Nasza Gmina
Czwartek 2 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Urząd Gminy Nawojowa 2019

Remont pomieszczeń szkolnych, biurowych i sanitariatów na kondygnacji parteru w budynku Szkoły Podstawowej w Nawojowej Środa, 02 stycznia 2019

IRB.1.2019                                                                           Nawojowa, dnia 11.01.2019 r.                               

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy Zapytania ofertowego pn. „Remont pomieszczeń szkolnych, biurowych i sanitariatów na kondygnacji parteru w budynku Szkoły Podstawowej w Nawojowej”.

 

Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 6 złożona przez: Zakład Remontowo Budowlany Marek Fecko ul. Chruślicka 69, 33-300 Nowy Sącz.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 12 ofert;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

 

1

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowo Handlowe

P.B.R Sp. z o.o.

Maszkienice 175

32-828 Biadoliny Szlacheckie

68,47

68,47

2

FHU KRUCZEK

Wojciech Kruczek

ul. Kołłątaja 18/13

33-300 Nowy Sącz

81,18

81,18

3

Firma LEGBUD

Mieczysław Legutko

ul. Nawojowska 302 b

33-300 Nowy Sącz

85,02

85,02

4

Firma BUDIMAT

Mateusz Rzemiński

Biała Niżna 465

33-330 Grybów

77,66

77,66

5

GOR-BUD s.c.

Ul. Kochanowskiego 120

38-300 Gorlice

65,82

65,82

6

Zakład Remontowo Budowlany

Marek Fecko

Ul. Chruślicka 69

33-300 Nowy Sącz

100

100

7

Usługi Remontowo Budowlane

SARATA Jan Sarata

Złockie 88

37-370 Muszyna

73,69

73,69

8

KES PLUS Usługi Instalacyjno – Budowlane

Stanisław Kukulak

Ul. Stolarska24

33-300 Nowy Sącz

84,98

84,98

9

Usługi Remontowo Budowlane

Adam Sułkowski

91,37

91,37

10

SOLID-MAX Monika Pajor

ul. Św. Krzysztofa 44

33-312 Tęgoborze

98,87

98,87

11

Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester Główczyk

Łabowa 197

33-336 Łabowa

68,03

68,03

12

DM System

Mateusz Duda

ul. Łączna 3

33-395 Chełmiec

85,80

85,80

 

 

 

Nawojowa, dn. 02.01.2019 r.

 

                                        Wójt Gminy Nawojowa zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn.: Remont pomieszczeń szkolnych, biurowych i sanitariatów na kondygnacji parteru w budynku Szkoły Podstawowej w Nawojowej.

 

Proszę o wyliczenie kosztu wykonania zadania na podstawie załączonego projektu budowlanego.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa w terminie do dnia 10 stycznia 2019 roku do godz. 09:00 z napisem:

 

Oferta na: ,,Remont pomieszczeń szkolnych, biurowych i sanitariatów na kondygnacji parteru w budynku Szkoły Podstawowej w Nawojowej oraz z dopiskiem ,,Nie otwierać przed 10 stycznia 2019 r do godz. 09:10”

Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie lub innej niż wskazana formie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert dnia 10 stycznia 2019 roku o godz. 09:10

 

Oferta powinna zawierać:

  1. wyliczoną cenę brutto za wykonanie całości zadania wraz z materiałami wykonawcy.
  2. Oświadczenie, że osoba/y/ kierująca/e/ robotami posiadać będą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych. 

 

Na wykonawcy spoczywać będzie:

1) Obowiązek zabezpieczenia terenu prac w sposób umożliwiający nieograniczone funkcjonowanie oddziałów „zerowych” mających zajęcia dydaktyczne w salach przyległych do wspólnego korytarza na parterze obiektu szkolnego.

2) Prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlano montażowych (wykucia, przebicia, wyburzenia czy usuwanie gruzu z pomieszczeń) w godzinach poza zajęciami planowymi oddziałów „zerowych” tj. po godzinie 13:00 w każdorazowym uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

3) Wydzielenie części korytarza komunikacyjnego na czas trwania remontu w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i Dyrektorem Szkoły

4) Zastosowanie technologii wykonawstwa robót oraz materiałów gwarantujących pełne bezpieczeństwo dzieci i pozostałych użytkowników szkoły. Należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiałów stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa itp. dokumenty potwierdzające powyższe wymogi.

 

Termin wykonania zadania – do 15.03.2019 roku. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie i rozliczenie zadania. 

 

Załączone do zapytania ofertowego przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy materiał informacyjny.

 

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Gwarancja – 60 miesięcy

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER