Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres wrzesień - grudzień 2020” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa

Treść

GOPS.271.1.2020                                                                 Nawojowa, dnia 20.08.2020 r.

                                              

                                                                                                                                

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres wrzesień - grudzień 2020” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa”.

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1843) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Nawojowej zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę: COLLOSSUS Joanna Jabłońska ul. Ks. Kruczka 50, 33-335 Nawojowa.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 1 ofertę, nie odżucono żadnej oferty;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium Odległość od miejsca wytwarzania posiłku do siedziby Zamawiającego

Razem

 

1

COLLOSSUS

Joanna Jabłońska

ul. ks. Kruczka 50

33-335 Nawojowa

60

40

100

 

 

 

 

Numer sprawy: GOPS.271.1.2020                                             Nawojowa, dnia 13.08.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres wrzesień – grudzień 2020” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 13.08.2020r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 111 817,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Odległośc od miejsca wytwarzania posiłku do siedziby zamawiającego

1

COLLOSSUS

Joanna Jabłońska

ul. ks. Kruczka 50

33-335 Nawojowa

94 010,00

6,7 km

 

 

Termin wykonania zamówienia: od 02.09.2020 do 22.12.2020 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

GOPS.271.1.2020                                                                       Nawojowa 04.08.2020r.

 

 

Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres wrzesień - grudzień 2020” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

 

GMINA NAWOJOWA

W imieniu której działa Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 79 14, faks 18 445 79 14

www.nawojowa.pl; e – mail: gops@nawojowa.pl

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do poszczególnych placówek Gorących posiłków jednodaniowych:

a/ ziemniaki lub produkty przetworzone z ziemniaków o odpowiedniej gramaturze lub zamiennik (ryż, kasza) – 200 gram, mięso – 100 gram, surówka – 150 gram, sok lub kompot – 200 ml

 

Za danie  z mięsem, jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, lub danie z makaronem itp. o minimalnej gramaturze 400 gram + sok lub kompot 200 ml.

Wartość kaloryczna posiłku nie może być niższa niż 1000 kcal.

 

 

Placówka                                                                                           Szacunkowa ilość posiłków

Szkoła Podstawowa w Nawojowej                                 25

Szkoła Podstawowa w we Frycowej                              35

Szkoła Podstawowa w Bączej-Kuninie                         20

Szkoła Podstawowa w Homrzyskach                           20

Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej                 30

Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej             10

 

RAZEM                                                                                140

 

 

2. Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z przepisami i wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego. Zamawiający wymaga, aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego z uwzględnieniem niniejszej specyfikacji nie był niższy niż 4,50 zł brutto licząc w cenach hurtowych.

W rozumieniu Zamawiającego, surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie jednego gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego” jest to jedynie koszt surowca potrzebnego do przygotowania posiłku. Cena za przygotowania jednego posiłku winna być wyższa od kwoty 4,50 zł brutto o pozostałe koszty związane z wyprodukowaniem, koszty opakowań jednorazowych, dostarczenie do poszczególnych szkół, wydanie uczniom oraz kosztu odbioru i utylizacji naczyń jednorazowych oraz pozostałe koszty które ponosi wykonawca.

 

Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu 1 tygodnia /5 dni/ wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Zamawiający wymaga dostarczenia jadłospisów na dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego.

 

Dostarczenie/wydawanie posiłków - w godzinach umówionych z Dyrektorami Szkół.

 

Przewidywane przerwy obiadowe w szkołach:

 

Placówka                                                                            Przerwy obiadowe

Szkoła Podstawowa w Nawojowej                                 11:55-12:10

Szkoła Podstawowa w we Frycowej                              11:35-11:50

Szkoła Podstawowa w Bączej-Kuninie                         10:05-10:25

Szkoła Podstawowa w Homrzyskach                           10:25-10:45

Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej                 11:15-11:35

Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej             10:35-10:55

 

3. W ramach realizacji zamówienia należy zapewnić posiłek:

 a) Do Szkoły Podstawowej w Nawojowej i we Frycowej w naczyniach ceramicznych. Firma cateringowa musi zapewnić dostarczenie naczyń czystych i odbiór naczyń brudnych zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

b) do szkoły w Bączej-Kuninie, Homrzyskach, Żeleźnikowej Małej i Żeleźnikowej Wielkiej w naczyniach porcjowanych jednorazowych. Firma cateringowa musi zapewnić również odbiór naczyń jednorazowych do utylizacji najpóźniej w dniu następnym.

 

Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany. Zmiana ilości zarówno na + jak i na – nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy.

 

4. Wykonawca zapewnia transport posiłków we własnym zakresie. Wykonawca zapewni transport posiłków w taki sposób, aby posiłki dostarczone do spożycia posiadały wymaganą przepisami prawa temperaturę.

 

5. Firma cateringowa dostarczająca posiłki musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej oraz na transport posiłków.

 

6. Przygotowanie posiłków w okresie od dnia 02.09.2020 r. do 22.12.2020 r. z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od nauki w szkole i przerw w nauce w szkole.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

55.52.31.00-3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych,

55.52.40.00-9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół.

IV.Termin wykonania zamówienia.

od dnia 02.09.2020 r. do 22.12.2020 r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ .docx 44.68 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 403.88 KB
załączniki.docx 36.37 KB
Zał nr 12 - umowa.docx 16.38 KB
1271876