Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa – projekty podłączeń do budynków

Treść

IRB.271.8.2020                                                                    Nawojowa, dnia 19.06.2020 r.                               

 

                                                                                                                                                            

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa – projekty podłączeń do budynków”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę: ECON Marek Michalczyk ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 2 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium okres  rękojmi i gwarancji

Razem

 

1

ECON Marek Michalczyk

ul. Gen. T. Klimeckiego 10

25-237 Kielce

60

40

100

2

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o.

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

54,05

30

84,05

 

 

Numer sprawy: IRB.271.8.2020                                                 Nawojowa, dnia 08.06.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa – projekty podłączeń do budynków”.

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 08.06.2020r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 40 000,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (ilość zamówień)

1

ECON Marek Michalczyk

ul. Gen. T. Klimeckiego 10

25-237 Kielce

66 973,50

5

2

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o.

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

74 349,99

4

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  18.12.2020 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl


Zamawiający – Gmina Nawojowa do odwołania będzie dokonywał otwarcia ofert złożonych w przetargach poprzez transmisję online.


W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Na 10 minut przed terminem otwarcia ofert, w polu poniżej zostanie opublikowany link do transmisji online: 
(proszę o kliknięcie w film z adnotacją "aktualnie na żywo")

https://www.youtube.com/channel/UC_mZum49hDIZOVFsoTRadeg/featured

IRB.271.8.2020                                                                    Nawojowa 29.05.2020r.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa – projekty podłączeń do budynków

 

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa – projekty podłączeń do budynków zgodnie z załącznikiem graficznym.

 

Opracowanie projektowe dla podłączeń należy wykonać w wersji tradycyjnej (papierowej) w dwóch egzemplarzach dla każdego podłączenia osobno oraz w wersji elektronicznej w plikach PDF całej dokumentacji.

Opracowanie projektowe dla sieci należy wykonać w wersji tradycyjnej (papierowej). Mają zawierać: po 5 egzemplarzy opracowań projektowych dla każdej branży oddzielnie; po 2 egzemplarze kosztorysów, przedmiarów i STWiOR oraz w wersji elektronicznej w plikach PDF całej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z wymogami dotyczącymi stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń na obszarze działalności Spółki ”Sądeckie Wodociągi” – które dostępne są na stronie internetowej Spółki „Sądeckie Wodociągi”.

Dokumentacja projektowa  powinna być wykonana w formie zgodnej z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz wszystkich rozporządzeń i aktów prawnych towarzyszących obowiązujących w dacie sporządzenia opracowania, pozwalającymi na późniejsze wykonanie podłączeń i sieci.

 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:

 • wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:1000,
 • uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień i opinii koniecznych do późniejszego wykonania sieci jak również podłączeń,
 • opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla podłączeń budynków zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym „K – podłączenie kanalizacyjne, „W” – podłączenie wodociągowe,
 • opracowanie projektów budowlano-wykonawczych i dokumentacji kosztorysowej dla koniecznej rozbudowy sieci umożliwiającej podłączenie budynków zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym „K – podłączenie kanalizacyjne, „W” – podłączenie wodociągowe,
 • uzyskanie niezbędnych opracowań geologicznych koniecznych dla prawidłowego sporządzenia przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi,
 • wykonanie innych opracowań projektowych, w przypadku takiej konieczności, jak: operaty wodno-prawne, projekty przepompowni ścieków i wody, projekty przyłączy energetycznych, uzyskanie warunków przyłączenia zasilanie energetycznego, projekty odbudowy dróg, potoków, przełożenia w razie potrzeby sieci energetycznych, gazowych wod-kan itp.,
 • przedstawienie Zamawiającemu opracowania projektowego w wersji roboczej do akceptacji,
 • uwzględnienie wszystkich uwag Zamawiającego w szczególności dotyczących ewentualnych zmian funkcjonalnych w fazie projektowania,
 • sporządzenie Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
 • przygotowanie i złożenie w imieniu zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wszystkich dokumentów potrzebnych do skutecznego dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę,
 • dla projektu rozbudowy sieci opracowanie przedmiarów robót z podstawą wyceny i kosztorysów inwestorskich w zakresie i formie określonej w przepisach odrębnych.
 • opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie i formie wymaganej w przepisach odrębnych,
 • pełnienie nadzoru autorskiego, które obejmuje między innymi wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; sporządzanie odpowiednio do potrzeb dodatkowych rysunków i opisów w celu koniecznego uszczegółowienia elementów przedstawionych w projekcie budowlanym; uzgodnienie możliwości wprowadzenia ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych w trakcie realizacji za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, czuwanie by zakres ewentualnych zmian nie wpływał istotnie na treść zatwierdzonego projektu budowlanego, pociągających za sobą konieczność zmiany pozwolenia na budowę; uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych oraz w odbiorze inwestycji. Nadzór autorski winien być sprawowany w postaci osobistego pobytu na budowie uprawnionego projektanta danej branży na wezwanie Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca obowiązany będzie dostosować częstotliwość pobytów w niezbędnych ilościach odpowiednio do potrzeb zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru. Sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa wyżej mieści się w cenie niniejszego zamówienia i nie może rodzić żadnych innych kosztów dodatkowych.
 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących pracami.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
 1. Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 18 grudnia 2020r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik
1230667