Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

Treść

IRB.271.16.2020                                                                  Nawojowa, dnia 29.09.2020 r.                               

            

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez: Konsorcjum firm: 1) PMP Style Sp. z o.o. Naściszowa 60, 33-300 Nowy Sącz, 2) Firma Handlowo Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka, 33-314 Łososina Dolna 37.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 3 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium wysokość kar umownych

Razem

 

1

NOVA Sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 14

33-300 Nowy Sącz

48,63

40

88,63

2

SUEZ Małopolska

Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A, Kraków

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37,

33-300 Nowy Sącz

55,08

40

95,08

3

Konsorcjum firm:

1) PMP Style Sp. z o.o.

Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

2) Firma Handlowo Usługowa „Pałka”

Seweryn Pałka

33-314 Łososina Dolna 37

60

40

100

 

 

    

Numer sprawy: IRB.271.16.2020                                          Nawojowa, dnia 09.09.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych
i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 09.09.2020r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 2 200 000,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

Nr oferty

Data i godzina złożenia na ePUAP

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

 

Wysokość kar umownych

1

2020.09.08 14:06

NOVA Sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 14

33-300 Nowy Sącz

2 688 336,00

2 500,00 zł

2

2020.09.08 15:32

SUEZ Południe

Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A, Kraków

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37,

33-300 Nowy Sącz

2 373 888,60

2 500,00 zł

3

2020.09.08 20:24

Konsorcjum firm:

1) PMP Style Sp. z o.o.

Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

2) Firma Handlowo Usługowa „Pałka”

Seweryn Pałka

33-314 Łososina Dolna 37

2 179 116,00

2 500,00 zł

 

 

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 r. do  31.12.2021 r.

        

Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn . zm.), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

W dniu 24.08.2020r. Zamawiający zamieścił wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365700-2020:TEXT:PL:HTML

1. Znak sprawy: IRB.271.16.2020

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik
1271886