Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2020/2021

Treść

Nawojowa, dnia 10.11.2020 r.

 

IRB.271.17.2020

 

                                           

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2020/2021”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryt czas rozpocz prac

Razem liczba pkt

Zadanie nr I: Sołectwo BĄCZA KUNINA i część Sołectwa NAWOJOWA

1

Baran Dominik Usługi Transportowo Towarowe i Rolnicze

Bącza-Kunina 17

33-335 Nawojowa

60

40

100

Zadanie nr II: Sołectwo NAWOJOWA (część południowo – zachodnia)

2

FHU Wójtowicz Jarosław

ul. Ks. Stanisława Kruczka 46

33-335 Nawojowa

60

40

100

6

FHU Handel Zwierzętami Rzeźnymi

Monika Wójtowicz

Maciejowa 11

33-336 Łabowa

50

40

90

Zadanie nr III: Sołectwo NAWOJOWA (część północno – zachodnia)

3

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka

ul. św. Jana Pawła II 79

60

40

100

Zadanie nr IV: Sołectwo FRYCOWA

 

5

Firma Handlowo – Usługowa

Wójtowicz Mateusz

Frycowa 68

33-335 Nawojowa

60

40

100

Zadanie nr V: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA

 

3

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka

ul. św. Jana Pawła II 79

60

40

100

Zadanie nr VI: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA

4

Firma Usługowa

Zarotyński Dariusz

Frycowa 227

33-335 Nawojowa

60

40

100

Zadanie nr VIII: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA

3

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka

ul. św. Jana Pawła II 79

60

40

100

 

 

 

 

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta:

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wybranego wykonawcy

Uzasadnienie wyboru

Zadanie nr I: Sołectwo BĄCZA KUNINA i część Sołectwa NAWOJOWA

1

Baran Dominik Usługi Transportowo Towarowe i Rolnicze

Bącza-Kunina 17

33-335 Nawojowa

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr II: Sołectwo NAWOJOWA (część południowo – zachodnia)

2

FHU Wójtowicz Jarosław

ul. Ks. Stanisława Kruczka 46

33-335 Nawojowa

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr III: Sołectwo NAWOJOWA (część północno – zachodnia)

3

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka

ul. św. Jana Pawła II 79

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr IV: Sołectwo FRYCOWA

 

5

Firma Handlowo – Usługowa

Wójtowicz Mateusz

Frycowa 68

33-335 Nawojowa

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr V: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA

3

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka

ul. św. Jana Pawła II 79

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr VI: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA

4

Firma Usługowa

Zarotyński Dariusz

Frycowa 227

33-335 Nawojowa

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr VIII: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA

3

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka

ul. św. Jana Pawła II 79

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

IRB.271.17.2020                                                                    Nawojowa, dnia 20.10.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2020/2021.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. Zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2020/2021”:

- Zadanie nr VII  Sołectwo POPARDOWA NIŻNA – w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1, wyżej wymienionej ustawy ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

 

Numer sprawy: IRB.271.17.2020                                               Nawojowa, dnia 19.10.2020 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2020/2021”

 

 1. Termin składania ofert upłynął 19.10.2020r. o godz. 09:00.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:

Zadanie nr I: Sołectwo BĄCZA KUNINA i część Sołectwa NAWOJOWA – 19 000,00 zł.

Zadanie nr II: Sołectwo NAWOJOWA (część południowo – zachodnia) 17 600,00 zł.

Zadanie nr III: Sołectwo NAWOJOWA (część północno – zachodnia) – 28 700,00 zł.

Zadanie nr IV: Sołectwo FRYCOWA – 35 200,00 zł

Zadanie nr V: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA – 59 000,00 zł.

Zadanie nr VI: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA – 25 800,00 zł.

Zadanie nr VII: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA – 23 200,00 zł.

Zadanie nr VIII: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA – 16 500,00 zł.

 1. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert:

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Czas rozpoczęcia prac

Zadanie nr I: Sołectwo BĄCZA KUNINA i część Sołectwa NAWOJOWA

1

Baran Dominik Usługi Transportowo Towarowe i Rolnicze

Bącza-Kunina 17

33-335 Nawojowa

20 181,00

30 minut

Zadanie nr II: Sołectwo NAWOJOWA (część południowo – zachodnia)

 

2

FHU Wójtowicz Jarosław

ul. Ks. Stanisława Kruczka 46

33-335 Nawojowa

19 083,60

30 minut

6

FHU Handel Zwierzętami Rzeźnymi

Monika Wójtowicz

Maciejowa 11

33-336 Łabowa

22 900,32

30 minut

Zadanie nr III: Sołectwo NAWOJOWA (część północno – zachodnia)

 

3

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka 4

28 511,57

30 minut

Zadanie nr IV: Sołectwo FRYCOWA

 

5

Firma Handlowo – Usługowa Rzeźnymi

Wójtowicz Mateusz

Frycowa 68

33-335 Nawojowa

34 912,94

30 minut

Zadanie nr V: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA

 

3

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka 4

57 485,16

30 minut

Zadanie nr VI: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA

4

Firma Usługowa

Zarotyński Dariusz

Frycowa 227

33-335 Nawojowa

29 529,36

30 minut

Zadanie nr VII: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA

 

Brak ofert

 

 

Zadanie nr VIII: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA

3

Firma Handlowo – Usługowa Marek Rogowski

33-335 Nawojowa

Żeleźnikowa Wielka 4

16 733,30

30 minut

 

             Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

IRB.271.17.2020                                                                               Nawojowa 09.10.2020r.

 

 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2020/2021”

 

 

 

 

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: gmina@nawojowa.pl

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.).Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2020/2021.
 2. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 0050.119.2019 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 11września2019 roku w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa oraz m.in. na:

2.1. Odśnieżaniu całej szerokości jezdni oraz poboczy na drogach wymienionych w specyfikacji.

2.2. Likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej na podjazdach i skrzyżowaniach poprzez posypanie jezdni odpowiednimi środkami, jakie mogą być używane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach  /Dz.U. Nr 230 poz. 1960/.(Zamawiający dysponuje kruszywem naturalnym o uziarnieniu do 4 mm oraz solą, który składowany jest przy budynku dawnej „Hamerni” w Nawojowej.  Wykonawca realizujący zadanie  we własnym zakresie ma go pobierać z miejsca składowania).

2.3. Prowadzeniu prac (odśnieżania, likwidacja śliskości) w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, w czasie zawiei i zamieci śnieżnych) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, a w przypadku nagłych zmian pogody rozpoczęcie prac natychmiast oraz na każdorazowe polecenie Zamawiającego, utrzymanie przejezdności na drogach w okresie zimowym.

 1. Zimowe utrzymanie na dodatkowych drogach polega na przywróceniu przejezdności po opadach – odśnieżanie drogi po zakończeniu opadu śniegu. Stawka za 1 km odśnieżania drogi wynosi ½ stawki na innych drogach gminnych w Sołectwie Nawojowa, Frycowa, Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka.
 2. Droga do stacji wodociągowej w Bączej-Kuninie odśnieżana będzie tylko na każdorazowe polecenie Urzędu Gminy Nawojowa.
 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

90.62.00.00-9 – Usługi odśnieżania,

90.63.00.00-2 – Usługi usuwania oblodzeń

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

a/ zadanie nr I:  Sołectwo BĄCZA KUNINA:

1) Droga „Nosalówka”–od sklepu do wylotu na drogę powiatową koło Pana Janikowskiego-długość drogi 1,8 km

2)  Droga „Od mostu(k. Kaplicy) do drogi powiatowej Frycowa-Złotne” (Bącza-Kunina Potok)oraz boczna Osiedle Potok -długość drogi 2,3 km

3) Droga „koło Szkoły” - długość drogi 0,3 km

4) Droga do stacji wodociągowej – długość drogi 0,25 km

 

b/ zadanie nr II: Sołectwo NAWOJOWA (część południowo – zachodnia):

1) ul. Szkolnaw Nawojowej (droga Szkoła – Barnakówka – Horoskówka) - długość drogi 0,8 km

2) ul. Wspólna w Nawojowej (droga „Dutkówka” do sołtysa) - długość drogi 0,3 km       

3) ul. Ks. Stanisława Kruczka (Droga Plebańskie Polaw Nawojowej) – długość drogi 0,3 km

4) ul. Polna (Droga ,,Do Kali” w Nawojowej)– długość drogi 0,5 km

5) ulice: Parkowa - Sikornik – Wąska – Widokowa -  Łącznik (od drogi Powiatowej – Cmentarz – Sikornik – Bukowiec – Łęg oraz od cmentarza do drogi krajowej) - długość drogi 3,8 km

 

c/zadanie nr III: Sołectwo NAWOJOWA(część północno – zachodnia):

1) ulice: Urocza – Osiedlowa– Kwiatowa (Osiedle Podkamienne) - długość drogi 1,3 km

2) ul. Leśna(Nawojowa – Ciecierz) - długość drogi 0,9 km   

3) ul. Zielona(Nawojowa – Górki Zawadzkie) -długość drogi 0,6 km

4) ul. Zagórze(Od drogi powiatowej do drogi gminnej Majdan – Sowina w Żeleźnikowej Wielkiej) -długość drogi 2,2 km

5) ul. Podgórska(droga do „Kozerów”)- długość drogi 0,6 km

6) Droga Podkamienne (za potokiem) -długość drogi 0,3 km                                  

 

Parkingi:

