Nasza Gmina
Czwartek 2 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Urząd Gminy Nawojowa 2019

Wykonanie znaków kierunkowych z nazwami ulic w miejscowości Żeleźnikowa Wielka oraz znaków kierunkowych z nazwami ulic i numerami porządkowymi w miejscowości Nawojowa Wtorek, 03 grudnia 2019

Nasz znak: IRB.6870.5.2019                                                          Nawojowa, dnia 03.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Nawojowa przystępuje do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na „Wykonanie znaków kierunkowych z nazwami ulic w miejscowości Żeleźnikowa Wielka oraz znaków kierunkowych z nazwami ulic i numerami porządkowymi w miejscowości Nawojowa” w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.)

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie znaków kierunkowych z nazwami ulic w miejscowości Żeleźnikowa Wielka oraz znaków kierunkowych z nazwami ulic i numerami porządkowymi w miejscowości Nawojowa”

I. Zakres zadania obejmuje:

1. Wykonanie, dostarczenie i montaż nowych tablic z nazwami ulic i numerami wraz       z elementami mocującymi i słupkiem.

Tablice ulic: blacha ocynkowana o wymiarach długość tablic wynosi minimum 60 cm,  a w razie dłuższej nazwy do 1 m z zapewnieniem stabilności tabliczki i jej montażu do słupka, wysokość tablicy wynosi 20 cm – grubość tablicy wynosi 1,25 mm. Malowana obustronnie proszkowo według wzoru w załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 0050.129.2016 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 10 października 2016 r., litery wyklejane folią odblaskową I generacji.

Ramka do tablic zamknięta, profil stalowy zamknięty o przekroju kwadratowym 20/20 mm.

Słupek: stalowy ocynkowany z elementami kotwiącymi zabezpieczającymi słupek przed obrotem wokół własnej osi, średnica zewnętrzna 60,3 mm, minimalna grubość ścianki 2,9 mm, zakończony od góry plastikowa nakładką zabezpieczającą otwór. Słupki umieszczone w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 0,8 m, skrajnia pionowa min 2,50 m od powierzchni terenu do dolnej krawędzi ramki.

Mocowanie tablic do ramki – umożliwiające ewentualną wymianę tablicy.

Mocowanie ramki do słupka – za pomocą odpowiednich opasek.

Montaż słupka – wykonanie wykopu, zabetonowanie słupka, odtworzenie istniejącej nawierzchni.

2. Wykonanie, dostarczenie i montaż nowych tablic adresowych na budynki.

Tablice: z blachy ocynkowanej o wymiarach szerokość tablicy 25 cm,  wysokość tablicy 20 cm, grubość blachy 1,25 mm. Malowana obustronnie proszkowo według wzoru w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 0050.129.2016 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 10 października 2016 r., litery wyklejane folią odblaskową I generacji.

II.   Wykonawca winien podać łączną cenę brutto za całe zamówienie  uwzględniając      w cenie sprzęt, dostawę,  montaż oraz niezbędne materiały własne do realizacji zadania:

1.   tablice dwustronne z blachy ocynkowanej w ramce z montażem na słupkach –  ilość               64 sztuk (w załączeniu wykaz nazw ulic i numeracji porządkowej),

2.   słupki  – ilość 33 sztuk, z zabetonowaniem w gruncie,

3. tablice adresowe na budynki z blachy ocynkowanej z montażem na budynkach – ilość 9 sztuk (w załączeniu wykaz tabliczek z numeracja porządkową). 

Dodatkowo Wykonawca w ofercie ma podać cenę jednostkowa brutto dla poszczególnych pozycji wymienionych w pkt II – 1, 2, 3.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać cenę brutto za całość zamówienia.

Najkorzystniejsza cena za wykonanie zadania będzie podstawą do wyboru Oferenta. Zamawiający zawrze z wykonawcą umowę sporządzoną w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Termin wykonania zadania od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.12.2019 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie znaków kierunkowych z nazwami ulic w miejscowości Żeleźnikowa Wielka oraz znaków kierunkowych z nazwami ulic i numerami porządkowymi w miejscowości Nawojowa” na adres: Urząd Gminy Nawojowa 33 -335 Nawojowa, ul. Ogrodowa 2.

                                                                                                 Wójt Gminy Nawojowa

                                                                                               dr inż. Stanisław Kiełbasa

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER