Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Urząd Gminy Nawojowa 2019

Pomalowanie 4 pomieszczeń w Urzędzie Gminy Nawojowa na 1 piętrze Poniedziałek, 22 lipca 2019

IRB.6.2019                                                                           Nawojowa, dnia 05.08.2019 r.                               

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy Zapytania ofertowego pn. Pomalowanie 4 pomieszczeń w Urzędzie Gminy Nawojowa na 1 piętrze”.

 

 

 

Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez firmę: Usługi Remontowo-Budowlane Adam Sułkowski ul. Bandurskiego 13a, 33-340 Stary Sącz.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 2 oferty;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

 

1

EMINADO

Grzegorz Grycewicz Czarnochowice 362

32-020 Wieliczka

71,83

71,83

2

Usługi Remontowo-Budowlane Adam Sułkowski

ul. Bandurskiego 13a,

33-340 Stary Sącz

100,00

100,00

 

 

 

 

Nawojowa, dn. 22.07.2019 r.

 

                                        Wójt Gminy Nawojowa zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn.: „Pomalowanie 4 pomieszczeń w Urzędzie Gminy Nawojowa na 1 piętrze”.

 

Proszę o wyliczenie kosztu wykonania zadania tj. „Pomalowanie 4 pomieszczeń w Urzędzie Gminy Nawojowa na 1 piętrze”. na podstawie załączonego przedmiaru robót.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku do godz. 09:00 z napisem:

 

Oferta na: ,,Pomalowanie 4 pomieszczeń w Urzędzie Gminy Nawojowa na 1 piętrze” oraz z dopiskiem ,,Nie otwierać przed 31 lipca 2019 r do godz. 09:10”

Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie lub innej niż wskazana formie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert dnia 31 lipca 2019 roku o godz. 09:10

 

Oferta powinna zawierać wyliczoną cenę brutto za wykonanie całości zadania wraz z materiałami wykonawcy.

 

Termin wykonania zadania – do 30.09.2019 roku. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie i rozliczenie zadania. 

 

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Gwarancja – 36 miesięcy

 

                                                                           Wójt Gminy Nawojowa

                                                                                              dr inż. Stanisław Kiełbasa

 

Otrzymują:

  1. Strona internetowa www.nawojowa.pl;
  2. A/a.

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER