Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji

Treść

IRB.271.15.2020                                                          Nawojowa, dnia 31.08.2020 r.      

                        

                                                                                                                 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez: Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester Główczyk 33-336 Łabowa 197.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 3 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium okres  rękojmi i gwarancji

Razem

 

1

ULTIMUS Rafał Michalik

ul. Jagiellońska 21/3

33-300 Nowy Sącz

42,48

40

82,48

2

F.U.H. WITEX Józef Witek

Siołkowa 437

33-330 Grybów

46,31

40

86,31

3

Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester Główczyk

33-336 Łabowa 197

60

40

100

 

 

Numer sprawy: IRB.271.15.2020                                               Nawojowa, dnia 18.08.2020 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji

 

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 18.08.2020r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 490 000,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęło 3 oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji (miesięcy)

1

ULTIMUS Rafał Michalik

ul. Jagiellońska 21/3

33-300 Nowy Sącz

713 704,41

72

2

F.U.H. WITEX Józef Witek

Siołkowa 437

33-330 Grybów

654 638,52

72

3

Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester Główczyk

33-336 Łabowa 197

505 321,00

72

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  20.11.2020 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

IRB.271.15.2020                                                                Nawojowa 03.08.2020 r.

 

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji.

 

 

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących Budowy budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji – Przebudowa wraz z rozbudową szkoły podstawowej na Centrum Kultury w Nawojowej.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.

a)  Roboty przygotowawcze;

 1. Roboty ziemne;
 2. Ułożenie krawężników i obrzeży;
 3. Wykonanie podbudowy z kruszywa – warstwa dolna i górna.
 1. Wykonanie instalacji elektrycznych w Centrum Kultury i siedzibie Policji.
 2. Roboty budowlane - tynki wewnętrzne.

 

 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także
 1. odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;

 

 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w Przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45233140-2 Roboty drogowe;

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 20 listopada 2020r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ.docx 92.8 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 429.33 KB
PRZEDMIAR ROBÓT - drogowe.pdf 321.38 KB
2a PLAN WARSTWICOWY.pdf 866.72 KB
2b PLAN WARSTWICOWY.pdf 918.69 KB
3.1.pdf 1444.46 KB
3.2.pdf 1783.88 KB
3.3.pdf 1020.6 KB
3.4.pdf 209.84 KB
3.5.pdf 113.02 KB
3.6.pdf 118.69 KB
3.7.pdf 111.87 KB
3.8.pdf 377.92 KB
3.9.pdf 105.9 KB
3.10.pdf 108.66 KB
3b PRZEKRÓJ PODŁUŻNY.pdf 277.2 KB
3c PRZEKRÓJ PODŁUŻNY.pdf 212.26 KB
3d PRZEKRÓJ PODŁUŻNY.pdf 213.94 KB
3e PRZEKRÓJ PODŁUŻNY.pdf 244.01 KB
3f PRZEKRÓJ PODŁUŻNY.pdf 206.84 KB
3g PRZEKRÓJ PODŁUŻNY.pdf 275.56 KB
4 PRZEKROJE NORMALNE.pdf 1593.56 KB
OPIS TECHNICZNY.pdf 90.73 KB
PB Konstrukcyjny.pdf 1929.04 KB
rys 2 rzut piwnic.pdf 727.47 KB
rys 3 rzut piwnic.pdf 913.43 KB
rys 4 rzut piętra.pdf 632.72 KB
SPECYFIKACJE.pdf 1148.07 KB
STRONA TYTUŁOWA.pdf 70.45 KB
1328403