Nasza Gmina
Czwartek 2 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Urząd Gminy Nawojowa 2019

Modernizację systemu monitoringu w PSZOK w Nawojowej Środa, 04 grudnia 2019

Nawojowa, dnia 13 grudnia 2019 roku

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU
ZAPYTANIA O CENĘ

na realizację zadania pn.

Modernizację systemu monitoringu w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nawojowej

 

1. WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

Do dnia 12.12.2019 r. wpłynęła 1 oferta,

Wybrano ofertę firmy:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy (firmy)

Wartość brutto [zł]

1

Przedsiębiorstwo Usługowe “Sezam” Spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Królowej Jadwigi 34

8 608,67

 

2. KRYTERIUM WYBORU OFERTY – WAGA (%):

Cena – 100%.

 

3. NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ ZŁOŻYŁA FIRMA:

Przedsiębiorstwo Usługowe “Sezam” Spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Królowej Jadwigi 34

 

4. UZASADNIENIE WYBORU:

Wybrana oferta jest ważna.

 

 

Nasz znak: IRB.7031.5.2019                                                Nawojowa, dnia 04.12.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Nawojowa przystępuje do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na „pn. Modernizację monitoringu w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nawojowej” w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Przedmiotem zamówienia jest:

„Modernizacja systemu monitoringu w wiatach i placu w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nawojowej opartej na kamerach
8 MP.

I. Zakres zadania obejmuje:

  1. Dostawa oraz montaż kamer 8Mpix kompatybilnych z obecnie zainstalowanym systemem (Yudor) – 3 szt.
  2. Wykonanie instalacji zasilająco sterującej do kamer.
  3. Programowanie systemu
  4. Sprawdzenie działania

II. Wykonawca winien podać łączną cenę brutto za całe zamówienie  uwzględniając      w cenie sprzęt, dostawę,  montaż oraz niezbędne materiały własne do realizacji zadania.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać cenę brutto za całość zamówienia.

Najkorzystniejsza cena za wykonanie zadania będzie podstawą do wyboru Oferenta. Zamawiający zawrze z wykonawcą umowę sporządzoną w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Termin wykonania zadania od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.12.2019 r. w zaklejonych kopertach
z dopiskiem „Modernizację systemu monitoringu w PSZOK w Nawojowej” na adres: Urząd Gminy Nawojowa 33 -335 Nawojowa, ul. Ogrodowa 2.

                                                                                               Wójt Gminy Nawojowa

                                                                                             dr inż. Stanisław Kiełbasa

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER