Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2020/2021

Treść

Nawojowa, dnia 20.11.2020 r.

 

IRB.271.21.2020

                                                                         

                                                                                                                                            

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2020/2021”.

 

 1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryt czas rozpocz prac

Razem liczba pkt

Zadanie nr VII: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA

1

FHU Wójtowicz Jarosław

ul. Ks. Stanisława Kruczka 46

33-335 Nawojowa

60

40

100

 

 

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta:

 

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wybranego wykonawcy

Uzasadnienie wyboru

Zadanie nr VI: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA

1

FHU Wójtowicz Jarosław

ul. Ks. Stanisława Kruczka 46

33-335 Nawojowa

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy: IRB.271.21.2020                                           Nawojowa, dnia 28.10.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2020/2021”

 

 1. Termin składania ofert upłynął 28.10.2020r. o godz. 09:00.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:

Zadanie nr VII: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA – 23 200,00 zł.

 1. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęło 1 oferta:

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Czas rozpoczęcia prac

Zadanie nr VII: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA

1

FHU Wójtowicz Jarosław

ul. Ks. Stanisława Kruczka 46

33-335 Nawojowa

21 293,28

30

 

Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 15 kwietnia 2021r.

             Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

IRB.271.21.2020                                                                         Nawojowa 20.10.2020r.

 

 

 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2020/2021”

 

 

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: gmina@nawojowa.pl

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2020/2021.
 2. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 0050.119.2019 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 11 września 2019  roku w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa oraz m.in. na:

2.1. Odśnieżaniu całej szerokości jezdni oraz poboczy na drogach wymienionych w specyfikacji.

2.2. Likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej na podjazdach i skrzyżowaniach poprzez posypanie jezdni odpowiednimi środkami, jakie mogą być używane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach  /Dz.U. Nr 230 poz. 1960/. (Zamawiający dysponuje kruszywem naturalnym o uziarnieniu do 4 mm oraz solą, który składowany jest przy budynku dawnej „Hamerni” w Nawojowej.  Wykonawca realizujący zadanie  we własnym zakresie ma go pobierać z miejsca składowania).

2.3. Prowadzeniu prac (odśnieżania, likwidacja śliskości) w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, w czasie zawiei i zamieci śnieżnych) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, a w przypadku nagłych zmian pogody rozpoczęcie prac natychmiast oraz na każdorazowe polecenie Zamawiającego, utrzymanie przejezdności na drogach w okresie zimowym.

 

 1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

90.62.00.00-9 – Usługi odśnieżania,

90.63.00.00-2 – Usługi usuwania oblodzeń

 

zadanie nr VII: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA:

1)  ul. Ogrodowa w Nawojowej i dalej droga Nawojowa – Popardowa Niżna (do końca asfaltu) - długość drogi 3,0 km       

2) Do osiedla pod Mała Górą - długość drogi 0,2 km

3) ul. Lipowa (Droga Przedszkole – Hamernia i Aleja Lipowa) oraz ul. Cicha (do osiedla „Za Murem”) - długość drogi 1,1 km  

Parkingi:

4) Koło Urzędu Gminy Nawojowa o powierzchni 480 m²;

5) Wzdłuż ul. Ogrodowej o powierzchni 485 m²;

6) parking przy ul. Lipowej (przy drodze w kierunku Hamernii za Przedszkolem) o powierzchni 380 m²;

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

 

IV.Termin wykonania zamówienia.

od dnia podpisania umowy do 15.04.2021 r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ .docx 43 KB
załączniki.docx 39.75 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 424.39 KB
1271886