspólne (Świetlica i mieszkanie)

a) instalacja odgromowa;

 

 1. Instalacje Sanitarne;

3.1) Instalacje sanitarne Świetlica Środowiskowa (parter):

 1. Instalacja c.o.;
 2. Instalacja kotłowa;
 3. Instalacja gazowa;
 4. Instalacja wodociągowa;
 5. Instalacja kanalizacyjna;

3.2) Instalacja sanitarna mieszkanie (poddasze):

 1. Instalacja c.o.;
 2. Instalacja wodociągowa;
 3. Instalacja kanalizacyjna;

 

 

 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także
 1. uzyskanie w imieniu Zamawiającego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu pozwolenia na użytkowanie obiektów włącznie ze zgromadzeniem wszelkich niezbędnych dokumentów powykonawczych odpowiednio do zakresu wykonanych robót, sporządzeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu z kompletem załączników, złożeniem dokumentów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, dostarczeniem Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie. Po podpisaniu umowy Zamawiający udzieli wykonawcy stosownego upoważnienia do działania w jego imieniu przed właściwymi instytucjami i organami w powyższej sprawie;

 

 1. odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;
 2. pełna obsługa geodezyjna budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w trzech kompletach w skali 1:500 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego umową;

 

 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w Przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000–7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych;

45332000-3 Instalacje wod–kan

45310000-3 Instalacje c.o.

45231300-8 Instalacje zewnętrzne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45233200-9 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 26 lutego 2021r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik
1230666