Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres styczeń - czerwiec 2021” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa

Treść

Numer sprawy: GOPS.271.2.2020                                         Nawojowa, dnia 16.12.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres styczeń - czerwiec 2021” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa

 

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 16.12.2020r. o godz. 09:10.

  1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 136 080,00 zł.
  2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

 

Odległość od miejsca wytwarzania posiłku do siedziby Zamawiającego

1

COLLOSSUS

Joanna Jabłońska

ul. Ks. Kruczka 50

33-335 Nawojowa

110 160,00

7 km

 

 

             Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

GOPS.271.2.2020                                                                       Nawojowa 08.12.2020r.

 

 

 „Realizacja wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na okres styczeń - czerwiec 2021” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

 

GMINA NAWOJOWA

W imieniu której działa Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 79 14, faks 18 445 79 14

www.nawojowa.pl; e – mail: gops@nawojowa.pl

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do poszczególnych placówek Gorących posiłków jednodaniowych:

a/ ziemniaki lub produkty przetworzone z ziemniaków o odpowiedniej gramaturze lub zamiennik (ryż, kasza) – 200 gram, mięso – 100 gram, surówka – 150 gram, sok lub kompot – 200 ml

 

Za danie  z mięsem, jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, lub danie z makaronem itp. o minimalnej gramaturze 400 gram + sok lub kompot 200 ml.

Wartość kaloryczna posiłku nie może być niższa niż 1000 kcal.

 

 

Placówka                                                                                           Szacunkowa ilość posiłków

Szkoła Podstawowa w Nawojowej                                                 20

Szkoła Podstawowa w we Frycowej                                              30

Szkoła Podstawowa w Bączej-Kuninie                                         20

Szkoła Podstawowa w Homrzyskach                                            20

Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej                                  20

Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej                             10

 

RAZEM                                                                                                120

 

 

2. Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z przepisami i wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego. Zamawiający wymaga, aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego z uwzględnieniem niniejszej specyfikacji nie był niższy niż 4,50 zł brutto licząc w cenach hurtowych.

W rozumieniu Zamawiającego, surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie jednego gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego” jest to jedynie koszt surowca potrzebnego do przygotowania posiłku. Cena za przygotowania jednego posiłku winna być wyższa od kwoty 4,50 zł brutto o pozostałe koszty związane z wyprodukowaniem, koszty opakowań jednorazowych, dostarczenie do poszczególnych szkół, wydanie uczniom oraz kosztu odbioru i utylizacji naczyń jednorazowych oraz pozostałe koszty które ponosi wykonawca.

 

Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu 1 tygodnia /5 dni/ wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Zamawiający wymaga dostarczenia jadłospisów na dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego.

 

Dostarczenie/wydawanie posiłków - w godzinach umówionych z Dyrektorami Szkół.

 

Przewidywane przerwy obiadowe w szkołach:

 

Placówka                                                                            Przerwy obiadowe

Szkoła Podstawowa w Nawojowej                                 11:55-12:10

Szkoła Podstawowa w we Frycowej                              11:35-11:50

Szkoła Podstawowa w Bączej-Kuninie                         10:05-10:25

Szkoła Podstawowa w Homrzyskach                            10:25-10:45

Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej                  11:15-11:35

Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej             10:35-10:55

 

3. W ramach realizacji zamówienia należy zapewnić posiłek:

 a) Do Szkoły Podstawowej w Nawojowej i we Frycowej w naczyniach ceramicznych. Firma cateringowa musi zapewnić dostarczenie naczyń czystych i odbiór naczyń brudnych zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

b) do szkoły w Bączej-Kuninie, Homrzyskach, Żeleźnikowej Małej i Żeleźnikowej Wielkiej w naczyniach porcjowanych jednorazowych. Firma cateringowa musi zapewnić również odbiór naczyń jednorazowych do utylizacji najpóźniej w dniu następnym.

 

Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany. Zmiana ilości zarówno na + jak i na – nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy.

 

4. Wykonawca zapewnia transport posiłków we własnym zakresie. Wykonawca zapewni transport posiłków w taki sposób, aby posiłki dostarczone do spożycia posiadały wymaganą przepisami prawa temperaturę.

 

5. Firma cateringowa dostarczająca posiłki musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej oraz na transport posiłków.

 

6. Przygotowanie posiłków w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 24.06.2021 r. z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od nauki w szkole i przerw w nauce w szkole.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

55.52.31.00-3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych,

55.52.40.00-9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół.

IV.Termin wykonania zamówienia.

od dnia 18.01.2021 r. do 24.06.2021 r.

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    nowy
  • Umieścił
    Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ .docx 44.73 KB
załączniki.docx 36.09 KB
Zał nr 12 - umowa.docx 16.48 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 413.52 KB
1328403