Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

„Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadań inwestycyjnych pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie na odcinku o

Treść

 

IRB.271.13.2020                                                                    Nawojowa, dnia 04.08.2020 r.

                                                                                                                    

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie  dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadań inwestycyjnych pn:

 1. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie na odcinku od Cmentarza do granicy gminy z Łazami Biegonickimi”;
 2. „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinkowo na drogach gminnych – ul. Wąska i ul. Widokowa w Nawojowej – odcinki miedzy istniejącym oświetleniem

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie na odcinku od Cmentarza do granicy gminy z Łazami Biegonickimi- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez firmę: MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13 39-400 Tarnobrzeg.

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

Nr zadania

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Razem

 

 

1

4 MAT Firma Projektowo-Wykonawcza

Janusz Białecki

ul. Kasztanowa 60

44-330 Jastrzębie-Zdrój

43,69

40

83,69

2

MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik

ul. Konfederacji

Dzikowskiej 6/13

39-400 Tarnobrzeg

60

40

100

 

 

 

Zadanie nr 2 – „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinkowo na drogach gminnych – ul. Wąska i ul. Widokowa w Nawojowej – odcinki miedzy istniejącym oświetleniem - w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez firmę: MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13 39-400 Tarnobrzeg.

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

 

Nr zadania

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Razem

 

2

1

4 MAT Firma Projektowo-Wykonawcza

Janusz Białecki

ul. Kasztanowa 60

44-330 Jastrzębie-Zdrój

59,53

40

99,53

2

MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik

ul. Konfederacji

Dzikowskiej 6/13

39-400 Tarnobrzeg

60

40

100

 

 

 

Numer sprawy: IRB.271.13.2020                                               Nawojowa, dnia 24.07.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Wykonanie  dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadań inwestycyjnych pn:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie na odcinku od Cmentarza do granicy gminy z Łazami Biegonickimi”;
 2. „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinkowo na drogach gminnych – ul. Wąska i ul. Widokowa w Nawojowej – odcinki miedzy istniejącym oświetleniem”.

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 24.07.2020r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:

Zadanie nr 1: 30 000,00 zł

Zadanie nr 2: 20 000,00 zł

 1. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Nr zadania

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (ilość zamówień)

1

1

4 MAT Firma Projektowo-Wykonawcza

Janusz Białecki

ul. Kasztanowa 60

44-330 Jastrzębie-Zdrój

25 000,00

5

2

MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik

ul. Konfederacji

Dzikowskiej 6/13

39-400 Tarnobrzeg

18 204,00

5

2

1

4 MAT Firma Projektowo-Wykonawcza

Janusz Białecki

ul. Kasztanowa 60

44-330 Jastrzębie-Zdrój

15 000,00

5

2

MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik

ul. Konfederacji

Dzikowskiej 6/13

39-400 Tarnobrzeg

14 883,00

5

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  15.12.2020 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Zamawiający – Gmina Nawojowa do odwołania będzie dokonywał otwarcia ofert złożonych w przetargach poprzez transmisję online.


W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Na 10 minut przed terminem otwarcia ofert, w polu poniżej zostanie opublikowany link do transmisji online: 
(proszę o kliknięcie w film z adnotacją na żywo)

https://www.youtube.com/channel/UC_mZum49hDIZOVFsoTRadeg/live

IRB.271.13.2020                                                                        Nawojowa 16.07.2020r.

 

 „Wykonanie  dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadań inwestycyjnych pn:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie na odcinku od Cmentarza do granicy gminy z Łazami Biegonickimi”;
 2. „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinkowo na drogach gminnych – ul. Wąska i ul. Widokowa w Nawojowej – odcinki miedzy istniejącym oświetleniem”.

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty podst. art. 11 ust określone w przepisach wydanych na. 8 ustawy PZP.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie  dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadań inwestycyjnych pn:

1). „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie na odcinku od Cmentarza do granicy gminy z Łazami Biegonickimi”;

2). „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinkowo na drogach gminnych – ul. Wąska i ul. Widokowa w Nawojowej – odcinki miedzy istniejącym oświetleniem. W szczególności:

 1. Projekt budowlany – dokumentacja projektowo - budowlana (na każde zadanie oddzielnie) wraz z opracowaniem map do celów projektowych, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dostarczenia niezbędnych uzgodnień i pozwoleń instytucji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym pozwolenie wodno-prawne i decyzja o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagane) oraz pozwoleń na wejście w teren działek prywatnych. Całość dokumentacji winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
 2. Uzyskanie warunków podłączenia do istniejącej sieci energetycznej nowego oświetlenia i przygotowanie umowy przyłączeniowej
 3. Uzgodnienie i akceptacje Wójta Gminy Nawojowa;
 4. Skompletowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego na każde zadanie oddzielnie. 
 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących pracami.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
 1. Termin wykonania zamówienia.

- zadanie nr 1: do dnia 15 grudnia 2020r.;

- zadanie nr 2: do dnia 15 grudnia 2020r.;

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik
1230664