Nasza Gmina
Czwartek 2 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Urząd Gminy Nawojowa 2019

Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej i kosztorysowej na zadanie: „Budowa chodnika ul. Podkamienne w Nawojowej wraz z budową oświetlenia ulicznego” na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zagórze do Kaplicy w Żeleźnikowej Małej (droga powia Środa, 21 sierpnia 2019

IRB – 7021.72.2019                                                     Nawojowa, dn. 21.08.2019 r.

 

                                         Wójt  Gminy  Nawojowa, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia ofert na realizację inwestycji:

1. „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej i kosztorysowej na zadanie: „Budowa chodnika ul. Podkamienne w Nawojowej wraz z budową oświetlenia ulicznego” na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zagórze do Kaplicy w Żeleźnikowej Małej (droga powiatowa nr 1528K Nawojowa – Żeleźnikowa – Łazy Biegonickie)

W załączeniu kopia mapy ewidencyjnej z oznaczeniem zakresu projektu.

 

2. Zakres rzeczowy zadań obejmuje:

  1. Wykonanie projektów budowlanych (po 4 kompletów) z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót (po 2 komplety) dla chodnika i oświetlenia ulicznego oddzielnie;
  2. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
  3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń instytucji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym pozwolenie wodno-prawne i decyzja o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagane), zgody właścicieli działek, jeżeli zajdzie konieczność ich zajęcia na cele budowlane.

 

3. Projekty budowlane, kosztorysy, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 1 egzemplarzu), należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD.

 

4. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wszelka pomoc Zamawiającemu przy uzyskaniu pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego.

5. Termin  wykonania dokumentacji projektowo – budowlanej dla każdego podanego zadania: do 10 grudnia 2019 roku.

   

Przewiduje się możliwość zmiany  terminu  wykonania zadania w przypadku przedłużenia się procedur prawno – administracyjnych niezależnych od Wykonawcy, lecz nie dłużej niż do 20 grudnia 2019 roku.

 

Proszę o wyliczenie kosztu wykonania prac projektowych dla każdego zadania (chodnika i oświetlenia drogi) oddzielnie i złożenie oferty na każde zadanie projektowe oddzielnie,  w terminie do 30 sierpnia 2019 roku, do godziny 9:00.

Oferta powinna zawierać wyliczoną cenę brutto na każde zadanie oddzielnie oraz cenę za całość zadania; potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania dokumentacji projektowej (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego); oświadczenie, że osoba, która będzie  odpowiadać za wykonanie robót posiada wymagane uprawnienia, zgodnie z ustawą prawo budowlane, potwierdzone kopią uprawnień i członkostwa do właściwej izby samorządu zawodowego.

Termin wykonania zadania – 10 grudnia 2019 roku. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie i rozliczenie robót. 

Termin zapłaty faktury za wykonanie robót – do 30 grudnia 2019 roku.

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER