Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji

Treść

IRB.271.12.2020                                                                  Nawojowa, dnia 27.07.2020 r.      

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 5 złożona przez: F.U.H. WITEX Józef Witek, Siołkowa 437, 33-330 Grybów.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 5 ofert, nie odrzucono żadnej oferty;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium okres  rękojmi i gwarancji

Razem

 

1

REM-BUD

Krzysztof Kosal, Józef Kmiecik

ul. Słowacka 11

33-300 Nowy Sącz

33,95

40

73,95

2

Firma Budowlana Termo-Bud Tadeusz Jasiński

Cieniawa 241

33-333 Ptaszkowa

46,89

40

86,89

3

Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester Główczyk

33-336 Łabowa 197

49,70

40

89,70

4

Zakład Ogólnobudowlany

Jan Waz

Koniuszowa 136

33-326 Mogilno

52,04

40

92,04

5

F.U.H. WITEX Józef Witek

Siołkowa 437

33-330 Grybów

60

40

100

 

 

Numer sprawy: IRB.271.12.2020                                               Nawojowa, dnia 10.07.2020 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji

 

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 10.07.2020r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 877 428,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji (miesięcy)

1

REM-BUD

Krzysztof Kosal, Józef Kmiecik

ul. Słowacka 11

33-300 Nowy Sącz

1 040 396,47

72

2

Firma Budowlana Termo-Bud Tadeusz Jasiński

Cieniawa 241

33-333 Ptaszkowa

753 248,42

72

3

Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester Główczyk

33-336 Łabowa 197

710 655,20

72

4

Zakład Ogólnobudowlany

Jan Waz

Koniuszowa 136

33-326 Mogilno

678 660,08

72

5

F.U.H. WITEX Józef Witek

Siołkowa 437

33-330 Grybów

588 623,34

72

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  10.11.2020 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Zamawiający – Gmina Nawojowa do odwołania będzie dokonywał otwarcia ofert złożonych w przetargach poprzez transmisję online.


W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Na 10 minut przed terminem otwarcia ofert, w polu poniżej zostanie opublikowany link do transmisji online: 
(proszę o kliknięcie w film z adnotacją na żywo)

https://www.youtube.com/channel/UC_mZum49hDIZOVFsoTRadeg/live

Nawojowa, dnia 03.07.2020 r.

 

IRB.271.12.2020

 

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji”.

 

Działając na podstawie art. 12 a pkt 2 i  art. 38 ust 4-4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843)

Wójt Gminy Nawojowa, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w następującym zakresie:

 

- w pkt XI specyfikacji:

 

Jest:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, w sposób gwarantujący zachowanie poufności do terminu otwarcia ofert. Kopertę z ofertą należy opisać: „Oferta na: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji – zamówienie publiczne nr IRB.271.12.2020. Nie otwierać przed dniem 08.07.2020r. godz. 09:10.

 

powinno być:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, w sposób gwarantujący zachowanie poufności do terminu otwarcia ofert. Kopertę z ofertą należy opisać: „Oferta na: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji – zamówienie publiczne nr IRB.271.12.2020. Nie otwierać przed dniem 10.07.2020r. godz. 09:10.

 

- pkt XII siwz:

 

jest:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego, tj. Urząd Gminy
w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33 – 335 Nawojowa – dziennik podawczy pokój nr 33.

2.Oferty należy składać w terminie do dnia 08.07.2020r. godz. 09:00.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2020r. o godz. 09:10 w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33 – 335 Nawojowa – pokój nr 1 – duża sala obrad. 

 

powinno być:

 

„Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego, tj. Urząd Gminy

w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33 – 335 Nawojowa – dziennik podawczy pokój nr 33.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.07.2020r. godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2020r. o godz. 09:10 w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33 – 335 Nawojowa – pokój nr 1 – duża sala obrad. 

 

Zamawiający informuje o załączeniu do postępowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. A/a.

Do Wiadomości:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Nawojowa, dnia 03.07.2020 r.

Numer sprawy: IRB.271.12.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji”.

 

Działając na podstawie art. 12 a pkt 2 i art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na zapytanie:

 

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki aluminiowej z zaznaczonymi schematami otwieralności oraz wyglądem okien (na rysunkach otwieralność nie jest wskazana).

Odpowiedź:

Schemat otwieralności i podziały stolarki okiennej:

•           W oknach dwuskrzydłowych jedno skrzydło rozwierane, drugie rozwierno-uchylne. W oknach jednoskrzydłowych skrzydło rozwierno-uchylne. W oknach jednoskrzydłowych w piwnicach skrzydło uchylne. We wszystkich oknach kwatery górne - uchylne.

•           Podziały okien jak na rysunkach elewacji.

 

Pytanie 2:

Prosimy o sprecyzowanie koloru stolarki, kolor z przedmiaru jednostronny jest bardzo rzadko używany w stolarce aluminiowej (stolarka aluminiowa jest lakierowana obustronnie), czy można przyjąć kolor z palety RAL

 

Odpowiedź:

Kolorystyka: od zewnątrz. kolor antracyt od wewnątrz kolor biały. Z uwagi na zróżnicowanie typowych kolorów w zależności od producenta stolarki nie podaje się konkretnego koloru RAL.

 

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. A/a.

 

Do Wiadomości:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Nawojowa, dnia 03.07.2020 r.

Numer sprawy: IRB.271.12.2020

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji”.

Działając na podstawie art. 12 a pkt 2 i art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na zapytanie:

 

Pytanie 1:

Brak w dokumentacji budowlanej parametrów technicznych płyt z wełny mineralnej (poz. 2.2 oraz 2.3 p.r.) – proszę o załączenie

Odpowiedź:

Parametry płyt wełny mineralnej:

•           Odporność ogniowa RE 15 niewymagająca  dodatkowych uszczelnień obwodowych,

•           Izolacyjność akustyczna 49-50 dB,

•           Odporność na działanie zmiennych warunków atmosferycznych,

•           Naprężenie nie mniej niż 90 kPa, wytrzymałość na obciążenia punktowe 800 N,

•           Współczynnik przenikania ciepła U = 0,040 W/m2 K.

Pytanie 2:

Brak w dokumentacji budowlanej parametrów technicznych płyt ogniochronnych (poz. 2.6 p.r.) – proszę o załączenie.

 

Odpowiedź:

Parametry płyt ogniochronnych

•           silikatowo-cementowe, lub gipsowo-włóknowe, bezazbestowe, niepalne (A1), odporne na wilgoć, odporność ogniowa  RE15. Montaż wg instrukcji producenta.

Pytanie 3:

Brak w dokumentacji budowlanej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej – proszę o załączenie rysunków wykonawczych.

 

Odpowiedź:

 

Schemat otwieralności i podziały stolarki okiennej:

•           W oknach dwuskrzydłowych jedno skrzydło rozwierane, drugie rozwierno-uchylne. W oknach jednoskrzydłowych skrzydło rozwierno-uchylne. W oknach jednoskrzydłowych w piwnicach skrzydło uchylne. We wszystkich oknach kwatery górne - uchylne.

•           Podziały okien jak na rysunkach elewacji.

 

Pytanie 4:

Brak w dokumentacji budowlanej parametrów technicznych stolarki okiennej i drzwiowej – proszę o załączenie.

 

Odpowiedź:

Parametry stolarki okiennej i drzwiowej

•           okna aluminiowe – ramy i skrzydła aluminiowe z kształtowników 3-komorowych z przekładkami izolacyjnymi.  Szklenie potrójne, szkło float z powłoką termoizolacyjną 4/16/4/16/4, uszczelki obwiedniowe i wrębowe,  współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie większy niż U= 0,9 W/m2K, izolacyjność akustyczna nie większa niż Rw = 32dB, szkło płaskie, niskoemisyjne, przejrzyste, bez zanieczyszczeń i naprężeń wewnętrznych, okucia wewnętrzne obwiedniowe z mechanizmem wielostopniowego uchyłu, ogranicznikiem otwarcia, mikrowentylacją, blokadą obrotu klamki, system uszczelnień zewnętrznych z tworzyw odpornych na wodę, różnice temperatur, promienie UV.

•           W oknach usytuowany na poziomie parteru i piwnic z zewnątrz zastosować szkło bezpieczne P4. W oknach dwuskrzydłowych jedno skrzydło rozwierane, drugie rozwierno-uchylne. W oknach jednoskrzydłowych skrzydło rozwierno-uchylne. W oknach jednoskrzydłowych w piwnicach skrzydło uchylne. Kolorystyka: od zewn. kolor antracyt od wewnątrz kolor biały.

•           Drzwi dwuskrzydłowe prowizoryczne (montowana na okres realizacji inwestycji): rama z kantówki drewnianej 10x10cm, wypełnienie ze sklejki wodoodpornej gr. 24mm pokrytej warstwą fornirowaną (czarną lub szarą), montaż na zawiasach pasowych, skobel z kłódką wzmocnioną.

Pytanie 5:

Proszę o podanie grubości blachy oraz koloru parapetów zewnętrznych (poz. 4.2 do 4.5 p.r.)

 

Odpowiedź:

Parapety zewnętrzne

•           blacha stalowa powlekana płaska grubości 0,55 mm w kolorze zbliżonym do koloru okien (antracyt).

 

Pytanie 6:

Brak przekrojów przez ściany (elewacja) z opisami – proszę o załączenie.

 

Odpowiedź:

Ściany zewnętrzne – opis warstw

•           Pustaki porotherm gr. 30cm, ocieplenie styropianem gr. 20cm odmiany EPS 70-040 – samogasnący, zawierający środki obniżające palność, współczynnik  przenikania ciepła U = 0,040 W/m2K, chłonność wody 65%, paroprzepuszczalność  18036mg/ (Pahm), odporność na ściskanie 154 kPa, gęstość pozorna nie mniejsza niż  29 kg/m3

•           Na ścianach oddzielenia p.poż.: płyty z wełny mineralnej odporność ogniowa EI30, reakcja na ogień A1, wytrzymałość na rozciąganie ≥  90 kPa, naprężenie ściskające ≥  50 kPa, poziom nasiąkliwości wodą ≤1kg/m2 , Współczynnik przenikania ciepła U = 0,040 W/m2 K,  grubość 200mm.

 

Pytanie 7:

Brak w przedmiarze robót tynku zewnętrznego na ścianach oraz cokole – proszę o podanie czy te prace wchodzą w zakres zamówienia?

 

Odpowiedź:

Zamawiający na obecnym etapie robót nie przewiduje wykonania tynków zewnętrznych ścian i cokołów.

 

Pytanie 8:

Jeżeli w/w zakres wchodzi w zakres zamówienia proszę o podanie:

 1. Rodzaj tynku na ścianach (silikatowy, akrylowy itp.)
 2. Grubość ziarna na ścianach (1,00, 1,5 mm itp.)
 3. Rodzaj ziarna (baranek, kornik itp.)
 4. Kolor tynku na ścianach
 5. Rodzaj tynku na cokołach (mozaikowy itp.)
 6. Grubość ziarna na cokołach (1,00, 1,5 mm itp.)
 7. Rodzaj ziarna (baranek itp.)
 8. Kolor tynku na cokołach

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający na obecnym etapie robót nie przewiduje wykonania tynków zewnętrznych ścian i cokołów.

 

 

Pytanie 9:

Proszę o załączenie szczegółu wykonania elewacji w obrębie instalacji odgromowej.

 

Odpowiedź:

Istniejące przewody odprowadzające połączyć z przewodem uziemiającym w puszkach kontrolnych zlicowanych z powierzchnią elewacji. Wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-1.

 

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. A/a.

 

Do Wiadomości:

Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Nawojowa, dnia 03.07.2020 r.

Numer sprawy: IRB.271.12.2020

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji”.

 

Działając na podstawie art. 12 a pkt 2 i art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na zapytanie:

 

Pytanie 1:

Czy w tym etapie Inwestycji w zakres zadania „Ocieplenie ścian zewnętrznych” wchodzi nałożenie  tynków elewacyjnych, czy tylko zagruntowanie podłoża pod tynki jak podano w przedmiarze?

Odpowiedź:

Na tym etapie zakres zadania obejmuje tylko zagruntowanie podłoża pod tynki, bez tynku elewacyjnego.

 

Pytanie 2:

Czy jest możliwość otrzymania zestawienia stolarki okiennej zewnętrznej?

Odpowiedź:

Schemat otwieralności i podziały stolarki okiennej:

•           W oknach dwuskrzydłowych jedno skrzydło rozwierane, drugie rozwierno-uchylne. W oknach jednoskrzydłowych skrzydło rozwierno-uchylne. W oknach jednoskrzydłowych w piwnicach skrzydło uchylne. We wszystkich oknach kwatery górne - uchylne.

•           Podziały okien jak na rysunkach elewacji.

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. A/a.

 

Do Wiadomości:

Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

 

IRB.271.12.2020                                                                Nawojowa 23.06.2020 r.

 

 „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji”.

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących Budowy budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji – Przebudowa wraz z rozbudową szkoły podstawowej na Centrum Kultury w Nawojowej.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Docieplenie stropodachu nad salą widowiskową;
 2. Montaż zewnętrznej stolarki okiennej;
 3. Montaż parapetów;
 4. Ocieplenie ścian zewnętrznych;

 

 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także
 1. odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;

 

 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w Przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 10 listopada 2020r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 425.16 KB
PB Konstrukcyjny.pdf 1929.04 KB
przekroje.pdf 4232.08 KB
rzut konstrukcji dachu.pdf 4178.59 KB
rzut parteru.pdf 12331.28 KB
rzut piętra.pdf 12343.41 KB
rzut piwnic.pdf 12225.76 KB
zagospodarowanie terenu.pdf 4268.7 KB
SIWZ zmodyfikowany.docx 92.7 KB
Ogłoszenie o zmianie.pdf 197.07 KB
1230667