7) Koło Szkoły Podstawowej w Nawojowej o powierzchni 618 m²;

8) Koło Kaplicy Cmentarnej w Nawojowej o powierzchni 1141 m²;

9) Koło kiosków handlowych w Nawojowej o powierzchni 1600 m²;

10) Koło Kościoła w Nawojowej (2 parkingi – przed i za Kościołem) o łącznej powierzchni 1000 m²;

 

d/ zadanie nr IV: Sołectwo FRYCOWA:

1) Rybień przez osiedle oraz w kierunku „Margonia” -długość drogi 2,3 km

2) Droga „Zawodzie” do osiedla „Wójtowiczów” i „Dolinki – Zagroda” -długość drogi 4,1 km                           

3) Frycowa – osiedle i osiedle k. Szkoły + 2 drogiboczne (do Lelity i Poradowskiego oraz łącznik do drogi powiatowej), -długość drogi 2,3 km    

4) Droga „Do lasu na Rybniu” – długość drogi 0,7 km

5) Droga „Do osiedla pod Pułankami” – długość drogi 0,35 km

 

„dodatkowe” drogi:

6) Droga do „Ormantego” we Frycowej - długość drogi 0,4 km                    

7) Droga do Homoncików i Zaczyków we Frycowej - długość drogi 0,6 km

8) Frycowa – Pułanki- długość drogi 1,2 km    

9) FRYCOWA – droga Rybień - do Cyconia-długość drogi 1,5 km

10) Frycowa – boczna droga do Wiktorów i innych dz. nr 775- długość drogi 0,1 km

11) Droga do Kowalików i innych we Frycowej – długość drogi 0,4 km    

 

e/zadanie nr V: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA:

1) Od pętli autobusowej do Sowiny (Wiejskie – Kącina) -długość drogi 1,9 km

2) Od Cmentarza do Poręby oraz droga Majdan – Sowina -długość drogi 3,1 km          

3) Od Szkoły w kierunku Zagórza od Popowic oraz droga Zagórze od Popowic- długość drogi 3,9 km     

4) Drogi (2 drogi) ,,Na Pustkach” – długość 0,8 km

5)Droga ,,Gajówka” w Żeleźnikowej Wielkiej – długość drogi 1 km;

6)Droga osiedle Plebańskie w Żeleźnikowej Wielkiej – długość drogi 0,2 km

           

„dodatkowe” drogi:

7) Droga do Barnachów, Michalików i Lelitów - długość drogi 0,7 km

8)  Droga Zagórze od Popowic do osiedla „Szmitów-Buczków”- długość drogi 0,6 km

9) ŻELEŹNIKOWA WIELKA – droga do Myślca (do mostu) - długość drogi 0,5 km

10) Droga do Barnachów, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej– długość drogi 0,9 km,

 

11) ParkingKoło Kościoła o powierzchni 762 m²;

 

f/ zadanie nr VI: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA:

1)  Od drogi krajowej do Pana Frączka i Kulpy oraz w kierunku osiedla „Wiktorów”, most na rzece Kamienica, ul. Krótka(Stary Tracz) i ul. Nad Kamienicą(do osiedla „Baranów” w Nawojowej)- długość drogi 4,9 km

 

g/ zadanie nr VII: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA:

1)  ul. Ogrodowaw Nawojowej i dalej droga Nawojowa – Popardowa Niżna (do końca asfaltu) - długość drogi 3,0 km         

2) Do osiedla pod Mała Górą - długość drogi 0,2 km

3) ul. Lipowa(Droga Przedszkole – Hamernia i Aleja Lipowa) oraz ul. Cicha(do osiedla „Za Murem”) -długość drogi 1,1 km   

 

 

Parkingi:

4) Koło Urzędu Gminy Nawojowa o powierzchni 480 m²;

5) Wzdłuż ul. Ogrodowej o powierzchni 485 m²;

6) parking przy ul. Lipowej (przy drodze w kierunku Hamernii za Przedszkolem) o powierzchni 380 m²;

 

h/ zadanie nr VIII: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA

1) Droga „Podlas”- długość drogi 0,3 km

2) Droga Moczurki – Stajanie- długość drogi 1,6 km

 

„dodatkowe” drogi:

3) Droga do Pawlików, Gawlaka i innych w Żeleźnikowej Małej - długość drogi 0,6 km

4) Droga od pętli autobusowej do osiedla Łąki w Żeleźnikowej Małej - długość drogi 0,6 km.

5) droga ,,Do Krzesza i innych” w Żeleźnikowej Małej- długość drogi 0,1 km.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowaw art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

 

IV.Termin wykonania zamówienia.

od dnia podpisania umowy do 15.04.2021 r. dla wszystkich zadań.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ-.docx 52.91 KB
załączniki.docx 87.42 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 187.87 KB
1271886