Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Urząd Gminy Nawojowa 2019

Wprowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej dla wsi Żeleźnikowa Wielka, gmina Nawojowa Środa, 26 czerwca 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nasz znak: IRB.6870.3.2019                                                                           Nawojowa, dnia 24.06.2019 r.

        Wójt Gminy Nawojowa, działając w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późniejszymi zmianami)  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:

 

,,Wprowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej dla wsi Żeleźnikowa Wielka, gmina Nawojowa”.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Do zadań wykonawcy będzie należało wykonanie projektu zmiany numeracji porządkowej nieruchomości oraz planu ulic wraz z wprowadzeniem do EMUiA, z przygotowaniem zawiadomień o zmianie adresu oraz wykonaniem mapy przeglądowej na podkładzie mapy topograficznej.

 

2. Zakres zamówienia obejmuje:

 

  1. Operat zamiany numeracji porządkowej istniejących budynków wraz z projektem przyporządkowania numerów adresowych dla nieruchomości położonych w terenach zabudowy (mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej i innych). W operacie należy uwzględnić rezerwę numeracji na planowaną zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Warunkiem niezbędnym do wykonania zamówienia jest przeprowadzenie wywiadu terenowego, w trakcie którego Wykonawca zidentyfikuje miejsce wjazdu na posesje oraz racjonalne rozłożenie rezerwacji punktów adresowych.

Operat należy wykonać w formacie GML lub innym umożliwiającym określenie projektowanego punktu adresowego w układzie WGS84. Plik GML powinien zawierać co najmniej następujące dane:

- nazwa ulicy

- pole przeznaczone dla numeru teryt danej ulicy

- numer porządkowy działki

- numer działki ewidencyjnej

- współrzędne geograficzne w układzie WGS84

W formacie xls zestawienie przedstawiające relacje starej numeracji adresów do nowej numeracji uwzględniającej ulice i na odwrót wykaz powinien również zawierać oznaczenia działek na których położone są budynki oraz osoby ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

W skład operatu w formie wydruku wchodzą następujące elementy:

- wykaz przedstawiające relacje starej numeracji adresów do nowej numeracji uwzględniającej ulice wykaz powinien również zawierać oznaczenia działek na których położone są budynki oraz osoby ujawnione w ewidencji gruntów i budynków

- wykaz przedstawiające relacje nowej numeracji adresowej uwzględniającej ulice do starej numeracji wykaz powinien również zawierać oznaczenia działek na których położone są budynki oraz osoby ujawnione w ewidencji gruntów i budynków

- wykazy jak wyżej bez danych osobowych z ewidencji gruntów

-graficzny plan ulic wraz liniami numeracyjnymi wykonany w skali 1:2000 na podkładzie mapy zawierającej granice ewidencyjne działek oraz istniejące budynki w formie wydruków (arkusze A3).

- dokumenty wykonane w trakcie wywiadu terenowego (szkice, notatki itp.) – dokumenty powinny zawierać datę i podpis osoby wykonującej.

Operat wydrukowany ze stroną tytułową zszyty i podpisany przez wykonawcę prac.

  1. wprowadzenie nowych numerów do bazy EMUiA
  2. projekt druków zawiadomień dla poszczególnych istniejących punktów adresowych
  3. plan miejscowości do wydruku A0 w formacie pdf
  4. Opracowanie i wykonanie mapy siatki ulic wsi Żeleźnikowa Wielka.
  5. Przeprowadzenie   konsultacji   społecznych   z  mieszkańcami  w  sprawie  wprowadzenia

        nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej oraz przygotowanie i sporządzenie niezbędnej

               związanej z tym dokumentacji.

  1. Przygotowanie    projektu    uchwał(y)    dotyczących    wprowadzenia   nazewnictwa    ulic

i numeracji porządkowej.

 

Operat należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami i innymi przepisami dotyczącymi opracowania prac geodezyjnych. Operat należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany zakresu przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego  - ,,Formularz ofertowy”.

 

Termin realizacji całego zadania: 30.11.2019 r.

 

Koperta zawierająca ofertę musi być trwale zabezpieczona i zawierać opis:

Oferta na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Wprowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej dla wsi Żeleźnikowa Wielka, gmina Nawojowa”.

    

W ofercie należy podać cenę brutto.

 

Najkorzystniejsza cena za wykonanie zadania będzie podstawą do wyboru Oferenta.

Zamawiający zawrze z wykonawcą umowę sporządzoną w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Oferty proszę przesłać na adres:

Urząd Gminy Nawojowa ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa  w terminie do dnia  05.07.2019 r.

 

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER