Nasza Gmina
Czwartek 2 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Urząd Gminy Nawojowa 2019

Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa przy użyciu ,,Remontera” drogowego Czwartek, 26 września 2019

IRB.2511.9.2019                                                                  Nawojowa, dnia 10.10.2019 r.                               

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy Zapytania ofertowego pn. Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa przy użyciu ,,Remontera” drogowego”.

 

 

 

Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez: Firmę Handlowo-Usługową TRANSROL Antoni Romańczyk Biała Niżna 468, 33-330 Grybów

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 1 ofertę;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

 

1

Firmę Handlowo-Usługową TRANSROL Antoni Romańczyk Biała Niżna 468, 33-330 Grybów

100,00

100,00

 

 

Nawojowa, dn. 25.09.2019 r.

 

                                        Wójt Gminy Nawojowa zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn.: „Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa przy użyciu ,,Remontera” drogowego”.

 

Proszę o wyliczenie kosztu wykonania zadania tj. „Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa przy użyciu ,,Remontera” drogowego – pojemność zbiornika na emulsję 1400 litrów – 6 m3 kruszywa bazaltowego.

 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa w terminie do dnia 03 października 2019 roku do godz. 09:00 z napisem:

 

Oferta na: ,, Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa przy użyciu ,,Remontera” drogowego” oraz z dopiskiem ,,Nie otwierać przed 03 października 2019 r do godz. 09:10”

Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie lub innej niż wskazana formie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert dnia 03 października 2019 roku o godz. 09:10

 

Oferta powinna zawierać wyliczoną cenę brutto za wykonanie 1 usługi naprawy dróg gminnych wraz z materiałami wykonawcy.

 

Zamawiający przewiduje zamówienie trzech usług naprawy dróg.

 

Termin wykonania zadania – do 15.11.2019 roku. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie i rozliczenie zadania. 

 

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER